Gemeente Alblasserdam

Nieuwsberichten

28/02/2003
Besluitenlijst raadsvergadering

Besluitenlijst raadsvergadering
Op 6 februari heeft de gemeenteraad vergaderd. De belangrijkste agendapunten waren:

Bespreekstukken (hierover heeft in principe discussie plaatsgevonden) § Bezwaarschrift tegen afwijzing planschadeverzoeken Zwarte Paard § Benoeming griffier en plaatsvervangend griffier § Benoeming derde vertegenwoordiger in het Drechtstedenbestuur § Nieuwe statuten Sociaal Cultureel Centrum De Wipmolen § Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening, inclusief handhavingsbeleid en samenlevingsregels
§ Vaststelling handhavingsnota op het terrein van de bouwregelgeving en de ruimtelijke ordening

Akkoordstukken (vastgesteld zonder discussie)
§ Kredietverlening aan de bestuurscommissie voor de kosten van gewoon onderhoud en aanpassing van gebouwen voor huisvesting § Vorming van een bureau Leerplicht Drechtsteden § Beschikbaar stellen krediet fase II Park Huis te Kinderdijk § Toekenning planschadevergoedingen tweetal bewoners Vinkenpolderweg § Afsluiten exploitatieplan Vinkenwaard-Zuid
§ Beschikbaarstelling krediet grondtransactie fietspad Zwarte Paard § Verdaging beslissing op bouwaanvraag voor het verbouwen en uitbreiden van het schoolgebouw o.b.s. Het Palet, Parallelweg 11 § Vrijstelling ex artikel 19 WRO voor de bouw van 36 zorgwoningen op het speelterrein aan de Nicolaas Beetsstraat
§ Vaststelling 1e wijziging van de Brandbeveiligingsverordening § Straatnaamgeving Drentse Buurt
§ Verlenging termijn met maximaal één jaar voor een aantal uiterlijk 7 maart 2003 te nemen besluiten
§ Vaststelling Instructie voor de griffier
§ Nadere invulling diverse aspecten dualisering

Het verslag van deze vergadering is als voorlopig verslag (de raad moet het nog vaststellen) op de gemeentelijke website geplaatst (bij Bestuur-Organisatie/Gemeenteraad). Het ligt ook ter inzage in het gemeentehuis (leeskamer).

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jack 't Lam (adjunct-griffier); 078 6921318 of jack.t.lam@alblasserdam.nl.

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst raadsvergadering Alblasserdam '
Lees ook