Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVA. 2003/417
datum
14-02-2003

onderwerp
Besmetting met leukose op veehouderijbedrijf
TRC 2003/1073

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij deel ik u mede dat op een rundveebedrijf te Schayk een besmetting met leukose is vastgesteld. Leukose (enzoötische bovine leukose) is een ziekte bij runderen die in Nederland in de afgelopen decennia slechts spaarzaam wordt vastgesteld, in de laatste jaren merendeels bij geïmporteerde runderen.

datum
14-02-2003

kenmerk
VVA. 2003/417

bijlage

Aard van de dierziekte
Leukose is een ziekte bij runderen die veroorzaakt wordt door een virus dat overgaat van moeder op kalf, of via bloed dat wordt overgebracht door stekende insecten of bijvoorbeeld door een naald. De dierziekte is niet gevaarlijk voor de mens. Nederland is door de EU erkend vrij te zijn van leukose. Voor de bestrijding is in 1999 een beleidsdraaiboek bestrijding (pakket van maatregelen) opgesteld dat in oktober 1999 is vastgesteld.

Besmetting
Op 3 januari jongstleden is op het slachthuis Ebergen te Lith een rund geslacht, waarbij tijdens de post mortem keuring tumoren zijn aangetroffen. Materiaal van het geslachte rund is vervolgens voor onderzoek naar CIDC-Lelystad gezonden. Het onderzoek daarvan leverde uiteindelijk geen uitsluitsel op. Het herkomstbedrijf te Schayk is verdacht verklaard en op 16 januari zijn alle dieren ouder dan 12 maanden (29) serologisch onderzocht. Onderzoek van de andere runderen op het bedrijf leverde één positief dier op.

Maatregelen
Naar aanleiding van deze uitslag zijn het besmette rund en de nakomelingen overgenomen en is de tracering gestart. De status van het besmette bedrijf blijft gehandhaafd, totdat het gehele bedrijf tweemaal met negatief resultaat serologisch is onderzocht. Dit onderzoek wordt op drie maanden en op zeven maanden na afvoer van het besmette rund uitgevoerd.

De tracering is uitgevoerd van het eerste rund, waarvan de besmetting niet kon worden vastgesteld, en van het besmette rund. Het eerste rund blijkt op 22 februari 2002 te zijn geïmporteerd uit België naar een bedrijf te Oldenbroek. Vandaar is het rund op 1 juni 2002 overgebracht naar het bedrijf te Schayk. Het tweede rund is op 5 september 2001 uit België geïmporteerd naar een bedrijf te 't Goy. Vandaar is het op 29 juli 2002 overgebracht naar het bedrijf te Schayk.

Vervolgens zijn alle bedrijven getraceerd die contactdieren hebben ontvangen van de bedrijven te Schayk, Oldenbroek en 't Goy. Het bedrijf te Schayk leverde uitsluitend aan het slachthuis, het is daarmee een eindbedrijf en er zijn derhalve geen contactbedrijven. De tracering van de beide andere bedrijven leverde drieëntwintig (23) contactbedrijven op met in totaal eenenzeventig (71) contactdieren. De contactbedrijven zijn verdacht verklaard en contactdieren worden tenminste eenmaal serologisch onderzocht. Bij negatieve uitslagen wordt de status verdacht opgeheven. Uitgaande van negatieve uitslagen wordt het laatste onderzoek op de contactbedrijven op of omstreeks 1 maart aanstaande uitgevoerd.

Verwachting
Gelet op het karakter van de dierziekte en de bevindingen van de tracering, is er geen aanleiding te veronderstellen dat de dierziekte zich verder heeft verspreid. Dit houdt ook in dat de leukose-vrij status van Nederland niet in gevaar komt.

Informatievoorziening
Op vrijdag 7 februari jongstleden zijn alle veehouders en practici die de directe gevolgen ondervinden van de bestrijding door middel van een voorlichtingsbijeenkomst nader geïnformeerd. Daarnaast is het georganiseerde bedrijfsleven door een brief van de stand van zaken op de hoogte gebracht.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

dr. C.P. Veerman


---

Deel: ' Besmetting met leukose op veehouderijbedrijf '
Lees ook