Gemeente Tilburg


9-3-99

Noordoost weer een stapje verder

Bestemmingsplannen licht gewijzigd en fasering woningbouw ook

De bestemmingsplannen Noordoost, 1e fase komen ter vaststelling in de gemeenteraad. Enkele ervan zijn aangepast op grond van de ingediende bezwaren. Ook de fasering is gewijzigd. Allereerst zullen nu de bestemmingsplannen Enschotsebaan, Koningsoord, Spoorzone en De Akker rondom Berkel-Enschot worden ontwikkeld. Vervolgens wordt een deel van het bestemmingsplan Nieuwe Warande ontwikkeld, langs de geplande Hoofdweg-Zuid. Daarna komt Heikant Berkel-Enschot aan snee, tot slot het overige deel van het bestemmingsplan Nieuwe Warande.

Aanpassing
De bestemmingsplannen zijn naar aanleiding van de inspraak op enkele punten aangepast of gecorrigeerd. In het bestemmingsplan De Akker is tussen de uitbreiding van bedrijventerrein Rhijnkant en de Torenakker nu tien meter groenstrook opgenomen. En in bestemmingsplan Heikant is de rand nu omschreven als een 'strook van overwegend half-open woonbebouwing'. Op deze manier ontstaat een logische beëindiging van de woonwijk Berkelse Akkers en een aanzet tot de nieuwe woonwijk Heikant. De omschrijving van de strook als 'wand', is vervallen.

Fasering
De fasering van de bestemmingsplannen is ook gewijzigd. In afwijking van de nota Woningbouwbeleid gemeente Tilburg 1998-2020, is voor het plangebied de Nieuwe Warande een beschrijving opgenomen voor de bouw van woningen in het woningbouwprogramma 2003-2008. Voor de Nieuwe Warande betekent dit dat na het jaar 2003 het mogelijk is om woningen te bouwen die oorspronkelijk waren gepland in het bestemmingsplan Heikant en de bestaande stad (20% van de geplande productie).

Het raadsvoorstel ligt nu ter visie en komt 26 maart in de commissie Ruimtelijke ordening, Openbare werken en Stadsbeheer en 12 april 1999 in de gemeenteraad.

Deel: ' Bestemmingsplan Noordoost Tilburg stapje verder '
Lees ook