Wervershoof

Wegens defect opname-apparatuur is er geen bandopname gemaakt van de raadsvergadering van 30 september 1999. Onderstaand een beknopte uitwerking c.q. besluitenlijst van deze vergadering.

Beknopt verslag c.q. besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Wervershoof, gehouden op donderdag 30 september 1999 om 20.00 uur in het gemeentehuis.

AANWEZIG blijkens de presentielijst: J.J. Beerepoot, P.N.M. Kuin (wethouder), G.H. Langedijk-Koeman, J.P. Luken, P.W. Mosch, J.N. van Ophem (wethouder), W.H. Pekel, W.C.J. Sijm, P. Steijn, E.C. van de Swaluw (wethouder)
VOORZITTER: H.P. Wokke
SECRETARIS: J.J.H. Schaminée
AFWEZIG (m.k.): F. de Groot, S.M. Grooteman, R.J.M. van Rooijen


1. Opening

De voorzitter opent de vergadering met gebed en heet de aanwezigen welkom.


2. Aanwijzing raadslid voor rondvraag en eventuele hoofdelijke stemming

Na loting blijkt de heer Steijn de plaats op de presentielijst in te nemen bij wie de oproep tot stemmen over zaken alsmede de rondvraag begint.


3. Vaststelling notulen raadsvergadering 15 juli 1999

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.


4. Voorstel (no. 77) ingekomen stukken en mededelingen


-punt 3: Voorzitter zal aan college de vraag (van de heer Mosch) voorleggen of / hoe de 14 uur formatie voor taakveld archief, telefoon en receptie past binnen de budget- en formatieafspraken.


-Aan de ingekomen stukken is toegevoegd de concept brief van de gemeente aan Gedeputeerde Staten inzake ontbreken van voldoende woningbouw. De gemeenteraad stemt met het concept in en wacht resultaten van het overleg met gedeputeerde Meijdam af.


-De heer Sijm mist bij de ingekomen stukken en mededelingen de hoogte van de bijdrage aan Turkije en Kosovo.

De voorzitter meldt dat deze bijdrage 1,-- per inwoner is.

De raad gaat akkoord met de punten 6, 7 en 8.

De overige punten worden voor kennisgeving aangenomen.


5. Voorstel (no. 78) tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit ten behoeve van uitbreiding glasopstand Zwaagdijk 149 (Sijm Agro BV)

Op verzoek / voorstel van de heer Sijm wordt toegezegd dat:

a: In de komende procedure rondom hernieuwde vaststelling van een bestemmingsplan Zwaagdijk afgewogen moet worden hoe de uitbreiding van (grote) bedrijven is in te passen in aspecten als omwonenden, uitritten, verkeersbewegingen etc.

b: Aan de Commissie Ruimte zal een overzicht worden gepresenteerd van die bouwvergunningen (vanaf 1.1.98) waaraan nadere eisen zijn gesteld rondom erfbeplanting. Tevens zal daarbij aangegeven worden hoe de actuele stand van zaken is. Op verzoek van de heer Steijn zal een verbreding van het onderwerp erfbeplanting aan de orde zijn naar óók het buitengebied / de verkaveling.

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.


6. Voorstel (no. 79) tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit ten behoeve van het oprichten van een kas op het perceel Kibbel 14 (fa. N. Van de Gulik en Zn.)

Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.


7. Voorstel (no. 80) tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit ten behoeve van een uitbreiding van de bedrijfsruimte op perceel Zwaagdijk 71 (Laan Flora Facilitities

Hier geldt hetzelfde als genoemd onder agendapunt 5.

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.


8. Voorstel (no. 81) tot vaststelling van het Milieuverslag 1998

Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.


9. Voorstel (no. 82) tot verhoging van de verkoopprijs per vierkante meter van reststroken/plantsoenstroken

Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

10. Voorstel (no. 83) tot het beschikbaar stellen van een krediet groot 53.868,50 ten behoeve van de sanering bodemverontreiniging voormalig tankstation Zwaagdijk 124

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

11. Voorstel (no. 84) inzake goedkeuring statuten Stichting Openbaar Onderwijs West-Friesland Oost

Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

12. Voorstel (no. 85) inzake benoeming bestuursleden Stichting Openbaar Onderwijs West-Friesland

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

13. Voorstel (no. 86) tot het beschikbaar stellen van een krediet groot 31.000,-- voor het vervangen van de dakbedekking platte daken St. Jozefschool Zwaagdijk

Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

14. Voorstel (no. 87) inzake oprichting van de Stichting Seniorenraad Wervershoof in oprichting en tot het beschikbaar stellen van een bijdrage ineens van 1.000,-- en van een jaarbudget van 2.000,--

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

15. Voorstel (no. 88) inzake vaststelling definitieve bijdrage 1998 en de voorlopige bijdrage 2000 aan de Stichting Muziekschool Oostelijk Westfriesland

Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

16. Voorstel (no. 89) inzake instemming met het visiedocument SMH / GHOR Noord-Holland Noord en met het daarop gebaseerde convenant

Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

17. Voorstel (no. 90) inzake uitspreken principe bereidheid tot verkoop van de aandelen Bouwfonds aan ABN-AMRO

Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

18. Voorstel (no. 91) jaarverslag vaste commissie voor de bezwaar en beroepschriften 1998

Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

19. Voorstel (no. 92) inzake accordering beleidsnota West-Friese Archiefdienst Op weg naar een regionaal historisch centrum West-Friesland

De raad onderstreept dat er in West-Friesland een vestiging van de archiefdienst dient te blijven.

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

20. Voorstel (no. 93) tot vaststelling begrotingswijzigingen

Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

21. Voorstel (no. 94) tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het pand De Gouw 83 ten behoeve van de vestiging van een huisartsenpraktijk

Op voorstel van de voorzitter besluit de raad, conform artikel 7 van het Reglement van Orde, dit punt - gezien het spoedeisend karakter - terstond in behandeling te nemen.

Zonder hoofdelijke stemming gaat de raad met het voorstel akkoord.

22. Rondvraag

De heer Sijm deelt mede dat op verzoek van de fracties van ABC en ZD aan de gemeenteraadsleden een concept motie is toegezonden, welke motie hij ter vergadering officieel indient. Deze motie bevat de volgende inhoud:

Aan de gemeenteraad van Wervershoof.

De fracties van Algemene Belangen Combinatie en Zwaagdijker Dorpsbelang;

Ter overweging.

Bovengenoemde raadsfracties hebben kennis genomen van diverse verslagen van overleggen tussen de colleges van verschillende gemeenten.

Recent nog van het overleg d.d. 21 september 1999 van de colleges Stede Broec, Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Venhuizen en Wervershoof.

Uit die verslagen blijken zodanige ontwikkelingen dat groepen gemeenten nadrukkelijk met elkaar in gesprek gaan en waarbij Wervershoof zich, mede gezien de raadsuitspraak, afzijdig houdt en daardoor in een isolement dreigt te raken.

Inhoud van de motie:

Gelet op het vorenstaande spreken wij uit dat door de strakke uitspraak van de gemeenteraad van Wervershoof (versterkt zelfstandig blijven en intensivering samenwerking), welke uitspraak door onze fracties niet is ondersteund, Wervershoof steeds een onvoldoende flexibel standpunt inneemt en zich daardoor in een isolement dreigt te manoeuvreren.

Nodigt de gemeenteraad van Wervershoof uit om alsnog te besluiten actief mee te doen aan het bestuurlijk overleg in de regio met als doel het dreigende isolement, nu een opschaling zichtbaar wordt, te voorkomen.

Ondertekend op 28 september 1999 door de heren Mosch en Sijm, respectievelijk namens de fracties ABC en ZD.

De voorzitter antwoordt dat de raad zich in de vergadering van 20 mei jongstleden in meerderheid heeft uitgesproken voorstander te zijn van de optie versterkt zelfstandig blijven in combinatie met intensievere intergemeentelijke samenwerking. Conform planning is er vanaf dat moment een reeks van overleggen op gang gekomen tussen groepen gemeenten in wisselende samenstelling. Ook onze gemeente is daarbij in een vijftal gevallen betrokken. Zoals regionaal is afgesproken zullen de resultaten van al die gesprekken vóór de jaarwisseling ter kennis worden gebracht van de Werkgroep bestuurlijke organisatie. Met het oog daarop zal er in november in portefeuillehoudersoverleg worden belegd. Verder zal de Werkgroep bij de provincie nagaan hoe deze met haar toetsingscriteria omgaat in geval bepaalde ontwikkelingen zich voortzetten of aandienen. Daarover zal de gemeente tussentijds op de hoogte worden gesteld. Volgens planning zullen de gemeenteraden dan in februari 2000 moeten komen tot definitieve uitspraken. Het college vindt het van belang zich aan deze regionaal gemaakte afspraken te houden. Het college vindt daarom deze motie overbodig.

Ook de heren Beerepoot, Pekel en Steijn vinden deze motie niet nodig.

De motie wordt door de indieners ingetrokken.

De heer Pekel spreekt zijn dank uit voor de aandacht die is gegeven aan zijn 25-jarig raadslidmaatschap en aan het toekennen van de Gouden Speld van de gemeente Wervershoof.

Op een vraag van mevrouw Langedijk rondom de voortgang van nieuwbouw Elan geeft wethouder Van Ophem de actuele stand van zaken en hoopt in de volgende commissie Burgers daarop nader in te kunnen gaan. De vertraging van de nieuwbouw wordt onder andere veroorzaakt door een ingediend bezwaarschrift door de fa. Van de Berg.

Ook zal in de commissie Burgers gelegenheid zijn voor een evaluatie van het optreden van Karavaan. Mevrouw Langedijk wenst daarbij ook de financiële afrekening te betrekken.

De heer Luken geeft zijn complimenten over de nieuwe promotiemap.

De heer Sijm vraagt medewerking van het college voor de aanschaf van een 2e biljart in de Schoof.

In de publieksrondvraag wijst mevrouw Sijm-Wissink op de mogelijkheid van De Schoof om daarvoor een bijdrage te vragen van het Juliana Welzijnsfonds.

De heer Th. Sijm (publieke tribune) dankt voor het in hem en in de Seniorenraad gestelde vertrouwen.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Wervershoof in zijn openbare vergadering van 11 november 1999.

De raad voornoemd,

De secretaris, De voorzitter,

Deel: ' Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Wervershoof '
Lees ook