Amsterdam Oud Zuid

Service Nieuws

NIEUWS

Hieronder vindt u alle actuele en voorgaande nieuwsberichten op volgorde van nieuwsdatum.

Besluiten Dagelijks Bestuur 15 februari 2000 Nieuwsdatum: 15-Feb-2000

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft op 15 februari jl. de volgende besluiten genomen
RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Bezwaarschriften beëindiging gebruik pand Van Baerlestraat 140 als galerie
Eind vorig jaar zijn er bij het stadsdeel twee bezwaarschriften ingediend tegen de aanschrijving tot beëindiging van het gebruik van de begane grond van het pand Van Baerlestraat 140 als galerie. De aanschrijving heeft destijds plaatsgevonden omdat het gebruik van het pand als galerie in strijd zou zijn met de Huisvestingswet en het bestemmingsplan Museumplein e.o.. Het advies van de sector Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling om, onder verwerping van het advies van de Algemene Bezwaar- en Beroepscommissie, de bezwaarschriften ongegrond te verklaren, is nu overgenomen.

Handhavingsniveau milieu-eisen en bouwtechnische aspecten Havenstraatterrein
Het Havenstraatterrein is een bedrijventerrein dat in het verleden een tijd gebruikt is als vuilstortplaats. Vanaf de jaren veertig zijn vele bedrijven neergestreken in geïmproviseerde bedrijfshallen. De grond die eigendom is van het stadsdeel wordt door het stadsdeel verhuurd aan de eigenaren van de bedrijven op het terrein. Onlangs zijn de huurcontracten gewijzigd en is de looptijd omgezet van 1 in 10 jaar. De bouwtechnische aspecten en de milieu-eisen waaraan de bedrijven op dit terrein moeten voldoen om voor de komende tien jaar een aanvaardbaar veiligheidsniveau te hebben, zijn vastgesteld door het Dagelijks Bestuur.

Voorbereidingsbesluit Schinkelhoek
Sinds maart 1996 werd er door het Woningbedrijf Amsterdam, daarin gesteund door Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, gestudeerd op een invulling van de verdiepingen op de begane grond van de percelen 3e Schinkelstraat 41-49 en Schinkelkade 26 29 (ook wel Schinkelhoek genoemd). Dit alles ter vervanging van de voormalige garage aldaar. Het uitgangspunt daarbij was om woonruimte te creëren. Het plan is verder uitgewerkt in de vorm van groepswoningen voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten. Het plan past echter niet binnen het bestemmingsplan omdat woningen op het binnenterrein niet zijn toegestaan. Op basis van de voorgeschiedenis van dit project is het redelijk dat het stadsdeel zich inzet voor realisering van de plannen en meewerkt aan een wijziging van het bestemmingsplan. Hieromtrent is het Dagelijks Bestuur akkoord gegaan met de ontwerp-raadsvoordracht inzake het voorbereidingsbesluit Schinkelhoek.

Subsidieaanvraag fietsenstalling Kuiperstraat 113 Ten behoeve van Stichting Fietsenstalling Beheer Kuipersstraat 113-hs is een subsidie van f 28.000,- vastgesteld. Het grootste deel van dit bedrag, te weten f 25.000,-, wordt beschikbaar gesteld voor het installeren van een geautomatiseerd toegangscontrolesysteem bij de fietsenstalling.

WELZIJN, ONDERWIJS & SPORT
Voordracht leden interactieve werkgroepen jeugdbeleid De ontwikkeling van nieuw jeugdbeleid krijgt vorm aan de hand van twee proefprojecten in twee wijken van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, te weten de Nieuwe Pijp (inclusief de Diamantbuurt) en de Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt. Nieuw jeugdbeleid wordt in beide wijken op interactieve wijze ontwikkeld. Verschillende organisaties en personen uit de betreffende buurten hebben toegezegd te willen participeren in een van de interactieve werkgroepen. Het Dagelijks Bestuur gaat akkoord met de installatie van de drie geformeerde werkgroepen. Exploitatievergunning kinderdagverblijf De Beertjes Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met het verlenen van vergunning tot het exploiteren van kinderdagverblijf De Beertjes in het perceel Sophialaan 51-hs.

PROJECTOPDRACHTGEVER
Aanstelling supervisieteam Olympisch Stadionterrein en omgeving Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met de aanstelling van H. Ebberink, L. Lafour en R. Wijk als supervisieteam voor het Olympisch Stadionterrein en omgeving.

Buurtvergadering Theophile de Bockstrook Nieuwsdatum: 14-Feb-2000

Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid wil samen met u onderzoeken op welke wijze de Theophile de Bockstrook kan worden verbeterd. Deze buurtvergadering zal plaatsvinden op: donderdag 24 februari van 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur in het Woestduincentrum, Woestduinstraat
18.
Waar gaat het om?
Het gebied langs de Theophile de Bockstraat, van de Westlandgracht tot en met het Jacob Marisplein, is een van de weinige open en voornamelijk groene ruimtes in de Hoofddorppleinbuurt. Aan de westkant is de speeltuin, in het midden de voormalige dependance van de Nicolaas Maesschool en aan de oostkant het rustige Jacob Marisplein. Het geheel is in de loop van de tijd wat achterop geraakt. Wenselijk is een facelift voor het gebied waarbij ook gekeken zou moeten worden op welke wijze het gebied beter kan worden benut om van meer betekenis te zijn voor de Hoofddorppleinbuurt.

Werkgroep
Tijdens de buurtvergadering op 24 februari kunt u zich opgeven voor een werkgroep. De werkgroep zal bestaan uit omwonenden, belanghebbenden, organisaties uit de buurt en het stadsdeel. De werkgroep gaat aan de slag met alles wat in de buurtvergadering naar voren is gebracht. Dit moet leiden tot een inventarisatie van wat er allemaal zou kunnen gebeuren om het gebied te verbeteren.

Buurtvergadering in mei
Tijdens een buurtvergadering in mei presenteert de werkgroep haar ideeën aan omwonenden en belanghebbenden. Op basis van de reacties maakt de werkgroep een definitieve rapportage die wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel. In juni kan de Raadscommissie zich vervolgens uitspreken welke ideeën voor het gebied nader kunnen worden uitgewerkt tot concrete voorstellen.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Bel dan het projectbureau Hoofddorppleinbuurt, Michaël Kowalski, telefoon 678 1690 of mail:
stadsdeel@oudzuid.amsterdam.nl

Buurtschouw aanstaande maandag 21 februari 2000. Nieuwsdatum:
14-Feb-2000

Laat van u horen in de buurtschouw op 21 februari aanstaande in de Stadionbuurt. Wij starten om 16:00 uur in het Wijkopbouworgaan Zuid-West, Achillesstraat 85.
DOE MEE MET DE BUURTSCHOUW!
Wijkgericht werken is een van de belangrijkste speerpunten van het Stadsdeel. Het buurtschouwen is daar een onderdeel van. Elke maandag om 16.00 uur start in één van de 41 buurten van ons stadsdeel een buurtschouw (zie de kalender). Samen met de Politie, de Wijkopbouworganen, de Woningcorporatie, Stadstoezicht en natuurlijk de bewoners wordt de buurt grondig onder de loep genomen. En dit gaat niet alleen over de scheve paaltjes en kapotte stoeptegels, maar bijvoorbeeld ook over sociale veiligheid en verkeersveiligheid, voorzieningen en de verblijfskwaliteit.
Is de schouw bij u in de buurt dan krijgt u minimaal een week van tevoren een uitnodigingsbrief in de bus.

Op deze uitnodigingsbrief wordt de verzamelplek (om 16.00 uur) aangegeven, maar hierop wordt ook de route van de schouw vermeld. Mocht u niet kunnen of willen meelopen dan kunt u de groep tijdens het passeren van uw huis aan spreken. U kunt ook alleen om 18.00 uur bij het napraten met wensen, ideeën en klachten over de buurt meedoen. De Wijkwethouder is dan ook aanwezig. De schouw en het napraten levert veel materiaal op wat er leeft in de buurt. Na twee maanden wordt huis-aan-huis verslag gedaan van de resultaten van de schouw.

Mocht u meer informatie willen over de schouwen dan kunt u de wijkcoördinatoren bellen (voor de buurtschouwen is een voorlopige wijkindeling gemaakt):
De Oude Pijp (ten noorden van de Ceintuurbaan) en de Apollobuurt: Jeannette Swaab telefoon 678.1624,
De Nieuwe Pijp (ten zuiden van de Centuurbaan) en de Stadionbuurt: Henk Visser telefoon 678.1625,
Museumkwartier en Vondelpark: Richard Schimmelpennink, telefoon 678
1623,
Hoofddorppleinbuurt, Schinkelbuurt en Willemsparkbuurt: Jeannette Prins telefoon 6781622.
U kunt ook het wijkopbouworgaan uit uw buurt bellen.

Bestemmingsplannen Nieuwsdatum: 11-Feb-2000

Nr. R.O. 249
VOORBEREIDINGSBESLUIT CORNELIS TROOSTPLEIN 2.

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt, ingevolge artikel 34, 2e lid juncto artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de Stadsdeelraad Amsterdam Oud Zuid in zijn vergadering van 2 februari 2000 besloten heeft te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Cornelis Troostplein ten behoeve van het realiseren van een uitbreiding van het reeds daar gevestigde restaurant.
Het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende tekening ligt vanaf
17 februari 2000 voor een ieder op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur ter inzage:

- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Koninginneweg 1;
- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Karel du Jardinstraat 65; alsmede

- bij het Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133, geopend op werkdagen van

11.00 uur - 16.30 uur.

Nr. R.O. 245
VOORBEREIDINGSBESLUIT UITBREIDING STEDELIJK MUSEUM, PAULUS POTTERSTRAAT 13.

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt, ingevolge artikel 34, 2e lid juncto artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de Stadsdeelraad Amsterdam Oud Zuid in zijn vergadering van 2 februari 2000 besloten heeft te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de Paulus Potterstraat 13 ten behoeve van het realiseren van een uitbreiding van het Stedelijk Museum.
Het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende tekening ligt vanaf
17 februari 2000 voor een ieder op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur ter inzage:

- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Koninginneweg 1;
- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Karel du Jardinstraat 65; alsmede

- bij het Wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt, Koninginneweg 115, geopend op werkdagen van 09.30 uur 17.00 uur, op vrijdag tot 16.00 uur.

Nr. R.O. 246
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN VOSSIUSSTRAAT 52-52 ( PIET HEIN HOTEL)

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt ingevolge artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat vanaf 17 februari 2000 tot en met 15 maart 2000 het ontwerp van het bestemmingsplan Vossiusstraat 52-53 voor een ieder ter inzage ligt. Doel van dit bestemmingsplan is een uitbreiding van het Piet Hein Hotel mogelijk te maken.
Het ontwerp bestaat uit de volgende onderdelen:
- onderdeel I: de kaart

- onderdeel II: de voorschriften
Bij het ontwerp hoort tevens een toelichting met bijlagen.

Genoemde stukken liggen gedurende de hierboven genoemde periode op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur ter inzage:
- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Koninginneweg 1;
- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Karel du Jardinstraat 65; alsmede

- bij het wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt, Koninginneweg 115, op werkdagen van 09.30 uur tot 17.00 uur, op vrijdag tot 16.00 uur.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken aan de Stadsdeelraad van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam

Nr. R.O 247
GOEDKEURING VAN DE TWEDE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN MUSEUMPLEIN E.O. (MOREELSESTRAAT 2)

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt, ingevolge artikel 28, 6e lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het besluit van Stadsdeelraad Amsterdam Oud Zuid van 29 september 1999, nr. 129, tot vaststelling van de tweede herziening bestemmingsplan Museumplein e.o. , bij besluit van 12 januari 2000, nr. 99-28696, hebben goedgekeurd. Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt met de herziening vanaf maandag 21 februari 2000 tot en met 2 april 2000 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur ter inzage:

- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Koninginneweg 1;
- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Karel du Jardinstraat 65; alsmede

- bij het wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt, Koninginneweg 115, op werkdagen van 09.30 uur tot 17.00 uur, op vrijdag tot 16.00 uur.

Zij die zich tijdig op grond van artikel 27 1e of 2e lid van de Wet Ruimtelijke Ordening tot Gedeputeerde Staten hebben gewend alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 27, 1e of 2e lid tot Gedeputeerde Staten te wenden hebben de mogelijkheid gedurende de termijn van terinzagelegging beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.

Het besluit van Gedeputeerde Staten inzake de goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de hierboven genoemde beroepstermijn. Indien tijdens deze beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, treedt het besluit van Gedeputeerde Staten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Nr. R.O. 248
GOEDKEURING VAN DE TWEEDE HERZIENING BESTEMMINSPLAN STADION- EN BEETHOVENBUURT 1996 (WELZIJNSVOORZIENING HYGIEAPLEIN 7)

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt, ingevolge artikel 28, 6e lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het besluit van Stadsdeelraad Amsterdam Oud Zuid van 29 september 1999, nr. 130, tot vaststelling van de tweede herziening bestemmingsplan Stadion- en Beethovenbuurt 1996, bij besluit van 11 januari 2000, nr. 99-28694, hebben goedgekeurd.
Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt met de herziening vanaf maandag 21 februari 2000 tot en met 2 april 2000 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur ter inzage:

- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Koninginneweg 1;
- bij de voorlichtingsbalie van het kantoor Karel du Jardinstraat 65; alsmede

- bij het wijkopbouworgaan Zuid-West, Achillesstraat 85, op werkdagen van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Zij die zich tijdig op grond van artikel 27 1e of 2e lid van de Wet Ruimtelijke Ordening tot Gedeputeerde Staten hebben gewend alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 27, 1e of 2e lid tot Gedeputeerde Staten te wenden hebben de mogelijkheid gedurende de termijn van terinzagelegging beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.

Het besluit van Gedeputeerde Staten inzake de goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de hierboven genoemde beroepstermijn. Indien tijdens deze beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, treedt het besluit van Gedeputeerde Staten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Amsterdam, 16 februari 2000
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

Mw. J.A. van Kranendonk (secretaris)

G.J. de Visser(voorzitter)

Voor meer informatie zie onze website: www.oudzuid.amsterdam.nl. U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer (020) 6781678. Onze bezoekadressen zijn:
Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65.

Voor het inzien van bovengenoemde stukken kunt u op de beiden locaties terecht tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Bovendien is ons kantoor aan de Koninginneweg op maandagavond tot 19.00 uur geopend en ons kantoor aan de Karel du Jardinstraat op donderdagavond tot 19.00 uur.

Genomen verkeersbesluiten Nieuwsdatum: 11-Feb-2000

Het Dagelijks Bestuur heeft de volgende verkeersbesluiten genomen:
1. De Ferdinand Bolstraat, tussen de Eerste Jacob van Campenstraat en de Albert Cuypstraat, wordt heringericht (vb211).
- Aan de evenzijde zal een fietsstrook worden aangelegd.
- Aan ontheffinghouders wordt de mogelijkheid gegeven op maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 16:00 uur op een drietal plaatsen op het trottoir te laden en te lossen.

- In de zijstraten wordt de mogelijkheid geboden te laden en te lossen voor niet-ontheffinghouders op maandag tot en met zaterdag tussen 9:00 en 18:00 uur. Hierbij gaat het om:

- Gerard Doustraat (2 laad- en losplaatsen);
- Saenredamstraat (3 laad- en losplaatsen);
- Daniël Stalpertstraat (8 laad- en losplaatsen);
- Quellijnstraat, (4 laad- en losplaatsen);
- Eerste Jacob van Campenstraat (3 laad- en losplaatsen).
2. De Van de Veldestraat, tussen de Paulus Potterstraat en de Jan Luijkenstraat, wordt ingericht als voetgangersgebied (vb232).

Indien u belanghebbende bent, kunt u tegen de genoemde besluiten (vb211 en vb232) op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit in het Stadsblad worden ingediend, U dient uw bezwaarschrift te richten aan het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, postbus 51160,
1007 ED Amsterdam.
De stukken die op deze besluiten betrekking hebben liggen vanaf 17 februari 2000 tot en met 29 maart 2000 ter inzage bij onze informatiecentra

Vergunningen Nieuwsdatum: 11-Feb-2000

Aangevraagde en verstrekte vergunningen.
Vergunningen

Aanvragen vergunning

1. De volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn ingediend:
- Voor het perceel WILLEMSPARKWEG 73I voor het gedeeltelijk veranderen van de eerste, tweede en derde verdieping met behoud van bestemming daarvan tot woning; het maken van een dakterras (51-00-0020)
- Voor het perceel HELICOPTERSTRAAT 4-6 voor het oprichten van een garage bedrijf in bedrijfspand (51-00-0021)

- Voor het perceel HERMAN GORTERSTRAAT 22 voor het veranderen en vergroten van gebouw met behoud van bestemming daarvan tot woning (51-00-0023)

- Voor het perceel ANTHONIE VAN DIJCKSTRAAT 1 voor het veranderen van de kelder, beganegrond, eerste en tweede verdieping met behoud van bestemming daarvan tot school (51-00-0024)

- Voor het perceel PALESTRINASTRAAT 30 voor het veranderen van de derde verdieping van het gebouw en het maken van een dakopbouw en dakterras ten behoeve van de onderliggende woning (51-00-0025)
- Voor het perceel STADIONPLEIN 41-43 voor het veranderen van derde en vierde verdieping van het gebouw met bestemming daarvan tot woning (51-00-0026)

- Voor het perceel LUCHTVAARTSTRAAT 1A EN 1B voor het veranderen en verenigen van gebouwgedeelten met bestemming daarvan tot bedrijfsruimte met bijhorende kantoorruimten (51-00-0027)
- Voor het perceel APOLLOLAAN 2 voor het veranderen van een gedeelte van de beganegrond en de kelderverdieping van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot hotel; het maken van een buitentrap naar de kelder van het gebouw
(51-00-0028)

- Voor het perceel VAN EEGHENSTRAAT 22 HS voor het aanbrengen van een terras aan de achterzijde van het pand ter hoogte van de beganegrond en het souterrain
(51-00-0029)

- Voor het perceel VEERSTRAAT 23 EN 25 voor het inpandig veranderen van de bovengenoemde panden, bij beide met behoud van bestemming tot woning
(51-00-0030)

- Voor het perceel BANSTRAAT 5-11 voor het veranderen van het bedrijfspand
(51-00-0031)

- Voor het perceel RUBENSSTRAAT 41 EN 43 voor het bouwen in afwijking van de verleende bouwvergunning op de aanvraag met nummer 51-98-0286; het veranderen van beide gebouwen met bestemming daarvan tot acht woningen, waarbij de afwijking bestaat uit het gedeeltelijk veranderen van voornoemde gebouwen met behoud van bestemming daarvan tot acht woningen en het aanbrengen van vijf dakramen
(51-00-0032)

- Voor het perceel ANTHONY FOKKERWEG 75 voor het oprichten van een opslaghal naast het bestaande pand (51-00-0035)
- Voor het perceel STADHOUDERSKADE 100-110, 2E JACOB VAN CAMPENSTRAAT
145-149 EN 2e JACOB VAN CAMPENSTRAAT 159-167 voor het veranderen van de indeling; het samenvoegen van de gebouwen; het verwijderen en vervangen van lichtstraten met behoud van de bestemming daarvan tot winkel
( BWTE 04-1999-0061)

- Voor het perceel SARPHATIPARK 23 voor het maken van een dakterras (BWTE 04-2000-0019)

Rectificatie:

- De op 2 februari jl. bekend gemaakte bouwaanvraag met aanvraagnummer
51-00-0009 voor het oprichten van een installatie voor mobiele communicatie verwees helaas naar ROELOF HARTSTRAAT 2B-2G. De bouwaanvraag (aanvraagnummer 51-00-0009) heeft echter betrekking op ROELOF HARTPLEIN 2B-2G.


2. De volgende aanvragen voor een monumentenvergunning zijn ingediend:


- Voor het perceel APOLLOLAAN 2 voor het wijzigen van beganegrond en kelderverdieping en het vervangen van de kozijnen op de beganegrond (03-00-0002)

- Voor het perceel ROELOF HARTPLEIN 2B-2G voor het oprichten van een antenne-installatie voor mobiele communicatie (03-00-0003)

De onder 1 t/m 2 genoemde aanvragen met bijbehorende stukken liggen vanaf 17 februari 2000 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.


3. De volgende aanvragen voor een kapvergunning zijn ingediend:
- Voor het perceel GABRIEL METSUSTRAAT 24HS voor het kappen van één boom (soort: Berk)
(99-178)

- Voor het perceel HOBBEMASTRAAT 21 voor het kappen van vier bomen (soort: Sierkers) en het verplaatsen van één boom (soort: Hemelboom) (01-00-0308)

De aanvragen voor een kapvergunning liggen vanaf 17 februari 2000 gedurende vier weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.

Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u ons bereiken via telefoonnummer (020) 6781678.

VOORNEMEN TOT VERGUNNINGVERLENING


1. Het Dagelijks Bestuur is voornemens de volgende garagevergunning te verlenen:

- Voor het perceel 2E SCHINKELSTRAAT 8 voor het parkeren/stallen van één auto in de bij het perceel behorende garage (99-3532)

De stukken die op het voornemen genoemd onder nummer 1 betrekking hebben, liggen vanaf 17 februari 2000 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.

Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u ons bereiken via telefoonnummer (020) 6781678.

VERLEENDE VERGUNNINGEN


1. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende bouwvergunningen zijn verleend:

- Voor het perceel AMAZONESTRAAT 13 voor het wijzigen van de achtergevel en het maken van een dakterras ter hoogte van de derde verdieping (51-99-0558); het besluit is verzonden aan de aanvrager op
7 februari 2000

- Voor het perceel VAN BAERLESTRAAT 154 voor het bouwen van een dakopbouw (51-99-0609); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 7 februari 2000

- Voor het perceel WILLEMSPARKWEG 117 voor het vergroten van een balkon aan de achtergevel van het pand (51-99-0621); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 7 februari 2000

- Voor het perceel VAN BAERLESTRAAT 19 voor het veranderen van beganegrond en eerste verdieping van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot winkel; het veranderen van de voorgevel; het veranderen van de zonwering ter plaatse van de voorgevel (51-99-0624); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 10 februari 2000
- Voor het perceel HERCULESSTRAAT 131/133 voor het in de openbare ruimte plaatsen van een unit voor gebruik als fysiotherapieruimte voor een periode van driemaanden in de Herculesstraat tegenover boven genoemde nummers 131/133 (51-99-0663);het besluit is verzonden aan de aanvrager op 10 februari 2000

- Voor het plaatsen van een borstbeeld in het plantsoen dat wordt begrensd door de STADHOUDERSKADE, RUYSDAELKADE 2-4 en de kade van de BOERENWETERING (BTWE 04-1999-0384); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 14 februari 2000

- Voor het perceel JOZEF ISRAËLKADE 46A voor het veranderen van een gevelpui op de beganegrondverdieping (zijde Ferdinand Bolstraat) ten behoeve van het maken van een nieuwe entree (BWTE 04-1999-0394); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 14 februari 2000


2. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende monumentenvergunning is verleend:

- Voor het perceel HEINZESTRAAT 19 voor het veranderen van de indeling van de tweede verdieping en het aanbrengen van een portaalconstructie in het gebouw (03-99-0111); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 8 februari 2000


3. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende vergunningen voor een invalidenparkeerplaats zijn verleend:

- Voor het perceel WOUWERMANSTRAAT 2 voor het aanleggen van een invalidenparkeerplaats (01-00-0241); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 20 januari 2000

- Voor het perceel AALSMEERWEG 43 voor het aanleggen van een invalidenparkeerplaats (01-00-0243); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 8 februari 2000

- Voor het perceel GERRIT VAN DER VEENSTRAAT 69 voor het aanleggen van een invalidenparkeerplaats (01-00-0245); het besluit is verzonden aan de aanvrager op

8 februari 2000

Indien u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u tegen de vergunningen genoemd onder nummer 1 t/m 3 op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager worden ingediend.

U dient uw bezwaarschrift tegen de vergunningen onder nummer 1 t/m 3 te richten aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de vergunning niet op (tenzij het een monumentenvergunning betreft. Indien u de werking van een verleende vergunning wenst op te schorten, moet u tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Vergadering Commissie Financiën en Werk Nieuwsdatum: 11-Feb-2000

De commissie Financiën en Werk vergadert op 23 februari 2000 in de raadzaal van kantoor Karel du Jardinstraat 65. De vergadering vangt aan om 20.00 uur.
Op de agenda staan onder meer:
· Suppletoir I
· Milieubeleidsplan
· Voortgangsrapportage Noord-Zuidlijn
· DB-advies second opinion toegangen metrostadion Ceintuurbaan · Interactieve fase Ruimtelijk Sociaal Economische Visie

De volledige agenda en de bijbehorende stukken kunt u inzien bij de Voorlichtingsbalie in kantoor Koninginneweg 1, en bij de afdeling Voorlichting in kantoor Karel du Jardinstraat 65. Insprekers kunnen zich aanmelden voorafgaand aan de vergadering. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon 678 1510

Vergadering Commissie Onderwijs en Welzijn Nieuwsdatum: 11-Feb-2000

De commissie Onderwijs en Welzijn vergadert op 22 februari 00 in de raadzaal van kantoor Karel du Jardinstraat 65. De vergadering vangt aan om 20.00 uur
Op de agenda staan onder meer:
· Onderzoek markt Stadionplein
· Voortgang Jeugdbeleid
De volledige agenda en de bijbehorende stukken kunt u inzien bij de Voorlichtingsbalie in kantoor Koninginneweg 1, en kantoor Karel du Jardinstraat 65. Insprekers kunnen zich aanmelden voorafgaand aan de vergadering. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon 678 1708.

Proef met nieuw vervoer: De Schinkel Shuttle Nieuwsdatum: 11-Feb-2000

Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid is samen met vervoermanagement Bedrijventerein Schinkel een proef gestart met de zogenaamde Schinkel Shuttle. Deze bus brengt de passagiers 's avonds tussen 18.30 uur en
22.30 uur gratis en snel van het werk naar het openbaar vervoer (tram, bus,metro).
De shuttle is een noodzakelijke aanvulling op het bestaande openbaar vervoer waarvan het aanbod momenteel onvoldoende is. Het noordelijke deel van het Schinkelterrein wordt bijvoorbeeld niet door het openbaar vervoer aangedaan terwijl de spitsbus niet de meest gebruikte bestemmingen aandoet. Na 18.12 uur rijdt er helemaal geen openbaar vervoer meer. Hierdoor is het terrein moeilijk bereikbaar voor mensen die overwerken of avonddiensten moeten draaien. De Schinkel Shuttle is ingezet om te stimuleren dat werknemers voor woon-werkverkeer toch van het openbaar vervoer gebruik maken.

Als werknemers gebruik willen maken van de Schinkel Shuttle moet hun werkgever zich hebben opgegeven bij Vervoermanagement Schinkel. Deze organisatie kan een vaste vertrektijd vanaf het bedrijf afspreken. Ook kunnen de werknemers op afroep met de Shuttle mee. Hiervoor kunnen zij een 06-nummer bellen waarna zij met de chauffeur een afspraak maken.

Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid draagt alle kosten van de proef die loopt tot eind april. Hierna wordt bekeken of het project doorgezet gaat worden.

Deel: ' Besluitenlijst Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid '
Lees ook