Ontwerp-bestemmingsplan Partiële herziening Rokkeveen-kantoren, ter inzage vanaf 27 maart a.s.

Vanaf maandag 27 maart aanstaande, tot en met 25 april, ligt het ontwerp-bestemmingsplan Partiële herziening Rokkeveen-kantoren ter inzage bij het Informatiecentrum in het stadhuis en de wijkpost Rokkeveen.

Ontwerp-bestemmingsplan
Het huidige bestemmingsplan voor het kantorengebied Rokkeveen dient op een aantal punten te worden geactualiseerd. Zo wordt in deze partiële herziening het aantal vierkante meters kantoorvloeroppervlak uitgebreid tot een omvang van totaal circa 220.000 m2 .
Het nieuwe plan gaat daarbij uit van een intensivering van kantorenbouw rondom knooppunten van openbaar vervoer. De meest in het oog springende locaties zijn die voor nieuwbouw van kantoren aan het Bredewater en de 165 meter hoge kantoortoren De Hollandse Meester aan het Plein van de Verenigde Naties. Voor deze beide locaties wordt in het nieuwe bestemmingsplan een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Dit betekent dat er een speciaal uitwerkingsplan dient te worden vervaardigd waar in een later stadium ook weer inspraak over zal worden gehouden. Voorts wordt een planwijzigings-bevoegdheid opgenomen ten behoeve van een resterend stukje van de ZORO-lijn, de spoorlijn die Zoetermeer en Rotterdam moet gaan verbinden. Het betreft hier in wezen een reservering aangezien het definitieve tracé voor de ZORO- lijn nog niet vast ligt.

Indienen van zienswijzen
Gedurende bovengenoemde periode van 27 maart tot en met 25 april 2000, kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp-bestemmingsplan Partiële herziening Rokkeveen-kantoren kenbaar maken bij de gemeenteraad van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.

Inlichtingen
Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag heeft of wilt u genoemde stukken inzien, dan kunt u terecht bij het Informatiecentrum in de hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. Openingstijden: maandag van 11.00 tot 16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur en op vrijdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Voor een uitgebreide mondelinge toelichting kunt u telefonisch een afspraak maken onder nummer (079) 346 8620.
De stukken kunnen tevens worden ingezien in de wijkpost Rokkeveen, Nathaliëgang 81, in het filiaal van de bibliotheek. Openingstijden: maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag tussen 14.30 en 16.00 uur. Telefoon (079) 346 9006.Gemeente Zoetermeer © March 2000

Last update: 21 March 2000 (15:26)

Deel: ' Bestemmingsplan herziening Rokkeveen-kantoren Zoetermeer '
Lees ook