Provincie Noord-Holland


Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 14 augustus 2001

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

1. Tussentijdse evaluatie WHP2 en verlenging WHP2
2. Verslag monitoring artikel 19 lid 2 WRO, 1e kwartaal 2001
3. Beantwoording schriftelijke vragen statenleden M.Graatsma en C.Boelhouwer inzake ouderenhuisvesting

4. Vervangingsbesluit inzake VBP "Bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid"
5. Afgifte verklaring van geen bezwaar voor het bouwplan Rensen
6. Heroverweging ingevolge de Awb inzake de Nota Ambulancezorg: a. Univé
b. Gemeente Aalsmeer
c. Gemeente Abcoude
d. Provincie Utrecht

7. Beantwoording van de schriftelijke vragen van het statenlid mw.M.D.Koning-Zijp inzake wachtlijsten bij de regionale Bureaus Jeugdzorg

8. Beantwoording van de schriftelijke vragen van de statenleden mw.Boelhouwer en de heer Graatsma inzake de uitvoering van hetspreidingsplan Ambulancevervoer

9. Statenvoordracht wijziging restauratie-verordening
10. Jaarprogramma Sociaal Beleid 2002

11. Koepelconvenant bibliotheekstelsel.

12. Beantwoording schriftelijke vragen van de statenleden Noorderveen en Prins, aangaande nieuwbouw Dreefcomplex

13. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a.
14. Afwijzing schadeclaim inzake Bestemmingsplan Koepelbesluit
15. Vastgesteld bestemmingsplan Camping Noordeinde 1997, Partiële herziening 2000 van de gemeente Landsmeer

16. Aanpassing logo provincie Noord-Holland per 1 januari 2002
17. Aanduiding nieuw waterschap boven het Noordzeekanaal
18. Heroverweging in bezwaarschriftprocedure
19. Beantwoording schriftelijke vragen dan de statenleden D.Graatsma en C.Boelhouwer aangaande veiligheid tunnel Zuidtangent opSchiphol
20. Beantwoording schriftelijke Statenvragen van Tj.Talsma, drs.M.A.de Jong (PvdA) en J.N.J.J.Beemsterboer (CDA) over uitvoering PS besluit van 12 februari 2001 over Toekomstvast openbaar vervoer


Onderwerp

Besluit


1.

Tussentijdse evaluatie WHP2 en verlenging WHP2

Het college besluit:

1. de statenvoordracht tussentijdse evaluatie WHP2 en verlenging WHP2 definitief vast te stellen, zoals gewijzigd n.a.v. de vergadering commissie MWG van 21 juni 2001;

2. De statenvoordracht te agenderen voor de statenvergadering van 17 september a.s.


2.

Verslag monitoring artikel 19 lid 2 WRO, 1e kwartaal 2001
Het college besluit:

1. het verslag van de monitoring van het gebruik van artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening in het eerste kwartaal van 2001 vast te stellen en te verzenden aan de gemeentebesturen en besturen van de stadsdeelraden in Noord-Holland, alsmede aan de IRO en de VNHG.

2. Aan de 11 gemeenten en het stadsdeel waarvan nimmer een reactie is gekregen in het kader van de monitoring, te berichten dat deze op de nominatie staan uitgesloten te worden van toepassing van artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening.


3.


Beantwoording schriftelijke vragen statenleden M.Graatsma en C.Boelhouwer inzake ouderenhuisvesting

Het college stelt de antwoorden vast.


4.

Vervangingsbesluit inzake VBP "Bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid"
Het college besluit de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te berichten i.v.m. diens overweging gebruik te maken van zijn bevoegdheid om het gedeeltelijk goedgekeurde bestemmingsplan "Bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid" te vervangen.

5.

Afgifte verklaring van geen bezwaar voor het bouwplan Rensen

Het college besluit:

1. De heer Kramer te ontvangen in zijn bezwaar en dit gegrond te verklaren;

2. De bestreden beslissing van 22 augustus 2000, nr.2000-1055 te herroepen en de gevraagde verklaring van geen bezwaar alsnog te verlenen door gebruik te maken van artikel 4a, lid 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud), om af te kunnen wijken van het vastgestelde streekplan ANZKG;

3. Een afschrift van deze beschikking te zenden aan de aanvrager en reclamanten.


6.

Heroverweging ingevolge de Awb inzake de Nota Ambulancezorg:

a. Univé
b. Gemeente Aalsmeer
c. Gemeente Abcoude
d. Provincie Utrecht

Het college besluit:
a. Univé te ontvangen in haar bezwaar tegen de voorbereiding van de nota en dit bezwaar ongegrond te verklaren, het besluit tot vaststelling van de Nota ambulancezorg te handhaven en Univé van dit besluit op de hoogte te stellen.
b. De bezwaren van de gemeente Aalsmeer ongegrond te verklaren, het besluit tot vaststelling van de Nota ambulancezorg te handhaven en de gemeente Alsmeer van dit besluit op de hoogte te stellen. c. De bezwaren van de gemeente Abcoude wel ontvankelijk doch niet gegrond te verklaren, het besluit tot vaststelling van de Nota ambulancezorg te handhaven en de gemeente Abcoude van dit besluit op de hoogte te stellen.
d. De bezwaren van de provincie Utrecht ontvankelijk doch ongegrond te verklaren, het besluit tot vaststelling van de Nota ambulancezorg te handhaven en de provincie Utrecht van dit besluit op de hoogte te stellen.


7.

Beantwoording van de schriftelijke vragen van het statenlid mw.M.D.Koning-Zijp inzake wachtlijsten bij de regionale Bureaus Jeugdzorg

Het college stelt de antwoorden vast.


8.

Beantwoording van de schriftelijke vragen van de statenleden mw.Boelhouwer en de heer Graatsma inzake de uitvoering van het spreidingsplan Ambulancevervoer

Het college stelt de antwoorden vast.


9.

Statenvoordracht wijziging restauratie-verordening
Het college besluit:

1. De Deelverordening restauratie en onderhoud monumenten Noord-Holland 2001 gewijzigd vast te stellen;
2. De portefeuillehouder te machtigen de statenvoordracht vast te stellen;

3. De statenvoordracht te agenderen in de PS-vergadering van 17 september 2001.


10.

Jaarprogramma Sociaal Beleid 2002

Het college besluit in beginsel:

1. Het Jaarprogramma Sociaal Beleid 2002 vast te stellen waarin is aangegeven:


* de ambitie van de provincie op het gebied van sociaal beleid;
* het onderscheid binnen het programma naar:

* programmalijn 1 "onderhoud en beheer" op te dragen aan de steunfunctie-instellingen en te financieren met periodieke budgetsubsidies;

* overige programmalijnen waarvoor projectsubsidies beschikbaar zijn t.b.v. organisaties die daarvoor (project)aanvragen indienen.


1. Het Jaarprogramma Sociaal Beleid 2002 om advies voor te leggen aan de Statencommissie Zorg , Welzijn en Cultuur in haar vergadering van 5 september.

2. De portefeuillehouder ZWC te machtigen op grond van het ontvangen advies, zo nodig wijzigingen in het jaarprogramma aan te brengen.


11.

Koepelconvenant bibliotheekstelsel.

Het college besluit:

1. In te stemmen met de concept-statenvoordracht en het ontwerp-besluit inzake het Koepelconvenant herstructurering openbaar bibliotheekwerk.

2. De concept-statenvoordracht en het ontwerp-besluit voor instemming voor te leggen aan de Statencommissie ZWC in hun vergadering van 5 september aanstaande.

3. Indien er geen significante wijzigingen vanuit de statencommissie worden voorgesteld, de portefeuillehouder te machtigen de statenvoordracht vast te stellen.


12.

Beantwoording schriftelijke vragen van de statenleden Noorderveen en Prins, aangaande nieuwbouw Dreefcomplex

Het college stelt de antwoorden vast.


13.

Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.

* Realisatie tankstation nabij de kruising Koningsweg/Molenakker te Hippolytushoef, gemeente Wieringen

* Plaatsen van 2 windmolens in Oudeschild, gemeente Texel
* Bouw van 1 woning aan de Kerklaan 4a, gemeente Akersloot
* Schoolwoningen op de locatie van het plandeel 1, Stad voor de Zon Steigers en Sportlandgoed, gemeente heerhugowaard
* Bouw van 16 woningen aan de Schoonoordsingel te Den Burg, gemeente Texel

* Oprichten molenbedrijf en kantoorruimte aan de Kneeskade, gemeente Anna Paulowna

* Bouw van een botenberging in het Julianapark, gemeente Hoorn
* Bouw 47 woningen aan de Mossellaan te Bergen, gemeente Bergen
* Bouw- en woonrijp maken van de 1e fase woningbouwlocatie Mossellaan te Bergen, gemeente Bergen

* Bouw 33 woningen aan de Mossellaan te Bergen, gemeente Bergen
* Realisering manege aan de Westerweg, gemeente Purmerend
* Uitbreiding woningen Piet Blokkerstraat 60 en 62, gemeente Schagen
* Bouw kantoorgebouw e.d. aan het Nadorstplein, gemeente Haarlem
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
* Buitengebied, gemeente Noorder-Koggenland
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:

* Rijksweg 2000, gemeente Laren


14

Afwijzing schadeclaim inzake Bestemmingsplan Koepelbesluit
Het collebe besluit de heer mr.H.J.Breeman namens Gewerbe im Park bv c.s. te doen berichten dat de provincie Noord-Holland de schadeclaim als gevolg van het bestemmingsplan Koepelbesluit afwijst.

15.

Vastgesteld bestemmingsplan Camping Noordeinde 1997, Partiële herziening 2000 van de gemeente Landsmeer

Het college besluit goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan Camping Noordeinde 1997, Partiële herziening 2000.

16

Aanpassing logo provincie Noord-Holland per 1 januari 2002
Het college besluit in te stemmen met het fasegewijs wijzigen met ingang van 1 januari 2001, van het provinciale logo door de uitbreiding van de provincie met de gemeente Wijdemeren.

17.

Aanduiding nieuw waterschap boven het Noordzeekanaal
Het college besluit:

1. kennis te nemen van de notitie Aanduiding nieuw waterschap en bestuursorganenen besluit uit de twee alternatieven voor de aanduiding voor het beoogde toekomstige nieuwe waterschap boven het Noordzeekanaal, t.w. hoogheemraadschapen waterschap in beginsel te kiezen voor waterschap (Hollands Noorderkwartier) en voorts de bestuursorganen van het waterschap in beginsel aan te duiden als algemeen bestuur, dagelijks bestuuren dijkgraaf;
2. deze beginselkeuze om advies voor te leggen aan de Statencommissie Milieu, Water en Groen (vergadering 5 september 2001).


18.

Heroverweging in bezwaarschriftprocedure

Het college besluit overeenkomstig het advies van de Hoor- en Adviescommissie van 2 juli 2001 het bezwaarschrift van de Nostalgische Amsterdamse Partyschepen b.v./Salonboot Prins van Oranje:
1. ontvankelijk te verklaren;

2. ongegrond te verklaren;

3. hun besluit tot afschaffing van de nachtbediening op de bruggen over de oostelijke Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder te handhaven.


19.

Beantwoording schriftelijke vragen dan de statenleden D.Graatsma en C.Boelhouwer aangaande veiligheid tunnel Zuidtangent op Schiphol
Het college stelt de antwoorden vast.


20.

Beantwoording schriftelijke Statenvragen van Tj.Talsma, drs.M.A.de Jong (PvdA) en J.N.J.J.Beemsterboer (CDA) over uitvoering PS besluit van 12 februari 2001 over Toekomstvast openbaar vervoer
Het college stelt de antwoorden vast.

Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten: over de nummers:
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 18, 19, 20

R.Fillet tel. (023) 514 44 09
12, 16

M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07
6, 7, 8, 9, 10, 11
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 2, 3, 4, 5, 13, 14, 154 K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 1, 17Het archief van de GS-Besluitenlijsten vindt U in de rubriek Provinciale Stukken
(categorie: GS-besluitenlijsten openbaar),

Deel: ' Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van N-Holland '
Lees ook