Gemeente Rotterdam

Bestemmingsplan Lloydkwartier

(24-7) Het College van B. en W. stelt de Gemeenteraad op 30 augustus voor om het bestemmingsplan Lloydkwartier, met overname van enkele wijzigingen, vast te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Het plan heeft betrekking op het Schiehaven-Mullergebied dat aan de zuidzijde wordt gevormd door de Nieuwe Maas en aan de noordzijde door de bestaande bebouwing aan de Westzeedijk. Aan de oostzijde wordt het gebied begrensd door de Parksluizen en aan de westzijde door de Schiemond. Aanleiding voor het maken van een bestemmingsplan was de wens het voormalige en verouderde havengebied om te vormen tot een hoogwaardig woon-werkgebied waarin ook ruimte voor een stedelijk evenemententerrein is opgenomen. De bestaande karakteristieke bebouwing zoals het Jobsveem en de Schiecentrale wordt behouden.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vier weken ter inzage gelegen. De raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken heeft in de openbare vergadering van 10 juli de ingebrachte zienswijze van BV Transportnet Zuid-Holland gedeeltelijk gegrond verklaard. Het bestemmingsplan is overeenkomstig aangepast.

De raadscommissie heeft in de advisering over het ontwerpbestemmingsplan gepleit voor een verduidelijking van de ambities met betrekking tot de openbare ruimte in de Lloydstraat en de verkeersontsluiting. Het komend najaar wordt nog een voorstel aan de Gemeenteraad voorgelegd om de parkeernormen aan te passen en in de Bouwverordening te verwerken met ingang van 1 januari 2002.

De ambtelijke advisering over het bestemmingsplan Lloydkwartier heeft geleid tot een aanpassing die de gewenste bebouwing boven de kades mogelijk maakt. Voor de Lloydpier wordt afgezien van een verplichte ontsluiting van de pier via de kades. Een ontsluiting vanaf de boulevard tussen Jobsveem en Schiecentrale die over het hart van de pier loopt biedt dezelfde kwaliteit en heeft het voordeel dat de kades vrij kunnen blijven van autoverkeer. Verder wordt bij het onderdeel `park-evenemententerrein' opgenomen dat windschermen zijn toegestaan om de wind vanaf het water te breken waardoor het klimaat op het evenemententerrein aangenamer wordt.

Deel: ' Bestemmingsplan Lloydkwartier gemeente Rotterdam '
Lees ook