Provincie Limburg

Besluitenlijst PS van 11 juni 1999

Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de door Provinciale Staten goedgekeurde notulen bevat de formele besluitvorming en de door Gedeputeerde Staten tijdens de behandeling gedane toezeggingen.

Ingekomen stukken

E.1/1 Brief van de algemeen directeur van de N.V.Nutsbedrijven Maastricht, ir. J.H. van de Water, ingekomen d.d. 4 juni
1999, houdende een verzoek tot aanpassing van het Waterleidingplan Limburg.

Besluit: Deze brief te zijner tijd te betrekken bij een voorstel terzake.

Mondelinge vragen

Gedeputeerde Staten hebben de mondelinge vragen beantwoord van:

- de heer Vrehen over het regionale ammoniakbeleid
- de heer Van Zutphen over de startdatum en financiering van de TV-zender L1

- de heer IJff over de bandenopslag van Teka
- de heer Zwijnenberg over overnames van Limburgse bedrijven

- de heer Bus over de voortgang van het project Grens- en Zandmaas en het beschermingsniveau

Behandelde voorstellen

J FINANCIËN DER PROVINCIE

J - 763 Kadernota meerjarenbegroting 2000 - 2003; met ontwerpbesluit, 20e wijziging van de begroting 1999 en kredietbesluit 1999

Besluit: Tijdens de beraadslagingen worden de volgende moties en amendementen ingediend.

Een motie van het CDA betreffende heffingen op te storten brandbaar afval (zie bijlage 1).
Bij zitten en opstaan wordt deze motie aanvaard; de leden van GrL en SP hebben tegen aanvaarding gestemd.

Een motie van de VVD betreffende de verdeling van de subsidiegelden ten behoeve van de uitvoering van de reconstructie (intensieve varkenshouderij) (zie bijlage
2).

Zonder hoofdelijke stemming wordt deze motie met algemene stemmen aanvaard.

Een motie van de PvdA betreffende een vernieuwd provinciaal handhavingsbeleid (zie bijlage 3).
Zonder hoofdelijke stemming wordt deze motie met algemene stemmen aanvaard.

Een motie van GrL betreffende subsidies ten behoeve van de realisering van gewenste maatschappelijke
doelstellingen van het akkerbouwbeleid (zie bijlage 4). Gedurende de beraadslagingen geeft de fractie van GrL te kennen deze motie te willen aanhouden.

Een motie van GrL betreffende de subsidieverlening voor het verwijderen van zwerfasbest (zie bijlage 5). Tijdens de beraadslagingen wordt de motie gewijzigd. Gedeputeerde Staten geven te kennen dat deze
subsidieverlening slechts binnen een eenmalig project plaatsvindt. In die zin wordt de motie in stemming gebracht.
Zonder hoofdelijke stemming wordt deze motie met algemene stemmen aanvaard.

Een motie van GrL betreffende de besteding van de extra inkomsten uit de verhoging van de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting (zie bijlage 6).
Bij zitten en opstaan wordt deze motie verworpen; de fracties van GrL en SP hebben voor aanvaarding gestemd.

Een motie van GrL betreffende het stringente beleid ten aanzien van het ruimtegebruik (zie bijlage 7).
Bij zitten en opstaan wordt deze motie verworpen; alleen de fractie van GrL heeft voor aanvaarding gestemd.

Een motie van de SP betreffende het ongedaan maken van een korting op het exploitatiebudget voor het openbaar vervoer (zie bijlage 8).
Bij zitten en opstaan wordt deze motie verworpen; de fracties van PNL, GrL, D66, SP en NM hebben voor aanvaarding gestemd.

Een amendement van D66 om een korting op het budget ROVL/verkeerseducatie ongedaan te maken (zie bijlage 9). Tijdens de beraadslagingen wordt dit amendement eerst ingetrokken, maar nadien, nadat nieuwe gegevens bekend zijn, opnieuw aan de orde gesteld.
Bij zitten en opstaan wordt het amendement verworpen; de fracties van PNL, GrL, D66 SP en NM hebben voor aanvaarding gestemd.

Een amendement van D66 betreffende de verwijdering van zwerfasbest agrarische bedrijven (zie bijlage 10). Omdat de motie van GrL over dezelfde aangelegenheid (zie bijlage 5) wordt aanvaard, wordt dit amendement ingetrokken.

Staande de vergadering stelt de voorzitter voor punt 1. van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:
"1. Kennis te nemen van de inhoud van de Kadernota...". Met inachtneming van deze wijziging wordt het voorstel in stemming gebracht.
Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard, waarbij de aanwezige leden van de fracties van PNL, GrL en SP aantekening verlangen tegen aanvaarding van punt 2 van het ontwerpbesluit en de overige van het voorstel deel uitmakende besluitpunten te hebben gestemd.

C RUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

C - 95 Voorstel om het Verslag van het ruimtelijk beleid over
1998 voor kennisgeving aan te nemen; met ontwerpbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard.

E WATERSTAAT, VERKEER EN VERVOER

E - 398 Voorstel om het besluit vast te stellen tot overdracht van het beheer en onderhoud aan de gemeente Simpelveld van het op het grondgebied van deze gemeente gelegen gedeelte van de provinciale weg N596 De Beitel-Bocholtz, plaatselijk bekend als Stevensweg; met ontwerpbesluit, kredietbesluit en 17e begrotingswijziging 1999

Besluit: De voorzitter meldt een misslag in het ontwerpbesluit. In plaats van f 119.500.- moet gelezen worden f 115.900.-. Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met inachtneming van deze correctie met algemene stemmen aanvaard.

H ARBEID EN MAATSCHAPPELIJKE ZORG

H - 277 Voorstel betreffende herpositionering Provinciale Raad voor de Volksgezondheid incl. wijziging van de
provinciale verordening PRV; met (gewijzigd)
ontwerpbesluit

Besluit: De voorzitter meldt het wegvallen van een tekstregel in het ontwerpbesluit. Met inachtneming van deze correctie wordt zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

K MILIEUHYGIËNE

K - 76 Voorstel om de Jaarrapportage vergunningverlening 1998 voor kennisgeving aan te nemen; met ontwerpbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard.

K - 77 Voorstel om het Jaarverslag Handhaving 1998 voor kennisgeving aan te nemen

Besluit: Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

A BESTUUR DER PROVINCIE

A - 193 Voorstel met betrekking tot de besluitvorming door het Algemeen bestuur van het Interprovinciaal Overleg inzake het Bestuurs-Akkoord-Nieuwe-Stijl (BANS); met
ontwerpbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aanvaard, waarbij de fractie van de SP aantekening verlangt tegen het voorstel te hebben gestemd.

A - 198 Voorstel inzake de inwerkingtreding van hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht betreffende de regeling klachtenrecht; met ontwerpbesluit

Besluit: Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

Moties

Tijdens de vergadering worden twee moties, vreemd aan de agenda ingediend.

Een motie van een vijftal fracties ingediend door het CDA naar aanleiding van de publicatie van het
onderzoeksrapport over de crash van een tankvliegtuig van het type KC-135 bij de AWACS-basis te Geilenkirchen (zie bijlage 11).

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming wordt deze motie met algemene stemmen aanvaard.

Een motie, namens een groot aantal fracties ingediend door het CDA betreffende de continuering van het succesvolle regionale ammoniakbeleid in Noord- en Midden-Limburg (zie bijlage 12).

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming wordt deze motie met algemene stemmen aanvaard.

Voorlopige agenda's

Provinciale Staten nemen de voorlopige agenda's voor hun vergaderingen van 9 juli en 24 september 1999 voor kennisgeving aan.

Deel: ' Besluitenlijst PS Limburg '
Lees ook