Gemeente Enschede

Besluitenlijst vergadering van de raad op maandag 17 september en dinsdag 18 september 2001


---

MAANDAG 17 SEPTEMBER 2001

Aanwezig: J.H.H. Mans (voorzitter) de heer A.H.P. van Gils (secretaris)
M.G. Althof, R.W. Bleker, J.H.A. Goudt, E. Helder, M.P. Swart en G.J. Kok en de leden:
mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, A.S. Ar?, L. Ascherman, D.Buursink, G. Dijkhuizen, mevr. E. Dirkzwager-Menko,
R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, J.F. Hassink, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, H. Klomp, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. A.Y. Kolkman, F.C.G. Lammerink, A.J. Le Loux, G.G.J.H.M. Leonards, mevr. N. van Lijf-van Leeuwen, A. Moeliker, mevr. H. Morren, C. Örnek (vanaf 19.10 uur), G.E.N. Perik, H.A. van der Pluijm, mevr. M. Rauhé, mevr. J. Rotting-Braakman, I. Sümer, W.E. Wallinga (vanaf 20.30 uur), T.H.D. de Weger, T. Windmulder, A. Yilmaz en J. van der Zee.

Afwezig: mevr. A.R. Huffermann-Hagens

I
Opening

*

1 minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslagen in Amerika.

II vaststellen notulen van de vergaderingen van maandag 18 december 2000 om 19.00 uur en maandag 29 januari 2001 om 19.00 uur
Beslissing: Cf.

III mededelingen - stuk nummer 10495

1. de stukken A 1 tot en met A 3 voor kennisgeving aan te nemen

2. de stukken B 1 tot en met B 10 voor kennisgeving aan te nemen

3. de stukken B 11 tot en met B 30 in handen van B&W om pre-advies

4. de stukken C 1 en C 2 voor kennisgeving aan te nemen
5. de stukken C 3 tot en met C 8 in handen van B&W ter afdoening

6. de stukken C 9 en C 10 in handen van B&W ter afdoening na advies van de betrokken raadscommissies
7. het stuk C 11 in handen van B&W om pre-advies
8. de stukken C 12 tot en met C 15 in handen van de commissie bezwaar- en beroep om advies
9. de stukken C 16 en C 17 in handen van de planschadecommissie

Beslissing: Cf.

voorstellen tot
V eervol ontslag van

a. de heer H.A. van der Pluijm als lid van de commissie welzijn
b. de heer H.A. van der Pluijm als lid van de commissie middelen

Beslissing: Cf.

VI benoeming van
a een lid commissie bestuurszaken
b leden commissie werk en onderwijs c een lid commissie voorzieningen gehandicapten (stuk nummer 10523)
d een lid commissie welzijn
e een lid commissie middelen
f bestuurscommissie Het Stedelijk Lyceum (stuk nummer 10544)
g leden Raad van toezicht Stichting Stadsherstel (stuk nummer 10545)

Beslissing:

a mevrouw A.R. Huffermann-Hagens is benoemd; b mevrouw A.R. Huffermann-Hagens en de heer M. Acket zijn benoemd;
c de heer J.J. van Zorge is benoemd; d de heer H. Klomp is benoemd;
e de heer M. Acket is benoemd;
f mevrouw W. Wallinga en mevrouw M.H. Blokvoort zijn benoemd als leden en de heer G. Oosterhof is benoemd als voorzitter;
g de heren G.A. Kok en D. Stemerding zijn benoemd.

VII andere voorstellen
G 2 CS vaststellen van de vraagstelling voor het referendum Usseleres

- stuk nummer 10539

1. De vraagstelling met bijbehorende toelichting voor het referendum over de Usseleres vaststellen conform het advies van de vraagstellingscommissie.
2. De leden van de vraagstellingscommissie dankzeggen voor hun werkzaamheden.

3. De vraagstelling opnemen in de uit te brengen referendumbrochure en daarnaast tezamen met de oproepingskaarten voor het referendum verspreiden.

Amendement GroenLinks om de referendumvraag te handhaven en de toelichting te schrappen.
Amendement verworpen met 26 stemmen tegen en 11 voor.

Beslissing: Cf.

A 1 DMO vaststellen de Verordening subsidiebeleid WIW - stuk nummer 10496

1. Besluiten tot het invoeren per 1 januari 2001 van de werkaanvaardingssubsidie voor personen met een uitkering op grond van de Abw/Ioaw/Ioaz en personen met een WIW-dienstbetrekking of WIW-werkervaringsplaats die uitstromen naar niet-gesubsidieerd werk.

2. Besluiten tot het wijzigen van de doelgroep die recht heeft op deeltijdsubsidie (voorheen deeltijdpremie) en van de doelgroep die recht heeft op inkomstenvrijlating.

3. Besluiten tot het invoeren van de 'Verordening subsidiebeleid WIW' en met het intrekken van de 'Verordening premiebeleid en vrijlating van inkomsten'.

4. Kennisnemen van de financiële consequenties.
5. In te stemmen met het dekkingsvoorstel.
Beslissing: Cf.

A 2 DMO instemmen met de besteding van rijksmiddelen ten behoeve van voor- en vroegschoolse educatie - stuk nummer 10497
1. Akkoord te gaan met de besteding van rijksmiddelen ten behoeve van voor- en vroegschoolse educatie volgens bijgevoegd plan van aanpak.

2. In te stemmen met de continuering van het VVE-volume in de GOA-planperiode 2002 -2006.

Beslissing: Cf.

A 3 BMD instemmen met een eenmalige extra bijdrage aan het startersadviespunt voor het jaar 2001 - stuk nummer 10498
1. Akkoord te gaan met een eenmalig extra bijdrage aan het startersadviespunt (STAP) voor het jaar 2001 van f 69.121,- (EUR 31.366,-) en dit te dekken uit de garantiereserve economische zaken.
2. Akkoord te gaan met het verstrekken van een risicodragende voorfinanciering aan het STAP van in totaal f 332.208,- (EUR 150.749,-) en dit als volgt te dekken:

- f 292.163,- (EUR 132.578,-) ten laste van de gemeentebegroting 2001, eindproduct bedrijfsvestiging
- f 40.045,- (EUR 18.172,-) uit de garantiereserve economische zaken.

Beslissing: Cf.

A 4 TERUGGENOMEN

A 5 BMD vaststellen van de ontwikkelingsovereenkomst Zuiderval


- stuk nummer 10500

1. De ontwikkelingsovereenkomst Zuiderval met bijbehorende bijlagen 1 tot en met 12, inclusief het ontwikkelingsplan Zuiderval, vast te stellen.
2. In te stemmen met het gezamenlijk door de gemeente en HBG Vastgoed oprichten van een grondexploitatiemaatschappij (GEM) voor het plangebied Zuiderval.

3. Ermee in te stemmen dat de gemeente Enschede als integraal onderdeel van het aangaan van de ontwikkelingsovereenkomst garant staat voor de helft van het geraamde exploitatietekort.

Beslissing: Cf.

A 13 BMD instemmen met de oprichting van "Enschede Ontwikkeling BV" ter uitvoering van de ontwikkelingsovereenkomst Zuiderval
- stuk nummer 10536

1. In te stemmen met het oprichten van een besloten vennootschap (BV) genaamd "Enschede Ontwikkeling BV" naar Burgerlijk Recht ter uitvoering van de ontwikkelingsovereenkomst Zuiderval.

Beslissing: Cf.

A 6 BMD instemmen met de afhandeling van de bezwaarschriften vismarkt op de Klokkenplas - stuk nummer 10501
1. Het advies van de commissie voor bezwaar en beroep over te nemen en de bezwaren van de omwonenden ongegrond te verklaren, voor zover advies en bezwaren betrekking hebben op de strijdigheid met het bestemmingsplan van uw aanwijzing van de binnenstad als tijdelijke marktlocatie.

2. Het advies van de commissie voor bezwaar en beroep over te nemen en de bezwaren van de omwonenden gegrond te verklaren, voor zover advies en bezwaren betrekking hebben op de zorgvuldige voorbereiding van het besluit van 19 februari 2001.

3. Het advies van de commissie voor bezwaar en beroep niet over te nemen en de bezwaren van de omwonenden van de Klokkenplas ongegrond te verklaren, voor zover advies en bezwaren betrekking hebben op de geschiktheid van de Klokkenplas als marktlocatie.
4. Het besluit van 19 februari 2001 na heroverweging in stand te laten, nu er -inmiddels- door de bezwaarprocedure, de gesprekken met omwonenden en de opgedane ervaring met de verplaatsing van de markt wel een zorgvuldige voorbereiding van het besluit heeft plaatsgevonden.


5. Het College van Burgemeester en Wethouders te machtigen de belangenafweging die de basis van het besluit vormt te verduidelijken en bekend te maken aan de bezwaarden.

Beslissing: Cf.

A 7 DCW instemmen met overname van Centrum voor Beroepenoriëntatie en Beroepsoefening Enschede door het ROC Oost-Nederland
- stuk nummer 10502

1. Met ingang van 1 oktober 2001 het Centrum voor Beroepenoriëntatie en Beroepsoefening Enschede over te dragen aan het ROC Oost-Nederland overeenkomstig de hieronder geformuleerde afspraken.
2. De uit de overdracht voortvloeiende lasten, voor zover deze niet door het ROC Oost Nederland worden gedekt, ten laste te brengen van de exploitatie CBB 2001.
3. Een inkoopgarantie voor de jaren 2002, 2003 en 2004 af te geven van
f 5.665.625,- (EUR 2.570.948,-). Omvang eerste jaar f
2.450.000,-
(EUR 1.111.761,-), tweede jaar f 1.837.500 (EUR 833.821),
derde jaar f 1.378.125,- (EUR 625.366,-).
4. Het restant van de huisvestingsreserve f 2.452.941,-- (EUR 1.113.096,-) te gebruiken voor dekking van een deel van de inkoopgarantie; het restant zal worden gedekt door de dienst DMO uit ESF en het WIW budget scholing en activering.

5. Het sociaal plan, dat de instemming heeft van het GO, conform vast te stellen.

6. In te stemmen met de bijgevoegde overeenkomst ten behoeve van de afwikkeling van de voorzieningsreserve Leercentrum met arbeidsvoorziening (bijlage 1).
7. Bijgaande overeenkomst tussen ROC Oost-Nederland en de Gemeente Enschede vast te stellen (bijlage 2).

Beslissing: Cf.

A 8 BMD instemmen met de beëindiging van het lidmaatschap van het Coöperatief Transportcentrum Twente u.a. - stuk nummer 10525

1. Instemmen met beëindiging van het lidmaatschap van het Coöperatief Transportcentrum Twente u.a.

Beslissing: Cf.

A 9 DMB instemmen met het beschikbaar stellen van de benodigde middelen voor de uitvoering van E&W-projecten MJB 2001 - stuk nummer 10529

1. Kennis te nemen van bijgaande nota aan B&W 'Beschrijvingen E&W-projecten toekomstvisie, jaar
2001".

2. De voor de uitvoering van deze projecten benodigde middelen in het jaar 2001 beschikbaar te stellen, in totaal een bedrag van f 714.626,- (EUR 324.283,-) en dit als volgt te dekken: f 522.000,- (EUR 236.873,-) ten laste te brengen van reserve verbetering stad
f 105.126,- (EUR 47.704,-) ten laste van aandelen bouwfonds
f 25.000,- (EUR 11.345,-) aan te vragen bij het Stedelijk Hart Programma
f 62.500,- (EUR 28.361,-) ten laste van de rijksbijdrage Stadseconomie, niet-fysiek.
3. De hiervoor benodigde wijzigingen aan te laten brengen in de gemeentebegroting 2001.
4. Voor het jaar 2002 een bedrag van f 135.000,- (EUR
61.260,-) te oormerken en dit als volgt te dekken: f 5.000,- (EUR 2.269,-) ten laste te brengen van reserve Verbetering Stad
f 55.000,- (EUR 24.958,-) ten laste van aandelen Bouwfonds
f 25.000,- (EUR11.345,-) aan te vragen bij het Stedelijk Hart programma
f 50.000,- (EUR 22.689,-) ten laste van de rijksbijdrage stadseconomie, niet fysiek
5. De hiervoor benodigde wijzigingen bij de eerste nota van wijziging (2002 ) aan te laten brengen in de gemeentebegroting 2002.

6. Voor het jaar 2003 een bedrag van f 80.000,- (EUR
36.302,-) te oormerken, en dit als volgt te dekken: f 55.000,- (EUR 24.958,-) ten laste van aandelen bouwfonds
f 25.000,- (EUR 11.345,-) aan te vragen bij het Stedelijk Hart programma.

7. Deze bedragen op te laten nemen in de nog op te stellen gemeentebegroting 2003.
8. Om de uit punt 2 - 7 voortvloeiende extra onttrekkingen uit reserve verbetering stad te compenseren, in te stemmen met een lagere bijdrage uit dit fonds ten behoeve van het project stadserf.

Beslissing: Cf.

A 10 BMD instemmen met het definitief ontwerp openbare ruimte west van het Van Heekplein - stuk nummer 10530
1. Instemmen met het definitief ontwerp openbare ruimte west van het Van Heekplein - stuk nummer 10530

Beslissing: Cf.

A 11 BMD kennisnemen van de eindrapportage 'flankerend economisch beleid vuurwerkramp Enschede' - stuk nummer 10532
1. Kennis te nemen van de eindrapportage "Flankerend economisch beleid vuurwerkramp Enschede" uitgebracht door de OOM d.d. 12 juli 2001.
2. In te stemmen met de daarin voorgestelde zeven actielijnen als uitgangspunt voor het flankerend economisch beleid bij de wederopbouw van Roombeek.
3. Uit het werkkapitaal voor de wederopbouw voorlopig een bedrag van f 9,5 miljoen (EUR 4.310.912,05) te reserveren voor de uitvoering van dit flankerend economisch beleid.

4. Het projectbureau wederopbouw op te dragen additionele financieringsbronnen (w.o. Stedelijk Hart) te zoeken voor het vooralsnog ontbrekende deel van de dekking van de kosten van de actielijnen.
5. Op zo kort mogelijke termijn te starten met de actielijnen 1 t/m 4 en daarvoor uit de onder punt 3 bedoelde gereserveerde wederopbouwgelden een budget beschikbaar te stellen van f 2 miljoen (EUR 907560,43) voor uitvoeringskosten in de jaren 2001 en 2002.

Beslissing: Cf.

A 12 CS instemmen met het zelfanalyserapport grote-stedenbeleid Enschede 2001

- stuk nummer 10537

1. In het convenant tussen het Rijk en de G21 van december 1999 is afgesproken een tussentijdse balans op te maken van de uitvoering van de stadsvisies. In maart van dit jaar is daartoe door de afzonderlijke colleges van de G21 expliciet besloten. Wij hebben toen besloten te kiezen voor de thema's herstructurering woonmilieus en arbeidsmarkt. Naast deze thema's is er een hoofdstuk gewijd aan de ontwikkeling van de stad aan de hand van de 9 landelijk geformuleerde GSB-doelstellingen. Tot slot is er een algemene slotbeschouwing toegevoegd waarin aangegeven staat welke kansen en belemmeringen wij zien. Op 12 oktober komt een externe visitatiecommissie onder leiding van de heer E. Brinkman dit rapport met ons en u bespreken en zal aansluitend een aantal aanbevelingen formuleren. Naast de heer Brinkman heeft de commissie de volgende leden: H. Weggemans (extern), J. Pop (burgemeester Haarlem), J. Schrijen (wethouder Venlo) en een gedeputeerde van een provincie.

Beslissing: Cf.

B 1 DMO instemmen met de intrekking van de Verordening tegemoetkoming in de studiekosten - stuk nummer 10503
1. De Verordening tegemoetkoming in de studiekosten (en het gemeentelijk studiefonds) met ingang van 1 oktober
2001 in te trekken.

2. De huidige richtlijnen voor de vergoeding van de studiekosten opnemen in de leidraad Abw; deze vergoeding per 1 oktober 2001 verstrekken in het kader van de bijzondere bijstand en de uitvoering te decentraliseren in de stadsdeelkantoren door de wijkservice afdelingen (wsa's).
3. Het budget van het studiefonds overhevelen naar de bijzondere bijstand.

4. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2001.

Beslissing: Cf.

B 2 DMO instemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend bedrag ten behoeve van de psycho-sociale nazorg vuurwerkramp Enschede

- stuk nummer 10504

1. Voor het jaar 2001 een aanvullend bedrag van f
5.525.504,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de psychosociale nazorg vuurwerkramp Enschede. Het Ministerie van VWS heeft in haar brief van 31 juli 2001 de subsidie aan de gemeente Enschede voor de psychosociale nazorg vastgesteld. Genoemd bedrag is een aanvulling op de f 5.000.000,- [EUR
2.268.901,08] die eerder, bij wijze van voorschot, door het ministerie is toegekend.
2. Van dit bedrag f 4.425.504,- volgens bijgaand verdeelvoorstel aan de betrokken instellingen te verstrekken. Bij dit verdeelvoorstel is uitgegaan van de begroting zoals opgenomen in het door de gemeente bij het Ministerie van VWS ingediende projectplan 2001 van de stichting Consense. In dit verdeelvoorstel is rekening gehouden met de reeds verstrekte voorschotten over 2001, welke door uw raad op 29 januari 2001 zijn vastgesteld.
3. Het resterende bedrag, zijnde f 1.100.000,- [EUR
499.158,24], te reserveren voor de psychosociale nazorg, onder andere voor de kosten van het projectbureau, de regeling vergoeding eigen bijdrage eerstelijns psychologen.

4. Aan de subsidieverlening de onder overweging 5 genoemde voorwaarden te verbinden.
5. De gemeentebegroting 2001 overeenkomstig te wijzigen.

Beslissing: Cf.

B 3 DMO instemmen met de besteding van restantmiddelen sociale opgave

- stuk nummer 10526

1. In te stemmen met de besteding van restant- en reservemiddelen van de sociale opgave aan de in de overwegingen opgenomen activiteiten c.q. doeleinden.
2. Tegelijkertijd de reserve GSB-leefbaarheid op te heffen.

3. De gemeentebegroting 2001 (concern en DMO) te wijzigen door overheveling van de tranche 2001 voor multiprobleemgezinnen (MJB, pijler sociale opgave, onderdeel 43) ter grootte van f 400.000,- (EUR 181.512,-) van productnummer 6.05.03 (stelpost) naar productnummer 3.03.01.

Amendement van PvdA om in overweging 3 het onderdeel 'een bijdrage van f 197.000,-- ten behoeve van het fusieproces wijkwelzijnswerk in Oost en Centrum' te verwijderen. Amendement verworpen met 23 stemmen tegen en 15 stemmen voor.

Beslissing: Cf.

B 4 CS kennisnemen van de voortgangsrapportage vuurwerkramp
- stuk nummer 10541

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage vuurwerkramp juni 2001.

Motie van VVD om het college op te dragen op kort termijn een overzicht te hebben van de individuele problemen en daarvoor oplossingen aan te dragen. Het college op te dragen voorschotten te verstekken, vooruitlopend op de definitieve regeling.
Motie wordt dinsdag 18 september 2001 in het college van B&W besproken.

Beslissing: aangehouden tot voortzetting vergadering op
18 september 2001.


Schorsing: 22.42 uur.
Enschede, 18 september 2001
De Burgemeester van Enschede

De volgende raadsvergadering wordt gehouden op dinsdag 18 september 2001 aanvang 19.00 uur.


---

DINSDAG 18 SEPTEMBER 2001

Aanwezig: J.H.H. Mans (voorzitter) de heer A.H.P. van Gils (secretaris)
M.G. Althof, R.W. Bleker, J.H.A. Goudt, E. Helder, M.P. Swart en G.J. Kok en de leden:
mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, L. Ascherman, D.Buursink (vanaf 19.05 tot 20.21 uur), G. Dijkhuizen, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, H. Klomp, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. A.Y. Kolkman, F.C.G. Lammerink, A.J. Le Loux (tot 20.45 uur), A. Moeliker, mevr. H. Morren, C. Örnek, G.E.N. Perik, H.A. van der Pluijm, mevr. J. Rotting-Braakman (vanaf 19.28 uur), I. Sümer, W.E. Wallinga, T.H.D. de Weger en J. van der Zee (vanaf 19-05 uur).

Afwezig: A.S. Ar?, mevr. E. Dirkzwager-Menko, R.F. Echtermeijer, J.F. Hassink, mevr. A.R. Huffermann-Hagens, G.G.J.H.M. Leonards, mevr. N. van Lijf-van Leeuwen, mevr. M. Rauhé, T. Windmulder, A. Yilmaz

B 4 CS kennisnemen van de voortgangsrapportage vuurwerkramp- stuk nummer 10541

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage vuurwerkramp juni 2001.

Motie PvdA zoals maandag 17 september 2001 ingediend, is niet in stemming gebracht.

Beslissing: Cf.

C 1 CS instemmen met het instellen van een raadscommissie wederopbouw, tevens benoeming voorzitter en leden - stuk nummer 10505

1. In te stellen de volgende vaste commissie van advies, als bedoeld in artikel 91 van de Gemeentewet: commissie wederopbouw.

2. Te bepalen dat:


a. de commissie wederopbouw de bevoegdheden, bedoeld in artikel 2 van de Verordening op de vaste commissies van advies 1997, heeft ten aanzien van alle bestuurlijke aangelegenheden, de wederopbouw van Roombeek betreffende;
b. in afwijking van het bepaalde in de Verordening op de vaste commissies 1997, naast de leden van de commissie wederopbouw ook andere leden van de Raad in de vergaderingen van de commissie het woord kunnen voeren, met dien verstande dat over hetzelfde onderwerp per fractie slechts één lid het woord kan voeren; c. dit besluit geldt voor de periode tot installatie van een nieuwe Gemeenteraad in
2006.3. De voorzitter en de leden van de commissie wederopbouw te benoemen.

Beslissing: Cf.

C 2 BMD vaststellen het aanwendingsbesluit BWS-middelen 2001
- stuk nummer 10507

1. Het gesubsidieerde woningbouwprogramma 2001 c.q. het aanwendingsbesluit BWS-middelen 2001 vast te stellen.
2. Het College van Burgemeester en Wethouders toestemming te verlenen om binnen de gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden het aanwendingsbesluit te wijzigen.

Beslissing: Cf.

C 3 BMD kennisnemen van de ontwikkelingen Agglolijn (light-rail) en het plan van aanpak Twentenet - stuk nummer 10508
1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen met betrekking tot de agglolijn (light-rail) Twente en van het plan van aanpak Twentenet.

2. Een bijdrage van f 1,- (EUR 0,45) per inwoner ter beschikking te stellen aan de MIT-verkenning agglolijn Twente.

3. De totale bijdrage van f 150.000,- (EUR 68.067,-) te dekken uit de reserve mobiliteit.
4. De hieruit voortvloeiende wijzigingen voor 2001 aan te brengen in de gemeentebegroting 2001.

Beslissing: Cf.

C 4 BMD vaststellen de aanvulling APV met regels voor asverstrooiing

- stuk nummer 10509

1. De Algemene Plaatselijke Verordening aanvullen met regels over asverstrooiing.

Beslissing: Cf.

Toezegging: wethouder Bleker zal nagaan of voor drinkwatervoorzieningen ook een verbod op verstrooiing is geregeld.

C 5 BMD verlenen onderzoekskrediet voor de ongelijkvloerse spoorwegpassage Euregioweg stuk nummer 10533
1. Voor diverse onderzoeken naar de technische mogelijkheden van een ongelijkvloerse passage van de Euregioweg met de spoorlijn Enschede - Gronau tot aan het moment waarop de definitieve keuze van de uit te voeren oplossing wordt gemaakt een krediet te verlenen van f 180.000,-
(EUR 81.680,44).

2. Dit krediet te dekken door aanwending van f 180.000,- (EUR 81.680,44) uit "reserve verbetering stad".
3. De hieruit voortvloeiende wijziging aan te brengen in de gemeentebegroting 2001.

Beslissing: Cf.

C 6 BMD instemmen met een uitvoeringskrediet voor de aanleg van busaansluiting Haaksbergerstraat - RW35 - stuk nummer 10535
1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot het project busaansluiting Haaksbergerstraat - RW
35.

2. In te stemmen met het voorkeursalternatief voor de exclusieve busaansluiting tussen Haaksbergerstraat en RW 35 nabij Usselo.

3. Voor de aanleg van de busaansluiting tussen Haaksbergerstraat en RW 35 nabij Usselo een uitvoeringskrediet te verlenen van f 1.610.000,- (EURO 730.586,-);

4. Voornoemd krediet te dekken vanuit:

a. de afgegeven subsidiebeschikking van V&W van f 1.454.000,-
(EURO 659.796,-);
b. het risicofonds VSN-gelden voor een bedrag van f 156.000,-
(EURO 70.790,-).


5. De hieruit voortvloeiende wijziging aan te brengen in de gemeentebegroting 2001.

Beslissing: Cf.

Toezegging: wethouder Bleker gaat na of ambulances, politie en brandweer gebruik kunnen maken van de busbaan.

D 1 DMO instemmen met het verstrekken van een geldlening aan het Symfonisch Blaasorkest- stuk nummer 10527
1. Aan het Symfonisch Blaasorkest ten behoeve van het onderhoud van het verenigingsgebouw en de aflossing van de restant schuld bij de gemeente een geldlening te verstrekken van f 25.000,- (EUR. 11.344,-) tegen een rente van 5,7% per jaar en een looptijd van 20 jaar, een en ander conform de bij dit voorstel horende concept overeenkomst van geldlening.

Beslissing: Cf.

D 2 DMO vaststellen het programma voor de sportieve wederopbouw- stuk nummer 10528

1. Het programma voor de sportieve wederopbouw vast te stellen.

Beslissing: Cf.

E 1 rechtshandelingen
a. Aankoop twee percelen grond gelegen aan en nabij de Rietveldweg 47 van M.A. ter Riet te Enschede b. Aankoop twee percelen grond met opstallen gelegen aan en nabij de Rietveldweg 45 van H.J. ter Riet en mevr. L.J. Verweij te Enschede

Beslissing: Cf.

E 2 begrotingswijzigingen nrs. 106 tot en met 120

Beslissing: Cf.

E 3 BMD verlenen van een krediet voor de sanering en het bouw- en woonrijp maken Kotman Oost (Zuiderval) - stuk nummer 10510
1. Een krediet te verlenen van f 32.073.930,-- (14.554.515,-- EUR) voor de sanering en het bouw- en woonrijpmaken van gronden gelegen in Kotman Oost aan de Zuiderval.

2. Dit krediet te dekken door:


* de stelpost 'bedrijfsomgeving Zuidelijke Invalsweg' uit de gemeentebegroting 2001 hiervoor aan te wenden, conform het MJB 2000 - 2004. (stelpost 'bedrijfsomgeving Zuidelijke Invalsweg', pijler werk & economie nr. 2. Te dekken uit de algemene middelen.);
* bijdragen van provincie, rijk en EU van in totaal f
15.533.020,-- (7.048.577,-- EUR);


- Een bedrag van fl. 13.108.750,-- (5.948.491,-- EUR) door verhoging van de post 'opbrengst verkopen';


- Het restant ad fl. 2.557.160,-- (1.160.389,-- EUR) te dekken door een bijdrage van het vereveningscomplex STOG.


3. De afschrijving en rente van de in punt 2 genoemde gemeentelijke bijdrage ad f 875.000,-- (397.058,-- EUR) (te bepalen op resp. 4% en 6,2%. De kapitaallasten zijnde afschrijving fl. 35.000,-- (15.882,-- EUR) en rente
f 54.250,-- (24.618,-- EUR) per jaar te dekken uit de algemene middelen.

4. De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de gemeentebegroting voor het jaar 2001 aan te laten brengen.

Beslissing: Cf.

E 4 BMD vaststellen van het Bekostigingsbesluit baatbelasting Josink Es- stuk nummer 10524

1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van voorzieningen van openbaar nut in het kader van de inrichting van het bedrijfsterrein Josink Es, baatbelasting te heffen.

2. Daartoe thans vast te stellen een bekostigingbesluit met bijbehorende gewaarmerkte tekening.
3. Te bepalen dat dit bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekendgemaakt.

Beslissing: Cf.

E 5 CS instemmen met het verlenen van ontslag aan de directeur van de NV Twentse Schouwburg - stuk nummer 10546
1. In te stemmen met het verlenen van ontslag aan de heer L.Kater als directeur/statutair directeur van de NV Twentse Schouwburg in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Beslissing: Cf.

F 1 voorbereidingsbesluiten:
a. Achter 't Hofje 21 (2001) (stuk nummer 10511)

Beslissing: Cf., met dien verstande dat in overweging
2 het woord 'bedrijfsinval' wordt gewijzigd in 'bedrijfsafval'.

b. Wesselerweg 13-15 (stuk nummer 10512)

Beslissing: Cf.

c. Stadserf (stuk nummer 10513)

Beslissing: Cf.

d. gebieden nabij de zuidelijke invalsweg (2001) (stuk nummer 10514)

Beslissing: Cf.

e. zone Twentekanaal in het Havengebied (stuk nummer
10515)


Beslissing: Cf.

f. industrieterrein Marssteden (stuk nummer 10516)

Beslissing: Cf.

g. stationsomgeving (stuk nummer 10517)

Beslissing: Cf.

h. Van Heekplein en omgeving (stuk nummer 10543)

Beslissing: Cf.

F 2 BMD ongegrond verklaren bezwaarschrift tegen afwijzen planschadeverzoek bestemmingsplan 'Buitengebied' - stuk nummer 10518

1. In afwijking van het advies van de commissie voor bezwaar en beroep te besluiten het bezwaarschrift van de heer mr. R.T. Kirpestein, Arag rechtsbijstand, namens de heer Klaaskate tegen de weigering hem planschade te vergoeden als gevolg van herziening 121 van het bestemmingsplan "Buitengebied", ongegrond te verklaren.

Beslissing: Cf.

F 3 BMD instemmen met uitbreiding proefproject ondergrondse containers voor restafval-stuk nummer 10519
1. In navolging van het proefproject ondergrondse containers restafval Boswinkel een proefproject uit te voeren bij Quatre Mains en de Lipperkerkstraat/Gronausevoetpad ad. f 220.000,-- (EUR
99.832,--).

2. Op deze locaties ondergrondse containers voor restafval te plaatsen die toegankelijk zijn met behulp van een sleutel. Tevens wordt aan de Lipperkerkstraat/Gronausevoetpad een ondergrondse textielcontainer geplaatst.

3. De investering ad f 200.000,-- (EUR 90.756,--) te dekken uit het restantkrediet keukenemmers en compostvaten en de communicatiekosten ad f 20.000,-- (EUR 9.076,--) uit het communicatie-budget binnen het eindproduct afvalstoffeninzameling (2.35.11).

Beslissing: Cf.

F 4 BMD instemmen met het beëindigen van gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval bij hoogbouw- stuk nummer
10464

1. De gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) bij hoogbouw (waaronder tevens nieuwe hoogbouw) te beëindigen.
2. Aan gemotiveerde bewoners van hoogbouw, indien gewenst, een minicontainer ter beschikking te stellen onder voorwaarde dat de bewoner de mogelijkheid dient te hebben de minicontainer buiten de inzameldag op eigen terrein te plaatsen en het ledigen van de gft-containers eenvoudig in de huidige inzamelstructuur is in te passen.
3. De kosten ad f 70.000,-- (EUR 31.765,--) te dekken binnen het eindproduct afvalstoffeninzameling van de begroting 2001.

Beslissing: Cf., met dien verstande dat de fractie SAVE geacht wil worden tegen te hebben gestemd.

F 5 BMD instemmen met de borgstelling ten behoeve van de restauratie van De Maere-stuk nummer 10520
1. Zich als borg garant te stellen voor de betaling van rente, aflossing en kosten voor het bedrag van de totaalfinanciering ad f 4.088.522,-- (EUR
1.855.290,--) onder aftrek van de toegekende subsidies ten behoeve van de restauratie van De Maere.

Beslissing: Cf.

F 6 BMD vaststellen van het prioriteitenoverzicht restauratie rijksmonumenten 2001

-stuk nummer 10521


1. Het concept-prioriteitenoverzicht "restauratie rijksmonumenten in Enschede 2001" vast te stellen.
2. Te bepalen dat Burgemeester en Wethouders met ingang van 2002 het prioriteitenoverzicht "restauratie rijksmonumenten in Enschede" vaststellen.

Beslissing: Punt 1 cf., punt 2 van het voorstel wordt geschrapt.

F 7 TERUGGENOMEN

F 8 BMD instemmen met het aanwenden van restant-kredieten ten behoeve van aanpassing van kca-opslag aan de huidige milieurichtlijnen- stuk nummer 10534
1. In te stemmen met het aanwenden van de restant kredieten 'bouw van afvalbrengpunt Oost' en 'aanvullend krediet kga-depot' voor een bedrag van f
198.000,- inclusief BTW (EUR 89.848,-) ten behoeve van de aanpassing van de kca-opslag op de drie afvalbrengpunten aan de huidige milieurichtlijnen.

Beslissing: Cf.

F 9 BMD instemmen met de afhandeling van bezwaarschriften reactivering spoorlijn Enschede - Münster - stuk nummer
10542

1. In te stemmen met het advies van de commissie voor bezwaar en beroep om:

a. de bezwaren van de bewoners van de Vespuccistraat 5, 9 en 25, Wollegrasstraat 8, 10 en 12 èn Zonnedauwstraat
7 en 9 gegrond te verklaren, voorzover de bezwaren betrekking hebben op het niet plaatsen van een geluidscherm;
b. de overige bezwaren inzake het bestrijden van geluidhinder ongegrond te verklaren; c. de bezwaren die geen betrekking hebben op het bestrijden van geluidhinder niet ontvankelijk te verklaren.

Beslissing: Cf.

G 1 CS instemmen om in de APV een artikel op te nemen waarin de burgemeester de bevoegdheid krijgt om een verblijfsontzegging op te leggen- stuk nummer 10538
1. In de APV een artikel opnemen waarin de burgemeester de algemene bevoegdheid krijgt om een tijdelijke verblijfsontzegging op te leggen aan degene die zich gedraagt in strijd met de artikelen 2.5.4., 2.5.5.,
2.5.6. en 2.5.7 APV.

2. In dat artikel tevens bepalen dat deze bevoegdheid wordt beperkt tot door de burgemeester aan te wijzen gebieden.

Motie PvdA: in overleg met de instellingen in het vangnet zorg een aanvulling van hulp- en dienstverlening te doen ontwikkelen en hiertoe een voorstel te doen aan de Raad.

Beslissing motie: verworpen met 11 stemmen voor en 16 stemmen tegen.

Beslissing: Cf.

G 3 CS instemmen met de toelichting middelen nieuw beleid betreffende reorganisatie concerncommunicatie en aanstelling relatiemanager

- stuk nummer 10540

1. Instemmen met de toelichting middelen nieuw beleid betreffende de reorganisatie concerncommunicatie en de aanstelling van een relatiemanager bij deze afdeling.

Beslissing: Cf.

Sluiting: 21.50 uur.
Enschede, 18 september 2001
De Burgemeester van Enschede,

De volgende raadsvergadering wordt gehouden op maandag 15 oktober 2001 aanvang 19.00 uur.

Deel: ' Besluitenlijst raadsvergadering Enschede '
Lees ook