Provincie Limburg

Besluitenlijst PS

Besluitenlijst vergadering PS dd 31 augustus 2001

Aan deze besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de door Provinciale Staten goedgekeurde notulen bevat de stemverklaringen, de formele besluitvorming en de door Gedeputeerde Staten tijdens de behandeling gedane toezeggingen.

Eedsaflegging

Mevr. D.D.C. Minken-Jansen en de hr. N.H.A. Naus, beiden PvdA, zijn beëdigd als lid van Provinciale Staten van Limburg.

Onderzoek geloofsbrief

Na onderzoek van de geloofsbrief hebben Provinciale Staten besloten tot toelating van de heer ir. H. de Boer als lid van Provinciale Staten. De heer De Boer vervult de vacature die is ontstaan door het ontslag van de heer De Waal.

Notulen

Provinciale Staten hebben de notulen van hun vergadering van 23 mei 2001 ongewijzigd en die van 22 juni 2001 en 29 juni 2001 gewijzigd vastgesteld.

Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat de heer Bettinger (GrL) te kennen heeft gegeven ontslag te nemen als lid van de Commissie voor Onderzoek en in zijn plaats voor te dragen de heer Schröer met als plaatsvervanger mw. Van Soest. De vergadering gaat hiermee accoord.

Ingekomen stukken

A 1/1

Brief van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ingekomen d.d. 3 mei 2001, houdende uitspraak ten aanzien van de Partiële herziening streekplan Noord- en Midden Limburg (AZC Venlo) .

Besluit: Deze uitspraak voor kennisgeving aannemen.

A 2/1

Brief van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ingekomen d.d. 11 mei 2001, houdende uitspraak ten aanzien van de Partiële streekplanherziening openruimte- en bufferzonebeleid Zuid-Limburg [besluit van Provinciale Staten van 17 december 1999].

Besluit: Deze uitspraak voor kennisgeving aannemen.

E 1/1

Brief van de Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving te Buggenum, ingekomen 28 juni 2001, betreffende de dreigende ontgrinding Lateraalkanaal-West.

Besluit: Deze brief ter afdoening in handen te stellen van Gedeputeerde Staten.

E 2/1

Afschrift van een brief van de hr. H. Govers van de CDA-fractie te Stein aan de Raad der gemeente Stein, ingekomen d.d. 11 juli 2001, betreffende de reserves van Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)

Besluit: Dit afschrift voor kennisgeving aannemen.

E 2/2

Afschrift van een brief van de Waterleiding Maatschappij Limburg te Maastricht aan de heer H.P.N. Govers van de CDA-fractie Stein, ingekomen d.d. 18 juli 2001, houdende een reactie op diens bovenvermelde brief (E 2/1)

Besluit: Dit afschrift voor kennisgeving aannemen.

E 3/1

Afschrift van een brief van de SP-fractie in de gemeenteraad van Maastricht aan de Limburgse waterschappen, ingekomen d.d. 24 juli 2001, betreffende hun kwijtscheldingsbeleid.

Besluit: Op verzoek van de fracties van de PvdA en SP wordt deze brief geagendeerd voor de VC V+W.

E 3/2

Brief van de heer F. Renckens namens het Provinciaal Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden Limburg te Maastricht, ingekomen d.d. 27 augustus 2001, betreffende het kwijtscheldingsbeleid Limburgse waterschappen en Zuiveringschap.

Besluit: Deze brief ter afdoening in handen te stellen van Gedeputeerde Staten. Op verzoek van de fracties van de PvdA en SP wordt deze brief ook geagendeerd voor de VC V+W.

I 1/1

Brief van het bestuur van de provincie Limburg te Hasselt, ingekomen d.d. 5 juli 2001, betreffende draagwijdte en engagement van deelname van de provincie Belgisch-Limburg aan de Raad voor het Limburgs.

Besluit: Deze brief ter afdoening in handen te stellen van Gedeputeerde Staten. Op verzoek van de fractie van PNL wordt deze brief ook betrokken bij de interpellatie.

Vragenuur

Gedeputeerde Staten hebben de mondelinge vragen beantwoord van de heer Koopmans (CDA) over de Stimuleringsplannen Bos, Natuur en Landschap, van de heer Schröer (GrL) over de wijze waarop de Parkstadgemeenten uitvoering geven aan het project bemoeizorg in het bijzonder aan de opvang van verslaafden en van mw. Muijs over het toekomstige organisatiemodel van de Limburgse waterschappen.

De fractiewoordvoerders die mee zijn geweest naar de Allier hebben vragen beantwoord van mw. Van Soest (GrL) over de door hen getrokken conclusies.

Behandelde voorstellen

E. WATERSTAAT, VERKEER EN VERVOER

E-423

Overdracht wegen; uitwerking stelpost Kadernota 2002-2005; met ontwerpbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aanvaard. De fractie van de SP geeft te kennen tegen de verleende mandatering (punt 3 van het ontwerpbesluit) te zijn. De fractie van GrL kan niet instemmen met de punten 1 en 2 van het ontwerpbesluit.

E-424

Krediet ten behoeve van de ongelijkvloerse kruising N280-Oost - St.Wirosingel te Roermond; met ontwerpbesluit en kredietbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aanvaard. De fractie van GrL geeft te kennen dat de financiering uit het MIT moet komen.

E-425

Wegenruil met de gemeente Helden (ged. N561 en N562); met ontwerpbesluit

Besluit: Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

E-426

Wegenruil met de gemeente Valkenburg aan de Geul; met ontwerpbesluit

Besluit: Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

G. AGRARISCHE ZAKEN, NATUUR, BOS EN LANDINRICHTING

G-39

Voorfinanciering aankoop (ruil)gronden ten behoeve van Reconstructie, Landinrichting en Ecologische Hoofdstructuur; met ontwerpbesluit en kredietbesluit 2001

Besluit: Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

H. ARBEID EN MAATSCHAPPELIJKE ZORG

H-294

Jaarverslag jeugdhulpverlening 2000; met ontwerpbesluit

Besluit: Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

H-295

Plan van aanpak uitvoering programma 'Aanval op de wachtlijsten jeugdhulpverlening in Limburg'; met ontwerpbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard.

I. ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN

I-725

Voorstel betreffende de koepelconvenant openbaar bibliotheekwerk; met ontwerpbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard.

A. BESTUUR DER PROVINCIE

A-225

Wijziging regeling inzake het toekennen van bijdragen in de kosten van de werkzaamheden van de Statenfracties; met ontwerpbesluit

Besluit: Na beraad wordt het voorstel aanvaard. De fractie van de SP geeft te kennen tegen aanvaarding te zijn. Gedeputeerde Staten zeggen toe een plan van aanpak te presenteren voor de overgang van het monistische naar het dualistische stelsel.

J. FINANCIËN DER PROVINCIE

J-801

Gewijzigd voorstel aanpak en opzet "Ruimte voor ruimte"; 2e tranche; met gewijzigd ontwerpbesluit en wijziging kredietbesluit

Besluit: Bij de behandeling van dit voorstel wordt door de fractie van het CDA een motie ingediend om de regeling te verbreden naar Zuid-Limburg (bijlage 1). Bij elektronische stemming wordt deze motie met 41 tegen 11 stemmen aanvaard. De aanwezige leden van de fracties van PNL, GrL en SP stemmen tegen aanvaarding.

De fractie van de VVD dient een motie in over de toetsing van de overeenkomst door een onafhankelijk bureau (bijlage 2). Bij elektronische stemming wordt deze motie met 33 tegen 21 stemmen verworpen. 9 leden van de VVD, 7 leden van de PvdA en de fractie van GrL stemmen voor aanvaarding.

De fractie van de PvdA dient een motie in over een jaarlijkse monitoringrapportage over vraag en aanbod op de woningmarkt in het reconstructiegebied (bijlage 3). Gedeputeerde Staten zeggen deze rapportage toe. Bij elektronische stemming wordt deze motie met 46 tegen 7 stemmen aanvaard. De fracties van GrL en SP stemmen tegen aanvaarding.

De fracties van GrL en D66 dienen een amendement in over de deelname van een tweede private partij (bijlage 4). Bij elektronische stemming wordt dit amendement verworpen met 45 tegen 9 stemmen. De fracties van GrL en D66 alsmede één lid van het CDA stemmen voor aanvaarding.

De fracties van GrL en D66 dienen een amendement in over het gemiddelde rendement (bijlage 5). Bij elektronische stemming wordt dit amendement verworpen met 45 tegen stemmen. De fracties van GrL en D66 stemmen voor aanvaarding.

De fracties van GrL en D66 dienen een amendement in over de begrenzing van het plangebied (bijlage 6). Bij elektronische stemming wordt dit amendement verworpen met 46 tegen 8 stemmen. De fracties van GrL en D66 stemmen voor aanvaarding.

De fracties van GrL en D66 dienen een amendement om art. 27 lid 1 uit de overeenkomst te schrappen (bijlage 7). Bij elektronische stemming wordt dit amendement verworpen met 40 tegen 14 stemmen. De fracties van GrL en D66, OU55+ alsmede de aanwezige leden van PNL stemmen voor aanvaarding. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aanvaard. De fracties van GrL en SP geven te kennen tegen aanvaarding te zijn; de fractie van D66 stemt in met de onderdelen 1 en 5 van het ontwerpbesluit.

J-803

Circulaire Provinciefonds van mei 2001; met ontwerpbesluit en 10e wijziging van de begroting 2001

Besluit: Zonder beraad en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met algemene stemmen aanvaard.

J-804

Voorstel kosten Abb-onderzoeksopdracht Commissie voor Onderzoek; met ontwerpbesluit. Bij dit voorstel wordt tevens betrokken de brief van Gedeputeerde Staten van 28 augustus jl. inzake de voortgang van het onderzoek bodemsaneringen.

Besluit: Bij de behandeling van dit voorstel vragen de meeste fracties om een sonderende notitie over de instelling van een onafhankelijke Rekenkamer. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard. Provinciale Staten kunnen tevens instemmen met de in de brief van 28 augustus geschetste procedure, mits afstemming plaatsvindt met de Commissie voor Onderzoek.

Interpellatie

Interpellatieverzoek van de fractie van PNL betreffende het Woordenboek voor Limburgse Dialecten (WDL).

Provinciale Staten stemmen in met het verzoek.
Gedeputeerde Staten beantwoorden de gestelde vragen en zeggen daarbij toe aan de Staten een tijdpad en voortgangsrapportage voor te leggen over de Raod veur 't Limburgs.

Voorlopige agenda's

Provinciale Staten hebben de voorlopige agenda's voor hun vergaderingen van 28 september en 8/9 november 2001 voor kennisgeving aangenomen.
10-9-2001 17:14

Deel: ' Besluitenlijst vergadering Provinciale Staten Limburg '
Lees ook