Gemeente Zwijndrecht

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
"partiele herziening bestemmingsplan Corridor
(De stadstuin)"

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht geven ingevolge het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht kennis dat de gemeenteraad van Zwijndrecht in zijn vergadering van 12 juli 2001 het bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan Corridor (De Stadstuin)" gewijzigd heeft vastgesteld.

Dit bestemmingsplan ligt vanaf maandag 6 augustus 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het infocentrum van de van de gemeente Zwijndrecht, Burgemeester de Bruïnelaan 45 en in de bibliotheken aan de Anjerstraat 79 en het Norderstedtplein 8.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisering van een multifunctioneel complex, met commerciële ruimten, kantoren en woningen op de voormalige "Van Yperen"-loctie, een terrein omringd door de Jan Steenstraat, Rembrandtstraat, spoorlijn Dordrecht-Rotterdam en de Koninginneweg.

Degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken kunnen gedurende genoemde termijn van terinzagelegging bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602 LP Den Haag, schriftelijk beden-kingen inbrengen tegen genoemd bestemmingsplan. Daarnaast kan gedurende bovengenoemde termijn een ieder schriftelijk hun bedenkingen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland naar voren brengen voor wat betreft de onderdelen van het bestemmingsplan die door de gemeenteraad gewijzigd zijn vastgesteld ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan.

Zwijndrecht, 2 augustus 2001.

Deel: ' Bestemmingsplan Corridor in Zwijndrecht ter inzage '
Lees ook