Provincie Utrecht

Persbericht

Uitbreiding stortplaats nu ook planologisch mogelijk

Bestemmingsplan De Lindeboom goedgekeurd

04-06-2002
De uitbreiding van de stortplaats van de firma Smink in Amersfoort is planologisch geregeld, nu GS het bestemmingsplan De Lindeboom van de gemeente Amersfoort heeft goedgekeurd.

De gemeenteraad van Amersfoort heeft op 6 november 2001 het bestemmingsplan vastgesteld. Het plan maakt de uitbreiding van de inrichting van Smink Afvalverwerking aan de Lindeboomseweg in Amersfoort mogelijk. De uitbreiding voorziet in een ophoging en een uitbreiding van de bestaande stortplaats en de uitbreiding van het bedrijfsterrein met 1,5 ha in westelijke richting.

De vereniging Geen Uitbreiding Stort (GUS) heeft bedenkingen tegen het bestemmingsplan ingediend. GUS heeft zijn bezwaren op 18 april jongstleden toegelicht tijdens een hoorzitting van de Provinciale Planologische Commissie. Gedeputeerde staten zijn van oordeel dat het overgrote deel van de bedenkingen niet relevant is voor het bestemmingsplan, omdat ze betrekking hebben op de milieutechnische kant van de inrichting. Die wordt echter geregeld in de milieuvergunning en daarom zijn alle bedenkingen die verband houden met de milieuproblematiek ongegrond verklaard. GUS heeft ook bezwaar tegen de afsluiting van de Lindeboomseweg voor landbouwverkeer, die is volgens de vereniging onaanvaardbaar. Gedeputeerde staten menen dat deze opmerking buiten beschouwing moet blijven omdat GUS in een eerder stadium niet heeft gereageerd op de mogelijke afsluiting.

Meer informatie: Christianne Colaris, telefoon 2583207 of Christianne.Colaris@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Bestemmingsplan De Lindeboom Utrecht goedgekeurd '
Lees ook