Gemeente Eemnes


Besluitenlijst (perslijst) van de vergadering van burgemeester en wethouders van Eemnes d.d. 17 juli 2001

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER
Onderwerp Besluit

Aanpassing Sociaal Statuut.
Naar aanleiding van de invoering van de Werkloosheidswet voor gemeenteambtenaren dient het sociaal statuut gemeente Eemnes tekstueel te worden aangepast.

Instemmen met tekstuele wijzigingen. Commissie voor Georganiseerd Overleg en commissie I in kennis stellen van de wijzigingen.
Politie.
Jaarverslag politie regio Utrecht 2000.

V.k.a. en t.k.n. naar commissie I.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.M.G. AARSEN-WOLTERS
Onderwerp Besluit

Bezwaarschrift G.T. van 't K. V.'t K. maakt bezwaar tegen aanschrijving tot verwijdering kuilgrasbalen. De commissie bb heeft hierover advies uitgebracht.

Conform advies commissie bb aanschrijving handhaven onder verbetering van de kadastrale aanduiding en een nieuwe begunstigingstermijn stellen.

Handhaving ruimtelijke regelgeving.
De Minister van VROM schrijft dat hij van mening is dat de uitvoering van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in veel gemeenten nog steeds op onvoldoende niveau plaatsvindt.

De brief ter kennisgeving aannemen.

Principeverzoek woonhuisbestemming Goyergracht Zuid 33a ruilen met achtergelegen bijgebouw.
De heer W. is voornemens de Goyergracht Zuid 33a en 33 te kopen. Omdat hij vindt dat deze woningen dicht op elkaar en dicht op de weg staan, zou hij graag op het achtergelegen bijgebouw een woonbestemming willen en 33a slopen of gebruiken als bijgebouw.

Principeverzoek afwijzen.

Aanleg gereserveerde invalidenparkeerplaats. Mevrouw M.H. v.'t K, Patrijzenhof, verzoekt de gemeente Eemnes om een gereserveerde invalidenparkeerplaats.

Akkoord te gaan met de aanleg van één gereserveerde invalidenparkeerplaats voor Patrijzenhof.

PORTEFEUILLE WETHOUDER DRS A.A.E.M. GROTHAUZEN-ROBEERS

Onderwerp

Besluit

Deze week zijn er geen besluiten genomen voor wat betreft de portefeuille van wethouder Grothauzen-Robeers

Terug naar "college van burgemeester en wethouders".

Deel: ' Besluitenlijst vergadering B&W van gemeente Eemnes '
Lees ook