Provincie Limburg

Besluitenlijst PS van 13 april 1999

Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de door Provinciale Staten goedgekeurde notulen bevat de formele besluitvorming en de door Gedeputeerde Staten tijdens de behandeling gedane toezeggingen.

Beëdiging

In handen van de voorzitter leggen de volgende leden de eed af:
L.P.G. van Bilsen, J.P.E. Bouten, J.H.M. Bronckers, J.M.M. Claessens, mw. M.J.P.A. Clerx, R.M.J.P.E. Corten, M.H. Cox-Sevenich, G.H.M. Driessen, M.J.A. Eurlings, M.J.P.W. Gribling-Gommans, W.H.G. Hermans, G.F.M. Hoedemakers, M.T.P. Hofman-Ruijters, L.T. Holtkamp-van Es, J.H.A. Houben, A.M.C.A. Huntjens-Theunissen, G.M.J. Janssen, H. Knibbe, G.P.J. Koopmans, W.C.J. Kusters, N.M.J.G. Lebens, M.M.A. Meerten-Schoenmakers, I.E.J. Muijs, M.H.E. Pelzer, J.M. Prevoo-van den Heuvel, H.L.M. Savelsberg, P.W.H. Savelsbergh, R.L.M. Sleijpen, J.M. Sptgens, G.J.M. Timmermans, G.P. Timmermans, M.J.H. Vestjens, H.T.J. Vrehen, C.E.M. de Waal, H.B.C. Wijnen, O.M.T. Wolfs, V.G.J. Zwijnenberg.

De volgende leden leggen de verklaring en belofte af: B.J.M. Bettinger, R.A.M. Borger, E.H.J. Bus, J.J.G. van Kleef, N.J.M. Dings, H.F.M. Evers, J.J.G.M. Gerats, M.N.C. Gommers-Melsen, H.C.M. Gubbels-Korver, R.J.M. Guyt, J.B. Haazen, G. IJff, H.J. van Keulen, J.F.B. van Rey, M.P.J. de Ridder, C.A.P. Schror, mw. L.J.M. van Soest, A.H.M.J. Tans, J.J.M. Tindemans, G.L. Versteegh-Weijers, P.H.B. Wessels, F.H. van de Wiel, H.J. Winteraeken, A.J.G. Zinken, P.M.A. van Zutphen.

Basisakkoord

In een enkele termijn wijden alle fracties beschouwingen aan het Basisakkoord 1999 - 2003.

Gedeputeerde Staten

A - 194 Ontwerpbesluit aangaande de vaststelling van het aantal leden van het college van Gedeputeerde Staten en van de tijdsbestedingsnorm.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aanvaard; de fracties van PNL, GrL, D66, SP, OU55+ en NM verklaren tegen het voorstel te zijn.

Verkiezing leden Gedeputeerde Staten

De leden van Gedeputeerde Staten worden mondeling voorgedragen en bij geheime, schriftelijke stemming gekozen.
Op volgorde van voordracht worden gekozen: de heer Bronckers (50 stemmen voor, 13 ongeldig) de heer Vestjens (48 stemmen voor, 15 ongeldig) de heer Tindemans (47 stemmen voor, 16 ongeldig) de heer De Waal (48 stemmen voor, 15 ongeldig) de heer Eurlings (47 stemmen voor, 16 ongeldig) de heer Haazen, met een tijdsbestedingsnorm van 0.75 (49 stemmen voor, 14 ongeldig) mevr. Wolfs, met een tijdsbestedingsnorm van 0.75 (48 stemmen voor, 15 ongeldig) de heer Driessen, met een tijdsbestedingsnorm van 0.75 (43 stemmen voor, 20 ongeldig). Alle gekozen leden van Gedeputeerde Staten verklaren hun benoeming aan te nemen.

Vaste commissies

A - 195 Ontwerpbesluit tot wijziging van het werkgebied van de commissies uit Provinciale Staten

Besluit: Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

Vertegenwoordiging

A - 196 Voorstel inzake de aanwijzing van een lid van Gedeputeerde Staten in het Algemeen Bestuur van het Interprovinciaal Overleg

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder schriftelijke stemming aanvaard; de leden van de fractie van de SP verklaren dat, zo er een schriftelijke stemming gehouden zou zijn, zij blanco gestemd zouden hebben.

Motie

Staande de vergadering wordt namens alle fracties door GroenLinks een motie ingediend betreffende de aangekondigde voornemens over het personeel van het Centraal Bureau voor de Statistiek in de vestiging Heerlen (zie bijlage 1).

Na beraad (tijdens de beschouwingen over het Basisakkoord) wordt de motie zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard, waarbij een lid van de fractie van de SP wegens zijn arbeidsrelatie met het CBS verklaart niet te mogen deelnemen aan de besluitvorming hierover.

Niet geagendeerd voorstel

Door alle fracties gesteund, verzoekt het CDA aan Gedeputeerde Staten f 1.3 miljoen gulden te onttrekken aan de algemene reserve ten behoeve van de inrichting van een tentenkamp met 1000 tenten voor de opvang van vluchtelingen uit Kosovo. Gedeputeerde Staten verklaren het voorstel van harte te steunen, waarna de portefeuillehouder wordt gemachtigd uitvoering aan dit besluit te geven.

Deel: ' Besluitenlijst PS Limburg '
Lees ook