Provincie Utrecht

Persbericht

Bestemmingsplan Landelijk gebied IJsselstein gedeeltelijk goedgekeurd

18-2-2003
De gemeente IJsselstein heeft voor het landelijk gebied, gelegen in het Groene Hart, een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het plan kent drie lagen: op perceelsniveau, op gebiedsniveau en op het niveau van de hoofdontwikkelingen. GS keuren het plan voor een groot deel goed, maar stemmen niet in met alle vervolgfuncties in vrijkomende boerderijen, daar waar deze strijdig zijn met het provinciaal beleid.

De Handleiding Bestemmingsplannen Buitengebied van de provincie geeft het kader aan waarbinnen vervolgfuncties in vrijkomende boerderijen in het buitengebied zijn toegestaan. Voorwaarde bij functieverandering is dat er minimaal 50 % van de bebouwing moet worden gesloopt en dat de maximale oppervlakte 250 m2 is. Als hier niet aan wordt voldaan kunnen GS niet instemmen met de functiewijziging. Doel van de regeling in de Handleiding is om verstening in het buitengebied tegen te gaan en dus alleen kleinschalige activiteiten toe te staan. Voorbeelden van niet goedgekeurde activiteiten zijn een kampeerboerderij en een expositieruimte. Deze blijven te omvangrijk in de plannen. Ook worden horecabedrijven niet goedgekeurd, omdat deze functie - in grote of kleine vorm- in het geheel niet is toegestaan in het buitengebied. De plannen voor de noordoever van de Hollandsche IJssel zijn niet meer opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Deze plannen zijn daarvoor nog onvoldoende concreet uitgewerkt, zo vindt de gemeente. Wel staat de gemeente achter de groenontwikkeling, zoals voorzien in het Raamplan Groengebied Utrecht West, maar wil deze plannen later apart indienen, zoals bleek uit overleg tussen gemeente en provincie.

Meer informatie: Marja van Buuren, telefoon 030 258 3207 of Marja.van.Buuren@provincie-utrecht.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Bestemmingsplan Landelijk gebied IJsselstein gedeeltelijk goedgekeurd '
Lees ook