Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 26 januari 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 26 januari 1999 vastgesteld op 02 februari 1999.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Agenda PS-vergadering van 5 februari 1999.

Gedeputeerde Staten hebben de agenda voor de vergadering van Provinciale Staten op 5 februari a.s. vastgesteld. Deze agenda ligt met bijbehorende stukken ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement.

Voorstel voor implementatie "Gemeenten en agrariërs".

Gedeputeerde Staten hebben besloten voor de tweede fase van het project "Gemeenten en agrariërs" een bijdrage van f 8.146,67 ter beschikking te stellen.

Samenvoeging Omroep Limburg en TV8 Limburg.

GS hebben een voorstel daarover aan Provinciale Staten vastgesteld.

Concept Bestuursovereenkomst met Parkstad-Limburg.

Het college heeft een conceptbestuursovereenkomst tussen de Provincie en Parkstad-Limburg vastgesteld ter voorbereiding van ondertekening op
26 februari 1999.

Toekenning subsidie Doelstelling 5b.

GS hebben besloten, in het kader van het Europees Stimuleringsprogramma Peelregio Limburg, tot toekenning van een EFRO-bijdrage van f 188.000,- voor trainingsvoorzieningen (bouw en inrichting) voor een bijzondere leerwerkplaats te Heythuysen. Het gaat hier om expertisecentrum "De Ortolaan". Door dit project wordt bijgedragen aan het arbeidsmarktperspectief van kansarme werkzoekenden; aan de behoefte van het regionaal bedrijfsleven naar voldoende goed geschoold personeel en aan een milieuverantwoorde kringloopstructuur (leerwerkplaatsen).

Manifestatie Kies Techniek.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten geen bijdrage beschikbaar te stellen voor de manifestatie Kies Techniek in Venray.


10 jaar Europees Stimuleringsbeleid Zuid- Limburg.

GS hebben besloten om een subsidie van f 50.000,- toe te kennen aan het project 10 jaar Europees stimuleringsbeleid Zuid-Limburg.

Limburgse claim op aandeel Europese Structuurfondsen vanaf 2000.

GS hebben in maart 1998 een claim bij het Kabinet neergelegd voor een Limburgs aandeel in de Europese Structuurfondsen vanaf 2000. Deze claim hebben GS inmiddels nader onderbouwd en andermaal aan het Kabinet doen toekomen.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit verzoekt om informatie over een ontheffingsverzoek van Nederzand BV.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de gevraagde informatie toe te sturen.

Startnotitie Oosttangent Roermond.

Gedeputeerde Staten hebben de Startnotitie Oosttangent Roermond vastgesteld en deze per 1 februari 1999 voor vier weken ter inzage gelegd. De Startnotitie vormt de start van de tracstudie/milieu-effectrapportage voor de aanleg van de weg tussen de A73-zuid, via het bedrijventerrein Heide-Roerstreek, naar de Heinsbergerweg bij Melick.

Provinciaal Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds. Verdeling deel budget 1999 ten behoeve van twee projecten.

Gedeputeerde Staten hebben aan de gemeenten Belfeld en Susteren subsidies verleend uit het provinciale Stads-en Dorpsvernieuwingsfonds, budget 1999.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten.

GS hebben de vragen beantwoord van de heer Van Zutphen (SP) over het ongeval AWACS-tankvliegtuig, van mevrouw Versteegh (VVD) over Symbiose, van de heer De Heer (GroenLinks) over het kappen van hoogstambomen en van de heer Hermans (CDA) over groene energie.

Deel: ' Besluitenlijst GS Provincie Limburg '
Lees ook