Gemeente Kesteren


Nieuws

Ruimtelijk Ordening rbc 31 juli 2002
goedgekeurd bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Kesteren maken ingevolge het bepaalde in artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 17 juni 2002 onder nummer RE2002.48765, hebben goedgekeurd het door de raad in zijn vergadering van 25 april 2002 vastgestelde bestemmingsplan ´deelplan 33 Buitengebied Echteld 1975`.

Inzage:
vanaf 1 augustus 2002 gedurende zes weken bij de balie Grondgebiedzaken.
Instellen beroep en aanvragen voorlopige voorziening: tegen het besluit van Gedeputeerde Staten kan gedurende voornoemde termijn beroep worden ingesteld of voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ´s Gravenhage door degene die zich tijdig op grond van artikel 27 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot Gedeputeerde Staten heeft gewend, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest tegen het vastgestelde bestemmingsplan bedenkingen in te dienen bij Gedeputeerde Staten.

Voorgenomen vrijstelling

Burgemeester en wethouders zijn van plan vrijstelling te verlenen: overeenkomstig artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het vergroten van de woning op het perceel Hamsestraat 57 in Opheusden.

Inzage:
vanaf 1 augustus 2002 gedurende vier weken bij de Balie Grondgebiedzaken.
Schriftelijke zienswijzen:
tijdens inzagetermijn bij burgemeester en wethouders.

Deel: ' Bestemmingsplan 'deelplan 33 Buitengebied Echteld' goedgekeurd '
Lees ook