Provincie Limburg

Besluitenlijst PS van 17 maart 2000

Aan deze besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de door Provinciale Staten goedgekeurde notulen bevat de formele besluitvorming en de door Gedeputeerde Staten tijdens de behandeling gedane toezeggingen.

Notulen

Vaststelling van de notulen van de vergadering van
4 februari 2000.
Besluit: Met inachtneming van een tweetal tekstuele wijzigingen worden de notulen vastgesteld.

Ingekomen stukken A.1/1 Bezwaarschrift van de Stichting Symbiose te Sittard, ingekomen d.d. 7 februari 2000, tegen het subsidieplafond in de provinciale begroting 2000.

Besluit: Dit bezwaarschrift in handen te stellen van de Awb-commissie uit Provinciale Staten en eventueel te verdagen met ingang van 8 mei 2000 voor de duur van vier weken.

C.1/1 Brief van de Stichting Landelijk en Leefbaar Nieuwstadt te Nieuwstadt, ingekomen d.d. 15 maart 2000, betreffende het ontwerp-streekplan Nedcar en omgeving.

Besluit: Deze brief te betrekken bij de behandeling van statenvoorstel C-103 van deze agenda.

E.1/1 Afschrift van een brief van de D66-statenfractie Limburg aan de gemeenteraden, aandeelhouder van de Waterleiding Maatschappij Limburg, ingekomen d.d. 17 februari 2000, betreffende een fusie van WML met enig energiebedrijf.

Besluit: Dit afschrift voor kennisgeving aannemen

E.2/1 Brief van Verkeers- en Beveiligingstechnisch bureau Dirk Krouwel b.v. te Venray, ingekomen d.d. 24 februari 2000, betreffende een gemeentelijk parkeerverbod voor voertuigen langer dan 6 meter en hoger dan 2.40 meter, geldende op de provinciale wegen, onder de gemeente Venray.

Besluit: Deze brief ter afdoening in handen te stellen van Gedeputeerde Staten

E.3/1 Brief van H.M.J. van Luyt te Weert, ingekomen d.d.
2 maart 2000, betreffende de reactivering van de IJzeren Rijn.
Besluit: Deze brief voor kennisgeving aannemen.

E.3/2 Brief van E. Bernier te Niederkrüchten (BRD), Secretaris in Stichting behoud Meinweg, ingekomen d.d. 10 maart
2000, betreffende de reactivering van de IJzeren Rijn.
Besluit: Deze brief voor kennisgeving aannemen.

H.1/1 Brief van M. Dumernit-Maas en J. Kuipers te Sittard, ingekomen d.d. 31 januari 2000, houdende een verzoek tot medefinanciering door de provincie Limburg van een volwaardige atletiekaccomodatie te Sittard.

Besluit: Deze brief ter afdoening in handen te stellen van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten ontvangen een afschrift van de beantwoording.


5. Mondelinge vragen
Gedeputeerde Staten hebben de mondelinge vragen beantwoord van


- de heren Wessels en Bettinger over de vervolgacties op basis van de verkennende probleemanalyse van de heer Winsemius
- de heer Bettinger over de stand van zaken van de financiële bijdrage van de regio aan de aanleg van de A73 c.a.

6. Te behandelen voorstellen

-- Voorstel om in te stemmen met het deelrapport van de Bijzondere commissie uit provinciale staten inzake de AWACS-basis Geilenkirchen
Besluit: Tijdens de beraadslagingen dient het CDA een zeer breed ondersteunde motie in betreffende de snelle realisering van de aanbevelingen uit het deelrapport (bijlage 1). Deze motie wordt met algemene stemmen aanvaard. Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

C - 103 Voorstel om onder instemming met het bestuurlijk standpunt van Gedeputeerde Staten omtrent de ingekomen adviezen en bedenkingen, het Streekplan Nedcar en omgeving vast te stellen.

tezamen behandeld met:

J - 778 Voorstel betreffende de financiële aspecten implementatie Bottleneck; met ontwerpbesluit en 8e wijziging van de begroting 2000

Besluit: Bij de beraadslagingen dient het CDA een motie in betreffende de plaats en vormgeving van de Yard (bijlage
2). Bij zitten en opstaan wordt deze motie aanvaard; de leden van VVD, GrL, SP en FS stemmen tegen aanvaarding. De PvdA dient een motie in over een eventuele uitbreiding van de Yard (bijlage 3). Bij zitten en opstaan wordt deze motie aanvaard; de leden van VVD, GrL en SP stemmen tegen aanvaarding. GrL dient eveneens een motie in over de uitbreiding van de Yard (bijlage 4). Deze motie wordt bij zitten en opstaan verworpen; de leden van GrL en SP stemmen voor aanvaarding. Het CDA dient een amendement in op bijlage 3 van het voorstel C-103 betreffende de vaste oeververbinding over het Julianakanaal bij Roosteren (bijlage 5). GS nemen dit amendement over. Het voorstel wordt aanvaard; GrL stemt niet in met enige onderdelen van het voorstel; de SP is tegen aanvaarding.
E - 410 Voorstel tot overdracht van het beheer en onderhoud van de provinciale weg N594 (Brouwerijstraat) te Wijlre aan de gemeente Gulpen-Wittem

Besluit: Zonder beraad wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

E - 411 (Gewijzigd) voorstel om het bestaande kiesreglement waterschappen in te trekken en een gewijzigd nieuw reglement vast te stellen.

Besluit: Bij de behandeling van dit voorstel dient de fractie van de PvdA een motie in betreffende de positie van de "kadeheffers" in de waterschapsbesturen (bijlage 6). Bij hoofdelijke stemming, gevraagd door de SP, wordt de motie aanvaard; 26 leden hebben voor aanvaarding gestemd en 21 tegen. Het voorstel wordt aanvaard met tegenstem van de SP.

F - 365 Voorstel betreffende het eindmodel van de toeristische structuur in Limburg en oprichting van het Limburgs Bureau voor Toerisme (LTB); met ontwerpbesluit en 7e wijziging van de begroting 2000

Besluit: Na beraad wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

G - 36 Voorstel betreffende de Pilot reconstructieplan Nederweert

Besluit: Voorafgaand aan de behandeling van dit voorstel doet de portefeuillehouder mededeling over de gesloten convenant inzake de fosfaatproblematiek en de procedurele uitwerking hiervan.

Bij de beraadslagingen over het voorstel dient de PvdA een motie in betreffende de goedkeuring van functiewijzigingen van gereconstrueerde gebieden (bijlage
7). Deze motie wordt met algemene stemmen aanvaard. GrL dient een motie in betreffende een verdergaande verbetering van het dierenwelzijn dan de landelijke normen (bijlage 8). Deze motie wordt verworpen; de fracties van GrL en SP stemmen voor aanvaarding. De fractie van GrL dient een amendement in betreffende te ontwikkelen natuurdoeltypen (bijlage 9). Dit amendement wordt verworpen; de fracties van GrL, D66 en SP stemmen voor aanvaarding. GrL dient tevens een amendement in betreffende een resultaatsverplichting (bijlage 10). Gezien de toezeggingen van het college wordt dit amendement ingetrokken. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard.
K - 81 Voorstel om de zesde tranche van de Provinciale Milieuverordening Limburg (PMV) vast te stellen

Besluit: Bij de beraadslagingen dient GrL een motie in betreffende de stiltegebieden (bijlage 11). Deze motie wordt bij zitten en opstaan verworpen; de fracties van GrL, D66 en SP stemmen voor aanvaarding. Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard; de fractie van GrL maakt een voorbehoud t.a.v. de stiltegebieden

K - 82 Voorstel om in te stemmen met de delegatie van bevoegdheden -uit de saneringsregeling van de Wet bodembescherming- aan gemeenten in het kader van Actief Bodembeheer Limburg

Besluit: Na beraad wordt het voorstel aanvaard; de fractie van de SP is tegen aanvaarding.

A - 208 Voorstel om in te stemmen met het nieuwe Reglement van orde voor de Bestuurscommissie IWV; met ontwerpbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel aanvaard; de fractie van de SP is tegen aanvaarding.

Voorlopige agenda's

Provinciale staten hebben de voorlopige agenda's voor hun vergaderingen van 14 april en 26 mei 2000 voor kennisgeving aangenomen.

Deel: ' Besluitenlijst PS Limburg '
Lees ook