Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 15 februari 2000

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 15 februari 2000 vastgesteld op 22 februari 2000.

Brief aan de gemeente Roermond in verband met aanwijzing grafmonument in het kader van het Monumenten Selectie Project.

Gedeputeerde Staten hebben besloten de gemeente Roermond mee te delen dat zij de staatssecretaris van OC en W zullen vragen tot een zorgvuldige afweging te komen bij de aanwijzing van het grafmonument.

Bezwaarschrift van de heer Wagemans tegen dwangsombesluit.

Gedeputeerde Staten hebben de bezwaren van de heer Wagemans tegen het dwang- sombesluit ongegrond verklaard met uitzondering van het bezwaar tegen de hoogte van een van de opgelegde dwangsommen.

Provinciale voorronde van de Nationale Onderwijsprijs
2000.

GS hebben besloten medewerking te verlenen aan de provinciale voorronde van de Nationale Onderwijs- prijs 2000 die op 1 november 2000 zal worden gehouden in het Gouvernement van Maastricht.

Raamnota Patinten Consumenten Gehandicapten Organisatie-beleid
2000-2003.

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met de beleidsvisie- gericht op de versterking van de positie van de zorgvrager - zoals neergelegd in de Raamnota PCGO-beleid 2000-2003. Verder hebben Gedeputeerde Staten besloten deze Raamnota ter discussie voor te leggen aan het werkveld.

Jaaroverzicht 1999 huisvesting statushouders.

Gedeputeerde Staten hebben besloten de rapportage huisvesting statushouders over het jaar 1999 goed te keuren en aan te bieden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Annotatie Bestuurlijk Overleg tussen Rijkswater- staat en Provincie.

GS stellen een annotatie vast voor het bestuurlijk overleg overleg tussen RWS en de Provincie over het MIT-pakket.

Nota "Kavelruil in Limburg, mr dan de moeite waard".

Gedeputeerde Staten hebben de nota "Kavelruil in Limburg, mr dan de moeite waard" vastgesteld. Doel is een versterking van het instrument kavelruil.

Financile aspecten implementatie Operatie Bottleneck.

GS hebben besloten aan PS voor te stellen in te stemmen met de financile aspecten van de implementatie van de Operatie Bottleneck. Dit is de samenhangende visie op de ruimtelijke ontwikke- lingen in het gebied tussen Susteren, Sittard en Born, die bestaat uit diverse (deel)projecten.

ETIL-rapport inzake onder zoek onderkant arbeids- markt: eindrapportage over gesubsidieerde arbeid.

GS hebben besloten kennis te nemen van de resultaten van het onder- zoek van ETIL naar de onderkant arbeidsmarkt, toegespitst op de gesub- sidieerde arbeid in Parkstad Limburg. Tevens is besloten het rapport ter kennisneming toe te sturen aan de bestuurders die deel uitmaken van het Vertrouwenspact Werkgelegenheid en aan het rayon Parkstad Limburg.

Economische Beleid; jaar- programma's 2000

Gedeputeerde Staten hebben besloten de nadere concretisering van het econo- misch beleid in jaarprogramma's voor
2000 vast te stellen en ter bespreking aan te bieden aan de Vaste Commissie voor Economische Zaken en Werkgelegen- heid.

Grotestedenbeleid, behandeling van een voorstel rond interne organisatie, financiering en technische bijstand

GS hebben besloten voor de de uitvoering van het provinciaal Grotestedenbeleid de enkele organisatorische aanpassingen te doen en in totaal f 42 mln. in te zetten voor daadwerkelijke ondersteuning van de drie GSB-steden, Parkstad Limburg en Roermond.

Ontwerp-Streekplan NedCar en omgeving; standpunt- bepaling over ontvangen adviezen en bedenkingen.

GS hebben het Ontwerp-Streekplan NedCar en omgeving aan PS ter vast- stelling aangeboden. Daarbij hebben zij hun standpunt bepaald over de ad- viezen en bedenkingen tegen het ontwerp. Het streekplan biedt ruimte voor uitbreiding van NedCar, voorziet in ontsluiting van Holtum-Noord op de A2 en legt het trac vast voor de weg Born-Millen (N297n), een en ander in combinatie met de ontwikkeling van het landschapspark Susteren.

Brief Staatssecretaris van Financin inzake belastingcapaciteit van gemeenten met substraat- teelt.

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Staatssecretaris van Financin conform bijgevoegd schrijven te berichten.

Awb-bezwaarschrift van B&W van Meerlo-Wanssum tegen de weigering tot afgifte van de verklaringen van geen bezwaart ex art. 19 WRO en

Gedeputeerde Staten hebben het ingediende bezwaarschrift ongegrond verklaard en de bestreden beslissing gehandhaafd.
50 lid 5 Ww voor de bouw van een huis aan Groeneweg.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord van de heer Van Zutphen (SP) over de verhuur van de ambtswoning in Meerssen en over berichtgeving over kasteel Schaloen, van de heer Schror (GroenLinks) over Stichting Noodkreet, van mevrouw Gubbels-Korver (GroenLinks) over het personeelsbeleid provincie en van de heer Timmermans (PNL) over leeftijdsdiscriminatie bij 2de agrarische bedrijfswoning.

Deel: ' Besluitenlijst GS provincie Limburg '
Lees ook