Gemeente Oosterhout


Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 28 september 1999

College vraagt raad krediet voor extra uitbreiding Mgr. Frenckencollege

Burgemeester en wethouders gaan de raad vragen in totaal ƒ 2,2 miljoen extra te investeren in de uitbreiding van het Mgr. Frenckencollege aan de Slotlaan. Eerder al, in zijn vergadering van september 1997, trok de gemeenteraad een bedrag van

ƒ 5,4 miljoen uit voor de nieuwbouwwensen van deze scholengemeenschap voor havo en atheneum.

In de tussentijd is het MFC echter geconfronteerd met sterk stijgende leerlingenaantallen. Nu komt een prognose van (gemiddeld) 1325 leerlingen per schooljaar in de komende tien jaar. Oorspronkelijk was er sprake van 1160 leerlingen.

Dat betekent dat er allereerst extra huisvesting nodig is. Uit berekeningen blijkt dat er sprake is van een extra benodigd vloeroppervlak van 1140 m², bovenop de al toegekende 2540 m². Burgemeester en wethouders stellen voor deze uitbreiding te realiseren op het huidige terrein aan de Slotlaan. Uitwijken naar het gebouw aan het Paterserf waar voorheen De Brug was gevestigd, vinden b. en w. om een aantal redenen geen goede oplossing. Allereerst is het beleid van de gemeente er altijd op gericht geweest scholen zo veel mogelijk op één locatie te concentreren. Om die reden heeft de gemeenteraad destijds meegewerkt aan de huisvestingsplannen van het Hanze College en Mavo Ten Strijen. Daarnaast is het gebouw van De Brug typisch gebouwd en ingericht voor lager beroepsonderwijs. Het aanpassen van het gebouw aan de eisen van het voortgezet onderwijs is alleen tegen hoge kosten mogelijk. Een dergelijke investering zou betekenen dat De Brug nog een groot aantal jaren een onderwijsbestemming moet houden; gezien de andere ruimtelijke mogelijkheden die de locatie aan het Paterserf biedt, vinden b. en w. dat niet gewenst. Tenslotte leidt het versnipperen van het onderwijs over twee locaties tot problemen met roosters en reistijd.

De keuze om het Mgr. Frenckencollege ter plekke uit te breiden, betekent automatisch dat de raad gevraagd wordt een krediet van ƒ 500.000 beschikbaar te stellen voor de zogenaamde eerste inrichting van die lokalen.

Tenslotte vragen b. en w. de raad ook nog een bedrag van ƒ 65.000 voor het tegengaan van betonrot in de vloer van de begane grond van het MFC.

De uitgaven voor het Mgr. Frenckencolleg willen b. en w. ten laste laten komen van de post onvoorzien, voor wat betreft de lasten over 1999. Het totaal is opgenomen in het investeringsplan.

Raad gevraagd gronden Hubertushoeve aan te kopen

Het college gaat de gemeenteraad vragen over te gaan tot aankoop van de gronden van de camping Hubertushoeve. Voor het circa achttien hectare grote terrein zal de gemeente een bedrag van ƒ 14.470.000 betalen aan de familie Gommers, eigenaar van het terrein.

Daarnaast wordt aan de door de familie Gommers voorgedragen projectontwikkelaar De Wilde Projectmanagement BV te Tilburg een compensatie in bouwvolume toegewezen. Dit bouwvolume van 363 woningen bestaat uit 70 goedkope vrije-sectorwoningen, 102 middeldure vrije-sectorwoningen, 80 twee-onder-één-kap-woningen, 53 patiowoningen, 42 vrije-sectorappartementen en 16 vrijstaande/geschakelde woningen.

De verkoop van gronden voor deze woningen vindt gefaseerd plaats en tegen marktconforme grondprijzen. Omdat de verkoop pas over drie jaar aan de orde is, hebben gemeente en De Wilde afspraken gemaakt over de vaststelling van die grondprijs.

Met dit voorstel geeft het college verdere uitwerking aan het principe-akkoord dat het gemeentebestuur begin juli met de familie Gommers bereikte.

B en w. stellen ontwerp-agenda raadsvergadering 2 november vast

Het college heeft de voorlopige agenda voor de raadsvergadering van dinsdag 2 november (aanvang 19.30 uur) vastgesteld. Aan de orde komen, onder voorbehoud, de volgende onderwerpen:

* voorbereidingskrediet reconstructie kruispunt-Trommelen en het gedeelte Bredaseweg tussen de Ridderstraat en het Bouwlingplein;
* uitbreiding Mgr. Frenckencollege;

* Wet voorzieningen gehandicapten - 2000 en beheersing WVG-uitgaven;
* beleidsplan Algemene bijstandswet 2000 Oosterhout;
* beslissing op bezwaar van mevr. W.P.A. van Wanrooy-Roovers tegen besluit tot afwijzing verzoek om schadevergoeding art. 49 Wet op de ruimtelijke ordening;

* voorbereidingsbesluit ten behoeve van uitbreiding bedieningsgebouw BP aan de Pasteurlaan;

* realisering fietsenstalling en openbaar toilet in Arendshof;
* deelname in zonneboilerproject bestaande woningbouw;
* beslissing op bezwaarschrift van Stichting Oosterhout Blues tegen toekenning subsidie voor 1999;

* beslissing op bezwaarschrift van Emancipatorisch Vrouwen Overleg tegen subsidiebeëindiging per 1-1-1999;

* aankoop gronden camping Sint-Hubertushoeve;
* verplaatsing garagebedrijf Kaya;

* verkoop van woon-werkkavels op Bedrijvenpark De Wijsterd;
* vervanging tankautospuiten van Den Hout en Dorst;
* voorbereidingsbesluit ten behoeve van Den Hout en Dorst;
* voorbereidingsbesluit ten behoeve van de vestiging van een woninginrichting in het pand Bredaseweg 45-47.

Oosterhout sluit convenant over natrekken Belgische kentekens

Oosterhout gaat met de gemeente Maastricht een convenant aan voor het opvragen van Belgische kentekens. Op deze manier kan de gemeente via de Regiopolitie Midden en West-Brabant kentekens van Belgische foutparkeerders centraal aanvragen.

Op dit moment heeft de gemeente Oosterhout problemen met het natrekken van Belgische kentekens. Voorheen kon de gemeente zich hiervoor rechtstreeks melden bij de Dienst Inschrijving en Vervoer voor het Wegverkeer in Brussel. Deze dienst heeft echter alle gemeenten in Nederland laten weten deze service niet meer op deze manier te kunnen bieden. Voor de gemeente is dat vervelend omdat in Oosterhout per jaar tweehonderd zogenaamde "naheffingsaanslagen Parkeerbelasting" uitgeschreven worden, waarvan de inning nu moeilijker wordt. De praktijk leert dat het in een groot deel van de gevallen overigens niet eens gaat om Belgische toeristen, maar om in België wonende Oosterhouters die dagelijks met de auto naar Oosterhout komen. Door een overeenkomst met de gemeente Maastricht aan te gaan, wordt het opvragen van die gegevens weer mogelijk.

Daarnaast staan over de periode tot en met juni 1999 nog 49 naheffingsaanslagen met een Belgisch kenteken open. De namen van de kentekenhouders zijn niet bekend. Om redenen van praktische aard zal de gemeente geen pogingen meer ondernemen die boetes alsnog geïnd te krijgen.

College wil niet meewerken aan uitbreiding hoveniersbedrijf

Het college van b. en w. wil niet meewerken aan de uitbreiding van hoveniersbedrijf De Meerberg aan De Meerberg in het buitengebied van de voormalige gemeente Teteringen. De ondernemer wil de bestaande opslagloods vergroten van 190 m² naar 400 m². Daarnaast wil hij de prefab-unit met kantine en kantoor (oppervlak 35 m²) vervangen door een aanbouw van circa 150 m².

Een dergelijke uitbreiding is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied" van de gemeente Teteringen. Het perceel heeft voor het overgrote deel de bestemming "agrarisch gebied met landschappelijke waarde". De gronden mogen niet worden bebouwd. B. en w. kunnen wel vrijstelling verlenen voor de bouw van agrarische hulpgebouwen (veldschuren, melkstallen) tot een maximum van 150 m². De op het perceel aanwezige woning en opslagloods vallen binnen de bestemming "woning A", waarbinnen een woning (450 m3) en twee bijgebouwen (gezamenlijk maximaal 60 m²) mogen worden gebouwd.

Aangezien het bestemmingsplan en het streekplan ervan uitgaan dat "verstening" van het buitengebied moet worden tegengegaan, willen b. en w. niet aan het plan meewerken. Temeer omdat er op het perceel nu al meer bebouwing staat dan het bestemmingsplan toelaat. Volgens het streekplan hoort een hoveniersbedrijf bovendien niet in het buitengebied thuis; hoogstens is een locatie in een vrijkomend agrarisch gebouw in de kernrandzone acceptabel.

Overigens kondigt het college wel aan dat het bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied nadrukkelijk naar de positie van hoveniersbedrijven en kwekerijen wil kijken. De maximaal toegestane bebouwingsoppervlakte komt daarbij eveneens aan de orde.

Oosterhout wil deelnemen aan zonneboileractie

Het college van b. en w. stelt de gemeenteraad voor Oosterhout te laten deelnemen aan de zonneboileractie van het projectbureau Energie 2050. Het voorstel is hiervoor een bijdrage van ƒ 50.000 uit te trekken.

Het projectbureau is een Brabantse stichting ter bevordering van duurzame energie, waarin onder andere de provincie, de PNEM de B5-gemeenten en de Brabantse milieufederatie zitting hebben.

Het project is gericht op bestaande woningbouw en in de eerste plaats op particuliere huiseigenaren, maar huurders worden niet uitgesloten. Het project geldt voor woningen van die gebouwd zijn voor 15 december 1995, de datum dat de energieprestatienorm in werking is getreden. Voor jongere woningen en nieuwbouw bestaan al subsidieregelingen bij het rijk en de energiebedrijven.

Het projectbureau Energie 2050 heeft gesprekken gehad met marktpartijen die ervaring hebben met zonneboilers. Uiteindelijk zijn twee partijen overgebleven waarmee nadere afspraken zijn gemaakt over deelname aan de actie. Oosterhouters die van de actie gebruik maken, kunnen bij een van de bedrijven een zonneboiler kopen of huren. De gemeentelijke subsidie bedraagt circa ƒ 350 per boiler; dat is ongeveer tien procent van de aanschaf- en installatiekosten.

Gemeente draagt bij aan project allochtone uitkeringsgerechtigden

In de gemeente Oosterhout gaat een project van start dat ertoe moet leiden dat ook allochtone uitkeringsgerechtigden hun mening laten horen over de dienstverlening van de sector die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de gemeentelijke sociale zekerheid (Welzijn en Burgerij). Oosterhout zal daarom deelnemen in een van de drie projecten die, onder auspiciën van de Vereniging Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen (BUS), in Brabant van start gaan.

In Oosterhout is al een Cliëntenplatform actief dat regelmatig met de directeur van de sector en de verantwoordelijk wethouder overlegt. Dit platform bestaat uit leden van het Platform Laagst Uitbetaalden (PLU) en cliënten. De allochtone cliënten staan, net als elders in Nederland, overal buiten. Ze nemen niet deel aan het Platform en reageren ook niet op oproepen hun mening kenbaar te maken over het niveau van dienstverlening.

Het Oosterhoutse project zal worden uitgevoerd samen met Stichting Welzijn Oosterhout, dat nu al een rol vervult als schakel tussen het Cliëntenplatform en de cliënten van de sector Welzijn en Burgerij. De gemeente is bereid een bijdrage van ƒ 3000 in de organisatiekosten te verstrekken. De gemeente zal ook meewerken aan de selectie van een buitenlandse kandidaat die, onder begeleiding, werkzaamheden voor het project kan uitvoeren.

B. en w. stellen maximum voor woningsubsidies vast

De gemeente Oosterhout zal in het jaar 2000 maximaal ƒ 296.565 uittrekken voor zogenaamde woninggebonden subsidies. Dit zijn subsidies, afkomstig van het rijk, om bepaalde woonvormen betaalbaar te houden. De afgelopen jaren heeft het gemeentebestuur die subsidie vooral ingezet om de stichtingskosten van sociale huurwoningen laag te houden.

De Algemene wet bestuursrecht verplicht de gemeente een dergelijk subsidieplafond vast te stellen. Zou de gemeente dat niet doen, dan kan het gebeuren dat organisaties met succes subsidies claimen, terwijl het budget feitelijk op is.

Krediet gevraagd voor tankautospuiten in kerkdorpen

B. en w. stellen de raad voor ƒ 760.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van twee tankautospuiten van de brandweer in Dorst en Den Hout. Gezien de hoogte van dit bedrag, moet de aanschaf Europees worden aanbesteed.

Uit ervaring blijkt dat de procedure van Europese aanbesteding veel tijd in beslag neemt. De raad stelt daarom ook voor om de procedure nu al op te starten, zodat in januari de bestelling van de tankautospuiten kan plaatsvinden.

College stelt verkoop twee woon-werkkavels De Wijsterd voor

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor over te gaan tot verkoop van twee percelen (woon-werkkavels) op bedrijvenpark De Wijsterd Het gaat daarbij om een een perceel van 1.000 m² aan G. Broeders. Hij is directeur eigenaar van Biljartfirma Broeders. Zijn onderneming importeert biljarttafels en -accessoires die worden verkocht aan bedrijven en verenigingen. Daarnaast wordt voorgesteld een perceel van 1750 m² te verkopen aan C.Verkooijen. Zijn firma houdt zich bezig met installatie van sanitair, gas, water, riolering en goot- en dakwerk.

Voorstel om beroep Blues Stichting ongegrond te verklaren

Burgemeester en wethouder gaan de gemeenteraad voorstellen het bezwaar ongegrond te verklaren dat de Stichting Oosterhout Blues heeft ingediend tegen de weigering om de waarderingssubsidie te verhogen naar ƒ 3.000 in 1999. De stichting had tevens verzocht die subsidie jaarlijks met ƒ 1.000 te verhogen. Ook op dat verzoek wilde de gemeenteraad niet ingaan.

De adviescommissie voor de bezwaarschriften is tot de conclusie gekomen dat de gemeenteraad in deze zaak juist heeft gehandeld. Daarom adviseert zij de bezwaren van de Stichting Oosterhout Blues ongegrond te verklaren. Het college stelt nu de raad voor dit advies over te nemen.

B. en w. willen contract met Deeltaxi verlengen

Het vervoerscontract met Deeltaxi wordt tot 1 augustus 2001 verlengd. Ook zal per 1 januari 2000 de prijs van de strippenkaart voor WVG-gebruikers worden verhoogd met 5 cent per OV-strip. Deze is hiermee aangepast aan de prijsverhoging in het openbaar vervoer. B. en w. hebben met deze wijziging ingstemd.

Er zijn op dit moment allerlei ontwikkelingen gaande rond de deeltaxi. Zo is er bijvoorbeeld discussie over het vervoersgebied van Traxx (landelijk systeem van aanvullend collectief vervoer in combinatie met regulier openbaar vervoer) en de mogelijke aanpassing van het vervoersgebied van de deeltaxi. Omdat vaststaat dat binnen de duur van het huidige contract dergelijke wijzigingen niet te realiseren zijn, gaan b. en w. akkoord met verlenging van het contract.

College wijst (plv.) secretaris bezwarencommissie sociale zekerheid aan

Burgemeester en wethouders hebben de heren F. Wolf en A. Bom aangewezen als secretaris respectievelijk plaatsvervangend secretaris van de gemeentelijke Adviescommissie bezwaarschriften sociale zekerheid. Deze commissie gaat op 1 oktober van start. De commissie, die overigens bestaat uit leden die geen binding met de gemeente hebben, buigt zich over bezwaren van Oosterhouters die het oneens zijn met beschikkingen op het gebied van sociale zekerheid (onder andere bijstand en WVG). De secretaris van de commissie en diens plaatsvervanger zijn werkzaam bij de eenheid sociaal-juridische zaken van de gemeentelijke afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.

College vraagt raad medewerking uitbreiding bedieningsgebouw BP-station

Het college van b. en w. zal de raad vragen medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het "bedieningsgebouw" van het BP-station aan de Pasteurlaan. Hierdoor wordt het mogelijk het gebouwtje uit te breiden tot 150 m². Het verkoop-vloeroppervlak zal circa 100 m² bedragen. Dat is evenveel als in het te bouwen Shell-station aan de andere kant van de Pasteurlaan. B. en w. vinden de wens om te komen tot modernisering van het gebouw gerechtvaardigd. Daarom vragen ze de raad een voorbereidingsbesluit te nemen.

Ten behoeve van de uitbreiding zal de gemeente ook een strook grond moeten verkopen. Een afzonderlijk voorstel hierover krijgt de raad nog voorgelegd.

Onderwerp: kadersubsidie 1999

Het college van b. en w. heeft besloten over 1999 ƒ9.728,- kadersubsidie te verlenen aan hockeyclub De Warande. Dat is driekwart van het bedrag dat de vereniging dat jaar aan kadercursussen kwijt was.

Oosterhout, 1 oktober 1999

Deel: ' Besluitenlijst week 39 B&W Oosterhout '
Lees ook