Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 18 september 2001

Uitbreiding gebied aandachtsbuurt Bloemenbuurt

B. en w. hebben besloten in 2003 bij buurtbeheer niet alleen de Bloemenbuurt als aandachtsbuurt te nemen, maar ook de straten uit de Schrijversbuurt die hierop aansluiten. Dat gebeurt mede op verzoek van de Woningbouwstichting Oosterhout, die heeft aangegeven in de periode tussen 2001 en 2003 een groot aantal woningen in Bloemen- en Schrijversbuurt te willen aanpakken. Het is dan logisch om die straten in de Schrijversbuurt die onder dit complex vallen, meteen in de aandachtsbuurt mee te nemen, aldus b. en w.

Het college vindt de overlap van de Bloemenbuurt naar de Schrijversbuurt volstrekt logisch. Ze biedt de kans om door middel van het aanwijzen van de aandachtsbuurt in te spelen op het actuele gegeven dat ook de WBSO daar iets wil gaan ondernemen. Bovendien wordt de gelegenheid geboden een doorkijk te maken naar de langere termijn.

Samenvoeging Beiaard en Menorah op het perceel Krijtenberg 1

Om medewerking te kunnen verlenen aan het bouwplan voor de basisscholen Beiaard en Menorah (twee-onder-een-kap) op het perceel Krijtenberg 1 gaan b. en w. de raad voorstellen een voorbereidingsbesluit voor het betreffende perceel te nemen. Een dergelijk besluit is nodig omdat het bouwplan niet in overstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Onlangs is voorts de "Ontwikkelingsvisie De Warande" opgesteld. Volgens die visie slingert door het gebied een groene zone, die van ecologische betekenis is. De locatie voor de scholen ligt in deze zone. In de visie wordt uitgesproken, dat de inrichting van deze zone primair gericht is op natuurbehoud en ontwikkeling, maar dat dit wel beperkte bebouwing toelaat. In het bouwplan is dan ook uitdrukkelijk afgestemd op de Warandevisie. De totale kosten voor de bouw van de twee-onder-een-kap huisvesting voor Beiaard en Menorah bedragen 3.500.000 ( 1.588.230). De gemeente neemt daarvan 2.930.000 ( 1.329.576) voor haar rekening. Het college zal de raad voorstellen dit bedrag beschikbaar te stellen.

Convenant Deeltaxivervoer

Burgemeester en wethouders gaan de raad voorstellen een convenant aan te gaan met 15 andere Brabantse gemeenten voor het Deeltaxivervoer. In het convenant worden afspraken gemaakt over een verdere ontwikkeling van het Deeltaxisysteem. Nu wordt deze vorm van vervoer nog vooral gebruikt door gehandicapten en ouderen, die tegen een gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van de Deeltaxi. In principe kan echter iedereen gebruik kan maken van de voorziening. De zogenaamde "vrije rijders" krijgen geen korting en betalen dus de kostprijs, reden waarom van deze mogelijkheid nauwelijks gebruik wordt gemaakt. Belangrijke doelstelling is dat het Deeltaxivervoer een volwaardige openbaar vervoersvoorziening wordt, die voor iedereen toegankelijk is. In het convenant worden dan ook afspraken gemaakt over het verlagen van het tarief voor de "vrije rijders".

Treasurystatuut van de gemeente Oosterhout

Burgemeester en wethouders leggen de gemeenteraad een voorstel voor tot vaststelling van een "treasurystatuut" voor de gemeente Oosterhout. Daarin wordt bepaald op welke wijze de gemeente omgaat met het uitzetten van gelden. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente alleen leningen aangaat, geld uitzet en garanties verleent voor de uitoefening van de publieke taak. Voorts is bepaald dat de gemeente terughoudend met het uitzetten van geld omgaat.

De op 1 januari 2001 van kracht geworden Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) schrijft voor dat alle gemeenten over een treasurystatuut beschikken.

Aanleg regenwaterriool Meerpaal

Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad vragen een krediet van

500.000 ( 226.890) uit te trekken voor de aanleg van een regenwaterriool aan de Meerpaal. De aanleg maakt onderdeel uit van een pakket maatregelen voor verbetering van de riolering van een aantal bedrijventerreinen in Oosterhout-zuid. De aanleg van het regenwaterriool onder de Meerpaal is nodig om de vuiluitworp van het (gemengde) rioolstelsel in Oosterheide te verminderen. Eerder werd daartoe al de riolering van de Eikdijk omgebouwd en zijn de terreinen van de meubelboulevard en kantorenpark Hoevestein voorzien van een verbeterd gescheiden stelsel.

Aanleg riolering in de Griendsteeg

De riolering onder de Griendsteeg in Oosteind dient, vanwege de slechte staat van onderhoud, dringend te worden opgeknapt. Dat moet zelfs op korte termijn gebeuren, omdat er op dit moment zoveel verstoppingen in het riool zijn dat een gedeelte van het riool zelfs helemaal niet meer afvoert. De kosten van rioolvervanging bedragen 110.000 ( 49.916). Die uitgave kan ten laste worden gebracht van het krediet dat in het investeringsplan is opgenomen voor de aanleg van bergbezinkbassins (of alternatieven daarvoor) in Oosteind.

Nadere invulling werkwijze openbaarheid monumentencommissie

Het college heeft besloten op de gemeentelijke monumentencommissie, die het bestuur adviseert over de plaatsing van panden op de gemeentelijke monumentenlijst, belanghebbenden de gelegenheid tot inspreken moet geven. Dat is nu nog niet het geval. Het inspreken zal op dezelfde manier gebeuren als bij de "gewone" commissievergaderingen: insprekers moeten zich minimaal 24 uur van tevoren melden en krijgen in eerste en daarna mogelijk ook in tweede instantie drie minuten de tijd hun mening te geven. De verordening op de commissie zal daartoe worden aangepast.

Schenking OCT

Bij gelegenheid van de officiële opening van de Oosterhoutse Container Terminal heeft de gemeente een cheque ter waarde van 5.000 ( 2.268) ontvangen, te besteden aan een sociaal cultureel doel binnen de gemeente. Burgemeester en wethouders hebben nu besloten dat bedrag toe te kennen aan het Jaar van de Vrijwilliger, en wel door het ter beschikking te stellen aan de organisatoren van de Oosterhoutse Dag van de Vrijwilliger, die op 25 oktober a.s. wordt gehouden.

GGD-project "Begeleiding door de jeugdarts van kinderen met ziekteverzuim"

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van het evaluatieverslag van het GGD-project "Begeleiding door de jeugdarts van kinderen met ziekteverzuim". Het doel van de begeleiding door de jeugdarts is meer grip te krijgen op risicoleerlingen met een verhoogd ziekteverzuim, te beoordelen of dit ziekteverzuim gerechtvaardigd is en zonodig voor iedere leerling een passend hulp- of begeleidingstraject uit te stippelen in overleg met de ouders. Belangrijke conclusie is, dat het project in de loop van de jaren is gegroeid in betekenis. Het heeft zich ontwikkeld tot een wezenlijk onderdeel van de zorgstructuur van de deelnemende scholen. Belangrijk aandachtspunt is en blijft de communicatie en de samenwerking met de leerplichtconsulente van de gemeente. Alleen zo kan worden voorkomen dat het project in sommige gevallen juist averechts gaat werken en leerlingen ten onrechte uit het zicht van de leerplichtconsulente houdt. De Oosterhoutse begeleidingscommissie, die voor het project is ingesteld, besteedt de nodige aandacht aan dit punt.

Beleidsverslag Abw 2000

De gemeenteraad wordt in zijn vergadering van 23 oktober a.s. gevraagd het "Beleidsverslag Abw 2000" vast te stellen. In het verslag wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan het beleidsplan ABW voor dat jaar. Het verslag meldt dat een groot aantal taakstellingen is gerealiseerd. Er is echter ook een aantal zaken niet uitgevoerd kunnen worden. De redenen daarvoor zijn divers. In sommige gevallen moet de oorzaak extern worden gezocht. In enkele andere gevallen heeft de niet-realisatie te maken met capaciteitsproblemen. Het college constateert dan ook dat het totaal van 56 taakstellingen wellicht toch wat te ambitieus is geweest. Een aantal taakstellingen dat in 2000 niet kon worden gerealiseerd is overigens in dit jaar alsnog aangepakt.

Vergunning voor agrarische bedrijfsruimte en kantoorruimte

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor de bouw van een agrarische bedrijfsruimte bij een bedrijf aan de Provincialeweg in Oosteind. De ruimte is bedoeld voor de opslag van stro, wintertarwe en platuien en enkele landbouwmachines. B. en w. willen voorts meewerken aan het plan van de ondernemer voor het oprichten van een bescheiden kantoorruimte op hetzelfde perceel aan de Provincialeweg t.b.v. zijn werkzaamheden als taxateur voor voornamelijk de agrarische sector.

Verkoop twee percelen grond op Everdenberg

Met de directies van de bedrijven AcouTronics BV en Peeters Projectzonwering BV is overeenstemming bereikt over de verkoop van twee percelen grond op Everdenberg. AcouTronics is een groothandel in geluidmetingsapparatuur voor milieu-afdelingen van gemeenten, provincies en het bedrijfsleven. Het bedrijf is nu nog gevestigd aan de Werkmansbeemd. Peeters Zonwering is een bedrijf dat zich specialiseert in zonweringstoepassingen in de utiliteitsbouw. Het bedrijf is nu nog gevestigd aan De Wetering. B. en w. zullen de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 december a.s. vragen in te stemmen met de verkoop van de twee percelen bedrijventerrein.

Verkoop perceel Ridderstraat 7

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de verkoop van het perceel Ridderstraat 7 aan de bewoner van het naastliggende perceel. Betrokkene wil voor eigen rekening de gymzaal, die overbodig is geworden, slopen en de ondergrond, die resteert nadat de speelstraat naast De Westhoek is aangelegd, aankopen om er een atelier op te vestigen. Het plan past volgens b. en w. in de visie die voor het betrokken gebied is ontwikkeld, reden waarom aan de raad zal worden voorgesteld ermee in te stemmen.

Intranet en actualisering gemeentelijke website

Eind mei 2001 heeft de gemeenteraad ingestemd met het invoeren van e-mail in de gemeentelijke organisatie. Nu stellen b. en w. voor om middelen ter beschikking te stellen voor het invoeren van Intranet (intern internet), het verbeteren van de gemeentelijke website en het surfen op internet. De totale kosten worden geraamd op 150.000 ( 68.067).

Voortzetten project "Armoede en gezondheid van kinderen"

B. en w. willen het project "Armoede en gezondheid van kinderen" voortzetten. De GGD kreeg in het kader van dit project een belangrijke rol bij het signaleren en opsporen van armoedeproblemen die van invloed zijn op de gezondheid van kinderen. Tevens kreeg de GGD hierbij de mogelijkheid om in bepaalde gevallen verstrekkingen te doen. Hiervoor is door de gemeente een budget beschikbaar gesteld. Gedurende het schooljaar 2000-2001 heeft het project naar de mening van het college bewezen een belangrijke signaalfunctie te hebben. Er zijn verschillende gezinnen met kinderen bereikt en men heeft deze gezinnen gericht hulp kunnen bieden. Het project heeft daarnaast een functie bij het terugdringen van het niet-gebruik van voorzieningen; een belangrijk probleem binnen het minimabeleid. Voor het voortzetten van het project is per schooljaar 30.890 ( 14.017). B. en w. hebben dit bedrag opgenomen in de ontwerp-begroting 2002, die in november door de gemeenteraad zal worden behandeld.

Ontwerp-agenda voor de raadsvergadering van 23 oktober 2001

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp-agenda vastgesteld voor de raadsvergadering van 23 oktober a.s.. Op die agenda staan onder meer de volgende punten:

Benoeming mevrouw W.H. Huijbregts-Schiedon in niet-raadscommissies, instellingen e.d.;

Aangaan convenant deeltaxivervoer;

Bouwplan samenvoeging Beiaard en Menorah op het perceel Krijtenberg 1;

Beleidsverslag Algemene bijstandswet c.a. 2000;

Internet en actualisering gemeentelijke website;

Vaststelling Treasurystatuut;

Bomencompensatieplan Leijsenhoek;

Vervanging van bomen aan de Kastanjedreef (2e fase);

Voorbereidingsbesluit voor gronden, behorende bij de kamphuizen Ahoy en Singel;

Bestemming perceel Vrachelsestraat 41 te Den Hout;

Verkeersonderzoek Pasteurlaan;

Verkoop perceel Ridderstraat 7;

Aangaan gebruiksovereenkomst langshaven OCT;

Verkoop 3 woon-werkkavels aan Huntink Engeneering & Consultancy, PC Corner en De Poort Dongen BV;

Aanleg regenwaterriool in de Meerpaal en riolering in de Griendsteeg.

Krediet voor de aanschaf van nieuwe stemmachines

Voor de vervanging van stemmachines wil het college een bedrag beschikbaar stellen van 225.000 ( 102.100). De huidige stemmachines zijn zeer storingsgevoelig; reden waarom met vervanging ervan reeds rekening gehouden is door in het investeringsplan voor dit jaar een bedrag op te nemen van 450.000 ( 204.200). Het voor de vervanging benodigde krediet blijft dus ruimschoots binnen deze raming.

Oosterhout, 20 september 2001

Deel: ' Besluitenlijst van de gemeente Oosterhout '
Lees ook