Provincie Limburg

Besluitenlijst PS van 5 februari 1998

Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de door Provinciale Staten goedgekeurde notulen bevat de formele besluitvorming en de door Gedeputeerde Staten tijdens de behandeling gedane toezeggingen.

Notulen

De notulen van de vergadering van 12 en 13 november 1998 en van de vergadering van 20 november 1998 worden ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken

A.1/1 Bezwaarschrift van de heer C.A.T. Pulles te Maastricht, ingekomen d.d. 14 december 1998, tegen het besluit van provinciale staten van 23 oktober 1998 m.b.t. de grenscorrectie tussen Eijsden en Maastricht.

Besluit: Dit bezwaarschrift om advies in handen te stellen van de Awb-commissie en met ingang van 17 maart 1999 te verdagen voor een periode van vier weken.

A.2/1 Brief van de griffier van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht, ingekomen d.d. 13 januari 1998, houdende toezending van een aanvullend beroepschrift in het beroep van Stichting Nationaal Sportcentrum "Sittard" te Sittard.

Besluit: Deze brief voor kennisgeving aan te nemen

E.1/1 Brief van de Raad van het Gewest Noord-Limburg te Venlo, ingekomen d.d. 12 november 1998, betreffende de bestemming van de rijksbijdragen die oorspronkelijk bestemd waren voor de uitbreiding van het vliegveld Maastricht-Aachen Airport.

Besluit: Deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

G.1/1 Brief van de Stichting Milieufederatie Limburg te Sittard, ingekomen d.d. 12 november 1998, betreffende de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur in het licht van het vervallen van de Oost-westbaan.

Besluit: Deze brief in handen te stellen van de VCRO om te betrekken bij de landinrichting Beek.

C.1/1 Brief van de Bouwcordinatie Weert te Weert, ingekomen d.d. 29 januari 1999, betreffende de gronduitgifte van bedrijfsterreinen in de gemeente Weert.

Besluit: Deze brief ter afdoening in handen te stellen van Gedeputeerde Staten


5. Mondelinge vragen

Gedeputeerde Staten hebben de mondelinge vragen ex art.
22 van het RvO beantwoord van:


- de heer Zwijnenberg over de voortgang van de besprekingen tussen de Limburgse Vrouwenraad (LVR) en de Limburgse Vrouwenbeweging (LVB)


- de heer Zinken over het publieksdebat met GS-leden en CdK op Omroep Limburg TV


- de heer Van Zutphen over de provinciale bijdrage aanleg Rijkswegen.

Te behandelen voorstellen

BESTUUR DER PROVINCIE

A - 188 Voorstel tot vaststelling van de Schadeverordening provincie Limburg; met ontwerp-besluit.

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen, waarbij de leden van OU55+ aantekening verlangen tegen aanvaarding van het voorstel te zijn.

A - 189 Voorstel betreffende de verkoop van het Willem Limburghuis aan de gemeente Beesel; met ontwerp-besluit en elfde begrotingswijziging.

Besluit: Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

PERSONEEL DER PROVINCIE

B - 82 Voorstel tot wijziging van het Ambtenarenreglement in relatie tot het Georganiseerd Overleg; met ontwerp-besluit

Besluit: Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

WATERSTAAT, VERKEER EN VERVOER


-- Behandeling van de motie, ingediend door de fractie van GroenLinks betreffende het waterschapsbestel in Limburg (bijlage 1).

Besluit: Gezien het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten te komen tot een voorontwerp voor een all-in waterschap voor de gehele provincie en de schets van het tijdpad voor de totstandkoming daarvan, wordt de motie door de indiener vooralsnog "geparkeerd". Gedeputeerde Staten zeggen toe in de volgende bijeenkomst van de VCVW een reactie te geven op de vragen die de fractie van het CDA op 3 juli 1998 over de toekomstige waterschapsstructuur heeft gesteld.

ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN

F - 352 Voorstel om het overzicht economische kredieten september tot en met december 1998 voor kennisgeving aan te nemen; met ontwerp-besluit

Besluit: Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming voor kennisgeving aangenomen; de fractie van de SP verklaart tegen een aantal verleende kredieten te zijn.

G AGRARISCHE ZAKEN, NATUUR, BOS EN LANDINRICHTING

G - 28 Voorstel tot vaststelling van de Nota Landinrichting; met ontwerp-besluit.

Besluit: Bij de behandeling van dit voorstel wordt door de fractie van de PvdA een motie ingediend betreffende de verruiming van het aankoopgebied voor reconstructie (bijlage 2). Gedurende de beraadslaging wordt het dictum gewijzigd in: "vragen het college van GS het overleg te openen om het aankoopgebied...". De motie wordt zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard. Vervolgens wordt ook het voorstel zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard.

G - 29 Voorstel tot vaststelling van de Nota Natuur en Landschapsbeheer 2000 - 2010; met ontwerp-besluit.

Besluit: Bij de behandeling van dit voorstel zeggen Gedeputeerde Staten toe iedere twee jaar een voortgangsnotitie te publiceren.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard, waarbij de leden van de OU55+ aantekening verlangen tegen aanvaarding te zijn.

H ARBEID EN MAATSCHAPPELIJKE ZORG


-- Stemming over de aangehouden motie (12 en 13 november
1998) van de fractie van de PNL betreffende een eenmalige uitkering aan oud-mijnwerkers, lijdend aan silicose (bijlage 3)

Besluit: Na beraad wordt de motie zonder hoofdelijke stemming verworpen; de aanwezige leden van de fracties van de PNL, AOV, OU55+ en SP geven te kennen voor aanvaarding te zijn.


-- Motie, namens alle partijen ingediend door de fractie van het CDA, naar aanleiding van het neerstorten van een tankvliegtuig bij de AWACS-basis bij Geilenkirchen.

Besluit: Tijdens de behandeling van de motie stelt de fractie van de VVD voor een werkgroep uit de Staten in te stellen die de ontwikkelingen nauwgezet gaat volgen. Alle fracties stemmen in met het voorstel de omvang en samenstelling van deze werkgroep te laten bepalen door het Seniorenconvent. Daar zal tevens bepaald worden of vertegenwoordigers van de gemeenten Onderbanken en Brunssum in die werkgroep worden opgenomen. Gedeputeerde Staten zeggen toe dat de werkgroep zonodig ambtelijk zal worden ondersteund. Zonder hoofdelijke stemming wordt de motie met algemene stemmen aangenomen.

I ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN EN EREDIENST

I - 711 Gewijzigd voorstel met betrekking tot de samenvoeging van Omroep Limburg en TV8 Limburg; met ontwerp-besluit 12e wijziging van de begroting 1999

Besluit: Tijdens de beraadslagingen over het gewijzigde voorstel zeggen Gedeputeerde Staten toe de voorwaarden inzake de financiering (pag. 6) in overeenstemming te brengen met de wijzigingen t.o.v. het oorspronkelijke voorstel. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aanvaard, waarbij de fracties van de OU55+ en SP aantekening verlangen tegen aanvaarding te zijn.

J FINANCIEN DER PROVINCIE

J - 759 Voorstel met betrekking tot een provinciale bijdrage voor maatregelen inzake de leefomgeving van de kern Nieuwstadt ten behoeve van de Operatie Bottleneck; met ontwerp-besluit en 9e begrotingswijziging 1999.

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard.

J - 760 Eerste algemene bijstelling van de begroting 1999; met
10e wijziging 1999 en kredietbesluit.

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard, waarbij de fractie van de SP aantekening verlangt tegen de contributie voor "Nederland Distributieland" te zijn.

Voorlopige agenda

De voorlopige agenda voor de vergadering van 26 maart
1999 wordt voor kennisgeving aangenomen.

Deel: ' Besluitenlijst PS Limburg '
Lees ook