Gemeente Sneek


Bestemmingsplan Prinsengracht

NIEUW BESTEMMINGSPLAN PRINSENGRACHT MOET VOORTGANG WONINGBOUW BEVORDEREN De gemeente Sneek heeft voor het gebied langs de Prinsengracht een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Naast de bestaande woningen met de omliggende terreingedeelten, groenvoorzieningen, wegen en grachten is ook de nieuwbouwlocatie voor 11 appartementen op de hoek Prinsengracht/Sjarketorenstraat in het plan opgenomen. Onlangs werden de voorbereidingen voor de nieuwbouw stilgelegd. Dit gebeurde na een uitspraak van de Rechtbank te Leeuwarden. Het gemeentebestuur is het niet eens met de uitspraak en heeft beroep aangetekend. Met het bestemmingsplan wordt mede beoogd de voortgang van het nieuwbouwplan te bevorderen. In het bestemmingsplan is onder meer een regeling voor het beschermd stadsgezicht opgenomen. Voordat het bestemmingsplan formeel in procedure wordt gebracht is er eerst een inspraakronde. Het plan ligt met ingang van 3 mei 2002 vier weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen inspraakreacties worden ingediend. Nadat de inspraak is afgerond en overleg met andere overheden heeft plaatsgevonden kan het bestemmingsplan formeel in procedure worden gebracht. Dan ontstaat ook de mogelijkheid om de besluitvorming rond het vrijstellingsbesluit voor de nieuwbouwlocatie een vervolg te geven.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bestemmingsplan Prinsengracht Sneek '
Lees ook