Gemeente Voorschoten


Bestemmingsplan Oostvlietpolder

Wij willen u erop attent maken dat de gemeenteraad van Leiden op 27 april jl. het bestemmingsplan Oostvlietpolder gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied van het bestemmingsplan Oostvlietpolder wordt globaal begrensd door de Vliet, de Vrouwenweg, de Rijksweg A4 en de grens met gemeente Leidschendam.

* De belangrijkste wijziging in het bestemmingsplan Oostvlietpolder betreft de verwijdering van de bestemming "Baggerspeciedepot" (Nb). Op het grootste deel van de locatie, waarin het ontwerpbestemmingsplan nog een baggerspeciedepot was gepland, is de reeds bestaande bestemming "Agrarische doeleinden onbebouwd" (Ao) gehandhaafd.

* Van deze voormalige Nb-locatie heeft het zuidelijke gedeelte (met een breedte van circa 200 m.) de bestemming "Bedrijventerrein" (B) gekregen. Het bedrijventerrein is in het vastgestelde plan een aaneengesloten terrein en wordt niet langer gescheiden door volkstuinen. De maximaal toegestane bouwhoogtes van het bedrijventerrein binnen de molenbiotoop zijn verlaagd naar 6 en 9 meter. De molenbiotoop is verkleind van 500 naar 400 meter. Binnen de bestemming bedrijventerrein is een strook van 50 m. langs de Hofvlietweg en de Europaweg aangegeven, die de bestemming "Bedrijven in het groen" (Bg) heeft gekregen. Aan de bedrijven in deze strook worden strikte eisen gesteld vanwege het feit dat er geen zichtlocatie vanaf de snelweg mag ontstaan.
* Ten opzichte van het ontwerp worden minder volkstuinen verplaatst. Alleen de volkstuinen welke binnen een afstand van circa 250 m. van de Hofvlietweg zijn gelegen, worden verplaatst. Deze volkstuinen krijgen een nieuwe locatie in de brede strook tussen de te handhaven volkstuinen. Deze hele strook heeft daarom de bestemming "Volkstuinen" (Rv) gekregen.

* De noordelijke hoek aan de zijde van de Europaweg (die in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming "Volkstuinen" (Rv) had), heeft de bestemming "Natuurgebied Landgoederenzone" (Nl) gekregen, met een maximaal bebouwingspercentage van 10%.
* Er is een wijzigingsbevoegdheid met no. IV opgenomen voor het aanleggen van een gedeelte van een golfbaan, ten westen van het denkbeeldige tracé A11/N11-west, nabij het recreatiepark Vlietlanden.

* De reserveringen voor de tracés A11/N11-west en de verlengde Churchilllaan zijn geschrapt van de plankaart en verplaatst naar een kaart in de toelichting bij het plan.

* Voorts is in artikel 24 een aanlegvergunningsplicht ingevoerd ter bescherming van de archeologische waarden/potenties van het gebied. De bestemming "Recreatiegebied" (R) is komen te vervallen. De betreffende gronden zijn bestemd tot Agrarische doeleinden onbebouwd (Ao).

* Voor het overige betreffen de wijzigingen voornamelijk een nadere specificatie en aanscherping van de voorschriften en aanpassing en wijziging van een aantal aanduidingen op de plankaart.

Dit bestemmingsplan ligt tot en met 7 juni 1999 ter inzage in de bibliotheek van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72 te Leiden. Het bestemmingsplan is tevens voor 25,- aan de balies van het Stadhuis (Stadhuisplein 1 te Leiden) en het Stadsbouwhuis verkrijgbaar.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan degene, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van Leiden kenbaar heeft gemaakt, bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (postbus 90602, 2509 LP, Den Haag) schriftelijk bedenkingen inbrengen tegen het bestemmingsplan. Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest (overeenkomstig artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) zijn zienswijze bij de gemeenteraad van Leiden kenbaar te maken, kan gedurende de termijn van terinzagelegging bij Gedeputeerde Staten schriftelijk bedenkingen inbrengen.

Tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling in het betreffende plan heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp, kan een ieder gedurende de termijn van terinzagelegging bij Gedeputeerde Staten schriftelijk bedenkingen inbrengen.

Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
do. 18:00-20:00 uur
's middags op afspraak

Deel: ' Bestemmingsplan Oostvlietpolder vastgesteld '
Lees ook