Provincie Limburg

Besluitenlijst PS van 4 februari 2000

Aan deze besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de door Provinciale Staten goedgekeurde notulen bevat de formele besluitvorming en de door Gedeputeerde Staten tijdens de behandeling gedane toezeggingen.

Notulen

Vaststelling van de notulen van de vergadering van
29 oktober 1999 en van de vergadering van 11 en 12 november 1999.
Besluit: Met inachtneming van een viertal tekstuele wijzigingen worden de notulen vastgesteld.

Ingekomen stukken

B.1/1 Afschrift van een brief van het Landelijk Overleg Provinciale Ondernemingsraden aan het bestuur van het Interprovinciaal Werkgeversverband, ingekomen d.d. 6 januari 2000, betreffende het Cao-overleg

Besluit: Dit afschrift voor kennisgeving aan te nemen.

C. 1/1 Afschrift van een brief van de Vereniging Das en Boom te Beek-Ubbergen aan de gemeenteraad van Roermond, ingekomen d.d. 26 januari 2000, betreffende het ontwerp- bestemmingsplan Keulsebaan te Roermond.

Besluit: Dit afschrift voor kennisgeving aan te nemen.

Interpellatieverzoek CDA-fractie

Verzoek van de leden Koopmans, Lebens en Vrehen om, conform art. 20 van het RvO, een interpellatie te mogen houden naar aanleiding van de uitlatingen van gedeputeerde Tindemans over de miljardenregen die op Limburg afkomt (voor de vragen zie bijlage 1).

Besluit: Provinciale staten stemmen in met de interpellatie.

Tijdens het debat dient de fractie van het CDA moties in over:
- betreffende de besteding van de middelen (bijlage 2); bij zitten en opstaan wordt deze motie aanvaard; de fracties van VVD, PNL, GrL en SP stemmen tegen aanvaarding;

- procedures bij de privatisering van nutsbedrijven (bijlage 3); bij zitten en opstaan wordt deze motie aanvaard; de fracties van VVD, PNL en SP stemmen tegen aanvaarding;
- betreffende de publieke eigendomssituatie van Waterleiding Maatschappij Limburg WML (bijlage 4); bij handopsteken wordt deze motie aanvaard; het lid van de fractie Spätgens stemt tegen aanvaarding.
De VVD-fractie dient een motie in over:
- deelname van WML aan allianties die langs de lijn van de waterketen wenselijk zijn (bijlage 5); tijdens de beraadslagingen wordt de motie gewijzigd, waardoor het gestelde onder "spreekt uit" bij het tweede gedachtenstreepje wordt weggenomen; bij zitten en opstaan wordt deze motie verworpen; de fracties van VVD, PNL, GrL en Spätgens stemmen voor aanvaarding;
De fractie van GrL dient een motie in over:
- een bestedingsdiscussie voorafgaand aan een principebesluit tot privatisering (bijlage 6); bij zitten en opstaan wordt deze motie verworpen; de fracties van PNL, GrL, SP en Spätgens stemmen voor aanvaarding.
Mondelinge vragen

Gedeputeerde Staten hebben de mondelinge vragen beantwoord van de heer Van Zutphen (SP) over:
- de stand van zaken rond de provinciale Cao-onderhandelingen
- de stand van zaken rond het "Contract met het Zuiden"
- de brief van het college van GS van 25 januari jl. met als thema "organisatieverbetering"
- de gang van zaken rond het niet agenderen van het statenstuk H-280 "Jaarprogramma Zorg 2000"
en van de heer Schröer (GrL) over:
- de ontwikkelingen rond de Euregio Maas-Rijn, in het bijzonder de stellingname van GS inzake de herstructurering van de Euregioraad en het Interreg-III programma.
Behandelde voorstellen

A BESTUUR DER PROVINCIE

A - 207 Voorstel om de communicatienota "Limburg(er) in beeld" vast te stellen als algemeen beleidskader communicatie; met ontwerpbesluit en begrotingswijziging

Besluit: Na beraad wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard, waarbij de fractie van de SP aantekening verlangt niet te kunnen instemmen met het op de aangegeven wijze plaatsen van vergaderadvertenties en de financiering van de zendtijd voor politieke partijen.

C RUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

C - 101 Voorstel om de vaststelling van het ontwerp Streekplan "NedCar en omgeving" te verdagen; met ontwerpbesluit

Besluit: Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

C - 102 Voorstel betreffende de partiële streekplanherziening Zuid-Limburg (terrein ten behoeve van luchthavengebonden bedrijven, Technoport Europe); met ontwerpbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel met zitten en opstaan aanvaard, waarbij de leden van de fracties van GrL en SP tegen het voorstel hebben gestemd.

E WATERSTAAT, VERKEER EN VERVOER

E - 409 Voorstel betreffende het waterbeheer in de landbouw; met ontwerpbesluit en erratum

Besluit: Tijdens de beraadslagingen dient de fractie van de VVD een amendement in betreffende het gestelde onder punt 3 van het ontwerpbesluit (bijlage 7). Dit amendement wordt met algemene stemmen aanvaard.

De fractie van de PvdA dient een amendement in betreffende het gestelde onder punt 1 van het ontwerpbesluit (bijlage 8). Dit amendement wordt bij zitten en opstaan aanvaard; de fractie van PNL stemt tegen aanvaarding.

De fractie van GrL dient een motie in betreffende het beheer van het ondiepe grondwater (bijlage 9). Gedurende de beraadslagingen wordt deze motie ingetrokken.

F ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN

F - 364 Voorstel om het overzicht economische kredieten oktober t/m december 1999 voor kennisgeving aan te nemen; met ontwerpbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel met algemene stemmen voor kennisgeving aangenomen; de fracties van GrL en SP kunnen niet instemmen met de verleende kredieten voor de toeristische ontsluiting van Strijthagen en de Bridge-olympiade; de fractie van GrL tevens niet met die voor de ondernemingstrainingen toerisme en recreatie; de fractie van de SP verder niet met die voor de Capitoolreisgids Maastricht, Parkstad Limburg, Expo 2000 Hannover, Campus Baylor University.

G AGRARISCHE ZAKEN, NATUUR, BOS EN LANDINRICHTING

G - 34 Voorstel betreffende de voordracht Voorbereidingsschema landinrichting 2000 (Ransdalerveld en Pilot Nederweert); met ontwerpbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard.

G - 35 Voorstel om de nota "Grondverwerving in Limburg ten behoeve van groene functies" vast te stellen; met ontwerpbesluit en erratum

Besluit: Tijdens de beraadslagingen zeggen Gedeputeerde Staten ten behoeve van de evaluatie toe, jaarlijks een opgave te doen van de verworven gronden. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

K MILIEUHYGIËNE

K - 80 Voorstel betreffende de bijdrageregeling uitvoeringskosten sanering industrielawaai; met ontwerpbesluit en erratum

Besluit: Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

H ARBEID EN MAATSCHAPPELIJKE ZORG

H - 280 Voorstel betreffende het Jaarprogramma Zorg 2000; met ontwerpbesluit

Besluit: Provinciale staten stemmen in met het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten om de vaststelling van het concept-jaarprogramma aan dat college te mandateren, nadat de vaste commissie voor Welzijn, Zorg en Cultuur en de vaste commissie Financiën en Algemene Zaken in hun gezamenlijke vergadering van 18 februari 2000 het jaarprogramma hebben besproken. De fractie van de SP stemt niet in met dit voorstel.

Voorlopige agenda's

Provinciale staten hebben de voorlopige agenda's voor hun vergaderingen van 17 maart en 14 april 2000 voor kennisgeving aangenomen.

Deel: ' Besluitenlijst PS Limburg '
Lees ook