Gemeente Gilze en Rijen

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering d.d. 27 mei 2002

Agendapunt

Besluit

1. Opening

2. Spreekrecht

3. Vaststellen definitieve agenda

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel vastgesteld
4. Notulen van de vergadering van 29 april 2002

- blz. 2, punt 5, regels 15 en 16: De heer Sterenborg is interim-directeur van de Stichting Welzijn in Helmond wijzigen in De heer Sterenborg was actief als interim-manager van de Stichting Welzijn Ouderen in Helmond


- blz. 12, voorlaatste regel: voor mensen die 200 meter moeten lopen wijzigen in voor mensen die 20 minuten moeten lopen


- blz. 13, laatste regel van punt 17a: Boemaars wijzigen in Tabor
5. Ingekomen stukken

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten; informatie m.b.t. afdoening brief sub f. via raads-commissie Samenleving i.p.v. Middelen

6. Voorstel inzake wijziging verordening leerlingenvervoer
Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten
7. Voorstel inzake beschikbaar stellen krediet ten behoeve van onderzoek gebouw Klein Zwitserland nr. 8 te Gilze

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten
8. Voorstel inzake beschikbaar stellen krediet ten behoeve van voorbereiding aanleg geluidsscherm

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten
9. Voorstel inzake beschikbaar stellen krediet ten behoeve van vervanging strategische applicaties en vervanging centrale Unix-server

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten; VNG-model ter inzage voor raadscommissie Middelen

10. Voorstel inzake ontwerp-jaarrekening 2002, ontwerp-begroting 2003 en ontwerp-meerjarenbegroting 2003-2007 van het Regionaal Overleg Midden-Brabant

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten onder voorbehoud van goedkeurende accountantsverklaring

11. Voorstel inzake ontwerp-jaarrekening 2001 en ontwerp-begroting 2003 van de Regionale Brandweer Midden-Brabant

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten
12. Voorstel tot het vaststellen van diverse begrotingswijzigingen
Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten 12a.Motie PvdA-fractie inzake openstelling zwembad Tropical in zomervakantie

Motie verworpen met 5 stemmen voor en 13 tegen

13. Sluiting

Deel: ' Besluitenlijst raadsvergadering Gilze en Rijen 28-05-2002 '
Lees ook