Gemeente Amstelveen

Gemeenteberichten

Bestemmingsplan "Kruitmolen"

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen maken bekend, dat het bij raadsbesluit van 28 maart 2001 vastgestelde bestemmingsplan "Kruitmolen" met de daarbij behorende plankaart en voorschriften, globaal begrensd door de Rijksweg A-9 (noordzijde), Amstel (oostzijde), Kruitmolen (zuidzijde) en de Burgemeester Boersweg (westzijde), door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 6 juli 2001, nummer 2001-14549 is goedgekeurd.

Inzage?
Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt met het bestemmingsplan met ingang van 19 juli 2001 gedurende zes weken ter inzage bij de Centrale Informatiebalie van het raadhuis.

Beroep?
Zij die zich tijdig overeenkomstig artikel 27 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening met bedenkingen tot Gedeputeerde Staten hebben gewend, alsmede belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zich tijdig met bedenkingen tot Gedeputeerde Staten te wenden, kunnen gedurende de termijn van tervisielegging schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingezonden aan de Raad van State, afdeling voor de Geschillen van Bestuur, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.
Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Amstelveen, 18 juli 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Bestemmingsplan 'Kruitmolen' ter inzage gemeente Amstelveen '
Lees ook