Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 19 januari 1999

nr. 2/1999

1. GS hebben in principe besloten een bijdrage van ƒ
1.000.000,-- toe te kennen aan het Europese sportevenement voor verstandelijk gehandicapten: de Special Olympics Groningen 2000. Aan de statencommissie Welzijn en Zorg wordt gevraagd een oordeel te geven over dit principebesluit. GS vinden het van belang om als overheid bij dit evenement betrokken te zijn. Het evenement past in het provinciaal beleid op het terrein van de gehandicaptensport en tevens is het een evenement met een grote en een goede uitstraling.

2. GS hebben besloten de Statenzaal beschikbaar te stellen voor het Jongerenparlement Oldambt. Het Jongerenparlement Oldambt is een initiatief van de politieke partijen in Oost-Groningen en wordt bemand door scholieren uit deze regio. Het Jongerenparlement zal 26 maart 1999 van 15.00 - 17.00 bijeenkomen in de Statenzaal. De commissaris van de Koningin, de heer J.G.M. Alders, zal het Jongerenparlement voorzitten.

3. In een brief aan minister Borst (VWS) maakt het college van GS haar verontrusting kenbaar over het beleidsvoornemen van minister Borst om het systeem van apotheekhoudende huisartsen af te schaffen. GS vinden dat de minister weinig of geen rekening houdt met de gevolgen voor de situatie op het platteland. Volgens GS kan door dit beleidsvoornemen de medische zorg in bepaalde gebieden in Groningen in gevaar komen of geheel verdwijnen. Dit alles leidt tot verslechtering van de leefbaarheid van sommige gebieden. GS pleiten daarom voor heroverweging van het besluit van minister Borst. Ook de provincie Friesland, Patiëntenplatform en zorgverzekeraar RZG hebben hun verontrusting kenbaar gemaakt.
4. GS hebben besloten in te stemmen met het voorstel van de provincie Gelderland om een gezamenlijke kantoorruimte en daarbij behorende faciliteiten te realiseren ten behoeve van de Nederlandse provincies in Brussel. Met dit "Huis der Provincies" krijgen de gezamenlijke provincies in Nederland een erkend en herkenbaar adres in Brussel, waarmee het partnerschap met de EU wordt onderstreept en versterkt. GS stellen hiervoor eenmalig ƒ 75.000,-- beschikbaar t.b.v. inrichtingskosten en ƒ 45.000,-- voor het eerste jaar. Kosten voor de komende jaren zullen betrokken worden bij de voorjaarsnota.

5. GS hebben besloten een bijdrage van ƒ 4.000,- te verlenen in de kosten van een studiedag Recreatie en Toerisme, die de Kamer van Koophandel op 17 maart a.s. in Zuidbroek organiseert.
6. GS hebben tot leden van de Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening benoemd: mevrouw mr. M. van Dissel - van Erp, rechter te Groningen (voorzitter), mevrouw mr. L.C. Bosch, rechter te Groningen (plv. voorzitter), mevrouw mr. L.H. de Boer (lid), H. Nijland (lid), mr. W.A. Verbeek (plv. lid), mevrouw mr. R. Kok (plv. lid), mevrouw A. Hazewinkel, Provincie Groningen (secretaris). De benoeming vindt plaats op voordracht van cliëntenorganisaties en de instellingen voor de jeugdhulpverlening.

7. GS hebben de begroting van RTV-Noord voor 1999 goedgekeurd. In een brief aan het Commissariaat voor de Media vraagt het college om een bijdrage voor Radio Noord van f 2.139.195,- en voor TV Noord van f 3.951.066.

8. GS hebben ingestemd met de organisatie van een regionale manifestatie op het gebied van cultuureducatie "Uit de school geklapt". Doelstelling van de manifestatie is het met elkaar in contact brengen van de diverse doelgroepen, zoals culturele organisaties en onderwijsinstellingen. De manifestatie vindt plaats op 22 april 1999 in de Harmonie in Leeuwarden. GS leveren een bijdrage van f 1.703,- in de organisatiekosten.
9. Op advies van de Provinciale Advies Raad Beeldende Kunst (PABK) hebben GS besloten om aan de beeldende kunstenaars de heer G. Sennema en mevrouw M. Veldhuis een subsidie te geven van respectievelijk ƒ 1800,-- en ƒ 1100,-- voor het project "Leerzaam huisraad, hier en niet elders". De beeldende kunstenaars zullen samen met A. Hilderink een tentoonstelling opzetten in en om de borg Rusthoven te Wirdum. De tentoonstelling zal bestaan uit beelden en een boekuitgave.

10. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 10.000,-- te verlenen aan een samenwerkingsproject ambulante verslavingszorg tussen Nederland en Duitsland. De subsidie is bedoeld voor de inrichting van een permanent "documentatie- en informatiecentrum voor de preventie in de verslavingszorg" in het Eems-Dollard-gebied. Dit centrum kan volgens GS een bijdrage leveren aan een betere aanpak van de verslavingsproblematiek in Groningen en Drenthe enerzijds en Niedersachsen anderzijds. Betrokkenen zijn: Sucht- und Drogenberatungsstelle Emsland, Ambulante Verslavingszorg Groningen (AVG) en het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD) Drenthe.

11. Het college van GS heeft in een brief aan de gemeenten Veendam, Groningen en Hoogezand-Sappemeer de subsidies van het minsterie van VWS voor het landelijk project "Heel de Buurt" beschikbaar gesteld. Via de Provincie krijgen deze gemeenten respectievelijk ƒ70.000, ƒ 70.000,-- en ƒ 50.000,-- voor de uitvoering van hun projecten en activiteiten in het kader van "Heel de Buurt", zoals vermeld in hun projectplannen.

Deel: ' Besluitenlijst GS Provincie Groningen - 5562 '
Lees ook