Gemeente Etten-Leur

16 december 1999

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend c.q. meldingen akkoord verklaard voor:

* het uitbreiden van het laboratorium van Sun Chemical Diepdruk Etten aan Lokkerdreef 41 (besluit 06-12-1999);
* de bouw van een hal en een kantoor voor Gaston Hydrauliek aan de Lokkerdreef (besluit 06-12-1999);

* de bouw van een woning met garage aan Kromhout (kavel 119) (besluit 06-12-1999) Tevens is bij deze woning toestemming verleend voor het in

* en uitwegen op het Kromhout (besluit 06-12-1999);
* de uitbreiding van de bedrijfsruimte van timmerbedrijf Van Halteren aan de Gouden Rijder 10 (besluit 07-12-1999);
* de bouw van een tunnelkas aan Bollenstraat 6 (besluit 07-12-1999);
* het plaatsen van een dakkapel op de woning aan Bruininkhuizen 20 (besluit 07-12-1999);

* het plaatsen van een dakkapel op de woning aan Alberdingck Thijmstraat 33 (besluit 07-12-1999);

* het plaatsen van een tuinhuis aan Geerstraat 28 (besluit 07-12-1999);

* het bouwen van een portaal tussen de woning en de garage aan Moerdijkse Postbaan 78 (besluit 07-12-1999);
* het plaatsen van twee dakkapellen en het uitbreiden van de woning aan Stationsstraat 88 (besluit 07-12-1999);
* het plaatsen van een tuinhuis aan Binnenhof 69 (besluit 07-12-1999).

Diegene die bezwaar heeft tegen een verleende bouwvergunning of een akkoord verklaarde melding kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken na het verzenden van deze besluiten aan aanvragers, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.
Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres van de arrondissementsrechtbank is Postbus 90.110, 4800 RA Breda.

Burgemeester en wethouders hebben vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer verleend aan:

* B.E.L. Etten-Leur B.V. voor het veranderen van het wegenbouwbedrijf, gevestigd op het adres Lokkerdreef 37 te Etten-Leur. De verandering heeft betrekking op het uitbreiden van de inrichting met een opslag voor wegenbouwmaterialen;
* Jyden-Juka B.V. voor de inrichting voor het fabriceren van houten/metalen fotolijsten, gevestigd op het adres Parallelweg 2 te Etten-Leur. Dit betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning.

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor het verwijderen van een Doe-Het-Zelf Zaak en een oliehandel aan de Bisschopsmolenstraat 147 (besluit 08-12-1999).

Representatie

Een delegatie van het college van burgemeester en wethouders zal de kerstmusical "Mi lanct na di" van de muziekschool "St. Frans" en de basisschool Vincent van Goghschool op 18 en 19 december 1999 bijwonen.

Opdracht aanpassing bewegwijzering Etten-Leur Noord

Burgemeester en wethouders hebben aan de ANWB Bewegwijzering BV de opdracht gegeven om de bewegwijzering in Etten-Leur Noord aan te passen. De kosten bedragen Hfl. 50.161,-- exclusief BTW.

Adviescommissie haven en westpolderplas

Burgemeester en wethouders hebben een adviescommissie in het leven geroepen voor de exploitatie van de plaatselijke haven en de Westpolderplas. De commissie heeft tot taak om de bedrijfsplannen van de diverse kandidaten voor de exploitatie van de haven en de Westpolderplas te beoordelen en een geschikte exploitant te kiezen. De commissie bestaat uit de volgende personen, de heer J. van Harssel, namens het college van burgemeester en wethouders, de heer R. Vrolijks van het Projectbureau Vrolijks, de heer R. de Bruijn van de Kamer van Koophandel, de heer T. Kanters namens het plaatselijke MKB, de heer Maas van Maas Recreatie Bedrijfsmakelaardij te 's-Hertogenbosch en mevrouw N. Rosier, beleidsambtenaar Toerisme en Recreatie van de gemeente Etten-Leur.

Procedure herinrichting Kattestraat

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de herinrichting van de Kattestraat versneld uit te voeren en daartoe is er een procedureschema voor volgend jaar opgesteld.

Volgens dit schema begint de uitvoering van de herinrichting van de Kattestraat in week 33 van het jaar 2000. Een voorstel daartoe wordt behandeld in de openbare vergadering van de commissie Openbare Werken, Milieu en Sport van 13 maart 2000. Vervolgens worden de plannen voor belangstellenden ter inzage gelegd in weken 12 en 13 en daarna zal er een definitief voorstel op tafel komen in de openbare vergadering van de commissie Openbare Werken, Milieu en Sport van 8 mei 2000. De gemeenteraad neemt een definitieve beslissing over de herinrichting van de Kattestraat in de openbare raadsvergadering van 28 mei aanstaande. De aanbesteding van het project Kattestraat staat gepland in week 27 van het volgende jaar.

Huisbezoek ouderen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het preventief/activerend huisbezoek aan ouderen van 75 jaar en ouder als vervolg op het project "Samen is wijs" . Dit project richt zich op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen door het afleggen van huisbezoeken. De huisbezoeken worden aangeboden aan alle inwoners van Etten-Leur van 75 jaar en ouder en worden onder verantwoordelijkheid van het ouderenwerk van Stichting De Markenlanden uitgevoerd door drie vrijwilligers onder coördinatie van een projectmedewerker. Daartoe zal de gemeente ieder jaar een lijst van bewoners , die in dat jaar 75 jaar worden, ter beschikking stellen voor het project. Daartegenover staat dat middels de huisbezoeken voor de gemeente waardevolle informatie beschikbaar komt over hetgeen onder ouderen leeft danwel knelpunten en behoeften van ouderen bekend worden op basis waarvan beleid ontwikkeld kan worden.

Overleg met plaatselijke carnavalsorganisaties

Het B en W - college heeft naar aanleiding van een overleg met de plaatselijke carnavals- organisaties besloten om vóór het carnaval in het jaar 2000 te bekijken of er van gemeentewege een aantal maatregelen genomen kan worden voor een beter verloop van de carnavalsoptocht. Tevens wil het college de mogelijkheden onderzoeken om het centrum tijdens carnaval te versieren in samenwerking met de horeca en de plaatselijke carnavalsstichtingen. Voor het Carnaval in het jaar 2001 willen burgemeester en wethouders een inventarisatie maken van de mogelijkheden, om een geschikte bouwlocatie te vinden voor de verenigingen voor het bouwen van hun carnavalswagens. Diverse verenigingen hebben aangegeven dat het steeds moeilijker wordt om een geschikte bouwlocatie te vinden. Met het bovenstaande willen burgemeester en wethouders bereiken dat er in gezamenlijkheid een bijdrage wordt geleverd aan het totale carnavalsleven in deze gemeente.

Rapportage grootschalige detailhandel en kantorenvisie

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van de resultaten van het onderzoek naar de invullingmogelijkheden voor de locatie Driehoek Hoge Vaartkant. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in het rapport "Grootschalige detailhandel in Etten-Leur, marktverkenning en effectanalyse" dat is opgesteld door het bureau D&P. Daarnaast heeft het college kennis genomen van het rapport "Kantorenvisie Etten-Leur", waarin een visie op de plaatselijke kantorenmarkt wordt weergegeven. Op basis van beide rapporten willen burgemeester en wethouders het gemeentelijk beleid inzake kantoren en perifere en grootschalige
detailhandelsvestigingen voorbereiden alsmede de verkavelingsopzet voor de Driehoek Hoge Vaartkant en het voorontwerp bestemmingsplan Parklaan Oost. De bedoeling is dat dit beleid en de verkavelingsopzet voor de locatie Driehoek Hoge Vaartkant in januari/februari 2000 ter behandeling worden aangeboden aan de commissies Ruimtelijke Ordening en Financiën en ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het
voorontwerp-bestemmingsplan Parklaan-Oost zal in maart/april van het jaar 2000 aan de commissie Ruimtelijke Ordening worden voorgelegd.

Deel: ' Besluitenlijst van college B en W Etten-Leur '
Lees ook