Ingezonden persbericht


Persmededeling

Datum: 28.5.'02

De aap komt uit de mouw:
het toelatingsbeleid verwezen naar de eeuwigheid?

Midden mei zorgde de CD&V met de hulp van de N-VA en het Vlaams Blok in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement ervoor dat het ontwerpdecreet Gelijke Onderwijskansen-I opnieuw naar de Raad van State werd verwezen. De goedkeuring én uitvoering van dit ontwerpdecreet dreigen door systematische vertragingsmanoeuvres van de oppositie in het gedrang te komen. Vandaag, morgen en overmorgen wordt het ontwerp van decreet opnieuw besproken en gestemd (?) in de Commissie Onderwijs.

Tijdens het debat over gelijke onderwijskansen werden twee zaken duidelijk. De CD&V (met de hulp van NV-A en het Vlaams Blok) volgt het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), dat onder geen beding een toelatingsbeleid wil en blijkbaar ook geen enkele controle op de manier waarop zij onderwijs -met het geld van de belastingsbetaler- organiseert. Sedert er een ontwerp van decreet op tafel ligt dat o.a. het inschrijvingsrecht wettelijk en dwingend wil regelen, verzet het vrij katholiek onderwijs zich daartegen met hand en tand.

Ondertussen wekt de CD&V de indruk dat ze met dit verzet enkel mikt op een goed werkend gelijke kansenbeleid en dat ze kinderen met (tijdelijke) leerproblemen niet in de kou wil laten staan. Eerbare motieven, waar ook wij achter staan.

Sedert kort zegt de CD&V evenwel duidelijk waar haar verzet in wezen op slaat. De CD&V verzet zich tegen de 'inschrijvingsplicht van scholen'. Eufemistisch stelt de CD&V dat zij 'uitstel' vraagt van het 'inschrijvingsrecht van leerlingen'.

De CD&V chanteert de Minister van Onderwijs met een aanhoudend verzet als zij niet ingaat op de voorstellen van de CD&V.

De CD&V verloochent niet alleen beleidsvisies die ze zelf verdedigde toen ze deel uitmaakte van de meerderheid, maar en dat is erger- zaait voortdurend verwarring over deze uiterst complexe materie bij een onvoldoende geïnformeerde publieke opinie.

De afgelopen maanden werd iedere kans aangegrepen om het ontwerp van decreet 'Gelijke Onderwijskansenbeleid-I' verkeerd voor te stellen en te discrediteren. Men stelde het voor alsof kinderen met (tijdelijke) leerbehoeften de dupe zouden worden van dit decreet en men voedde het vooroordeel dat kansarmen en migrantenleerlingen door dit beleid zouden bevoordeligd worden. Dat dit koren op de molen is van extreem-rechts is duidelijk. De (tijdelijke?) partners van CD&V zullen tevreden zijn.

Onze kritiek op CD&V betekent niet dat ROGO blind zou zijn voor de onvolkomenheden die nog in dit ontwerp van decreet schuilen en voor de strategische fouten die men gemaakt heeft bij de voorbereiding ervan. Amendementen zijn nodig. Een aantal zaken hadden strategisch beter aangepakt kunnen worden. Wij blijven onverkort achter de kritiek staan die we eerder formuleerden op het Gelijke kansenbeleid . In essentie komt deze kritiek hierop neer. Wij zijn voorstander van het gebruik van wetenschappelijk gefundeerde indicatoren om het luik 'ondersteuning' van Gelijke onderwijskansenbeleid te realiseren. Wij zijn evenwel tegenstander van het gebruik van één indicator voor het luik 'toelating' van het Gelijke kansenbeleid nl. de indicator 'thuistaal' die scholen de mogelijkheid geeft om leerlingen door te verwijzen en te weigeren.

Er zijn voldoende alternatieven om niet door te verwijzen en niet te weigeren. Dit kan o.a. door kwalitatief goed onderwijs in álle scholen en voor álle leerlingen, sensibilisering en voorlichting van álle ouders, facilitering (o.m. op het vlak van mobiliteit), versterking van de ouderparticipatie ... Een dergelijk beleid vergt niet alleen een mentaliteitsverandering, maar ook de nodige mensen en middelen. Een kwestie van prioriteiten in een democratische samenleving.

ROGO kan niet accepteren dat politieke partijen uit zo'n belangrijke maatschappelijke materie zoals het Gelijke kansenbeleid politieke munt willen slaan, dat men verder leerlingen op sociale of etnische basis discrimineert, dat de bestaande vooroordelen tegen bepaalde bevolkingsgroepen versterkt worden en dat men op die manier voeding geeft aan de discriminatie en het racisme in onze samenleving. De kansarmen in onze samenleving en de etnisch-culturele minderheden verdienen beter.

Voor meer informatie over deze mededeling en de activiteiten van ROGO kunt u contact opnemen met Marc Laquière, directeur ROGO (Tel.: 09/242.01.68), GSM 0495/25 09 81, rogo@rago.be.

ROGO vzw
Schoonmeerstraat, 26, 9000 Gent
Tel.: 09/242.01.68 - fax: 09/242.01.69 - gsm: 0495/25.09.81 e-mail: rogo@rago.be
Contactpersoon: Marc Laquière

Deel: ' Besprekingen Vlaams decreet gelijke onderwijs kansen '
Lees ook