Provincie Limburg

Besluitenlijst PS

Besluitenlijst vergadering PS van 28 september 2001

Aan deze besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de door Provinciale Staten goedgekeurde notulen bevat de stemverklaringen, de formele besluitvorming en de door Gedeputeerde Staten tijdens de behandeling gedane toezeggingen.

Beëdiging

De heer H. de Boer (CDA) is beëdigd tot lid van Provinciale Staten van Limburg.

Ingekomen stukken

K 1/1

Brief van de Stichting Milieufederatie Limburg, mede namens Das en Boom, ingekomen d.d. 26 september 2001, betreffende het provinciale stiltegebiedenbeleid.

Besluit:

Deze brief te betrekken bij de behandeling van statenvoorstel K-90

Vragenuur

Gedeputeerde Staten hebben de mondelinge vragen beantwoord van de heer IJff (PvdA) en mw. Van Soest (GrL), waarbij Gedeputeerde Staten toezeggen de discussie in de VC V+W voort te zetten, over de reactivering van de IJzeren Rijn, van mw. Hamers (GrL) over landschapspark "De Graven" en van de heer Wessels (D66) over vliegveld Laarbruch.

Behandelde voorstellen:

A. BESTUUR DER PROVINCIE

A-226 Advies van de Awb-commissie inzake het bezwaarschrift van Theater Sirkel

Besluit: Na beraad besluiten Provinciale Staten - met uitzondering van de fractie van PNL - het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

C. RUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

C-114 Verslag over het RO-beleid 2000

Besluit: Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard..

F. ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN

F-384 Jaarverslag 2000 NV Luchthaven Maastricht; met ontwerpbesluit

Besluit: Bij de behandeling van dit voorstel dient de fractie van GrL een motie in over het commissariaat van een gedeputeerde bij de NV Luchthaven Maastricht (bijlage 1). Bij elektronische stemming wordt deze motie met 42 tegen 15 stemmen verworpen. De aanwezige leden van de fracties van PNL, GrL, D66, SP en OU55+ stemmen voor aanvaarding.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard; de fractie van GrL kan niet instemmen met de kennisneming van het jaarverslag; de fracties van GrL en SP zijn tegen het verlenen van een bijdrage aan de luchthaven.

Gedeputeerde Staten zeggen toe te onderzoeken of een gewijzigde procedure voor de vaststelling van jaarrekeningen kan worden vastgesteld. De resultaten van het onderzoek worden voorgelegd aan de VC FAZ.

F-385 Overzicht economische kredieten mei 2001 tot en met augustus 2001

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aanvaard. De fractie van GrL betreurt de uitgaven als gemeld op blz. 23 van het overzicht, de fractie van de SP die van blz. 1 t/m 4, 11, 13, 17, 19 t/m 22 en 26.

K. MILIEUHYGIËNE

K-90 Provinciale Milieuverordening Limburg (PMV); zevende tranche

Besluit: Bij de behandeling van dit voorstel wordt door de fractie van GrL een motie ingediend over de stiltegebieden (bijlage 2). Bij elektronische stemming wordt deze motie met 39 tegen 15 stemmen verworpen. Voor aanvaarding hebben gestemd de aanwezige leden van de fracties van PNL, GrL, D66, SP en OU55+.

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aanvaard; de fracties van PNL en GrL stemmen tegen de punten 5 en 6.1 van het voorstel.

J. FINANCIËN DER PROVINCIE

J-806 Euro-evenementen op 31 december 2001

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aanvaard. De fracties van GrL en SP geven te kennen tegen aanvaarding te zijn.

Moties

Los van de vergaderorde worden de volgende moties ingediend:


- motie van GrL over een milieuactieplan met afrekenbare doelen (bijlage 3).

Tijdens de beraadslagingen wordt de datum in het dictum op voorstel van Gedeputeerde Staten gewijzigd in 1 april 2002, waarna het college verklaart zich te kunnen vinden met de inhoud van de motie.

Bij elektronische stemming wordt de motie met 30 tegen 26 stemmen verworpen. Tegen aanvaarding hebben gestemd 20 leden van het CDA, 9 leden van de VVD en 1 lid van de PvdA.


- motie van GrL betreffende de benoeming van deskundige vrouwen in (advies)commissies (bijlage 4). Na beraad wordt de motie bij elektronische stemming met 47 tegen 7 stemmen aanvaard; tegen aanvaarding hebben 4 leden van de VVD en 3 van het CDA gestemd.


- motie van de PvdA betreffende het kwijtscheldingsbeleid van de waterschappen (bijlage 5). Na beraad wordt de motie bij elektronische stemming met 54 tegen 2 stemmen aanvaard; 1 lid van het CDA en 1 lid van de VVD stemmen tegen aanvaarding.

Voorlopige agenda's

Provinciale Staten hebben de voorlopige agenda's voor hun vergaderingen van 8/9 november (begrotingsbehandeling) en 16 november voor kennisgeving aangenomen.
4-10-2001 10:44

Deel: ' Besluitenlijst PS Limburg '
Lees ook