Gemeente Breda

Persberichten

18-02-2003

Besteding extra middelen Cultuur

Voor de bestuursperiode 2002-2006 is e 900.000 toegevoegd aan het budget van Cultuur. Hiervan is e 390.000 structureel ingezet voor de dekking van knelpunten in de bedrijfsvoering van de toenmalige Dienst Cultuur en de herstructurering van Cultuur in het Cultuurbedrijf en de Vakdirectie Cultuur. Het College van B en W ging vorige week akkoord met het bestedingsvoorstel voor de resterende middelen (e 510.000) voor 2003.

Belangrijk voor 2003 is de herijking van de nota Cultuur is Meer. Hiervoor is een bedrag van
e 50.000 uitgetrokken. De eerste denkbeelden over het nieuwe culturele beleid zijn vorige week aan de raadscommissie ECG voorgelegd. De strategische beleidskeuzes, die op voorstel van de commissie ECG gemaakt zullen worden, zijn richtinggevend voor de inzet van geld in de komende jaren. Op basis van gesprekken met culturele instellingen in de stad zal in november het concept van de nieuwe cultuurnota gereed zijn.

In 2003 wordt e 82.000 extra ingezet ten behoeve van het Actieplan Cultuurbereik (ACCU Breda). Dit plan is er onder andere op gericht om meer mensen bij cultuur te betrekken en nieuwe doelgroepen aan te spreken. Daarnaast is een bedrag van e 75.000 extra gereserveerd om het nieuwe subsidiesysteem amateurkunst in te voeren.

De overige middelen worden onder andere ingezet voor het stimuleren van initiatieven op het gebied van grootschalige evenementen, de invoering van het verdrag van Malta (archeologie) en het stimuleren van samenwerking tussen POB (Pop Organisatie Breda) en poppodium Mezz. Ten slotte zijn subsidies toegekend aan dansgezelschap De Stilte en kunstenaarscollectief Lokaal 01 zodat zij zich sterker kunnen profileren in het kader van het Kunstenplan 2005-2008.

Breda, 18 februari 2003

Deel: ' Besteding extra middelen Cultuur in Breda '
Lees ook