Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO188
Datum: 25 augustus 1999

Ontwerp-bestemmingsplan Sluispolder-Oost in inspraak

Van 31 augustus tot en met 27 september 1999 ligt het ontwerp-bestemmingsplan Sluispolder-Oost voor alle belangstellenden ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis aan de Koningshoek in Maassluis. Gedurende deze inspraakperiode kan iedereen mondeling of schriftelijk zijn of haar mening geven over het ontwerp-plan. Bovendien wordt op 16 september ook nog een informatie-avond over het plan georganiseerd.

Het ontwerp-bestemmingsplan Sluispolder-Oost omvat het gebied dat globaal wordt begrensd door de Jeroen Boschstraat, de Boonervliet, de Prinses Julianalaan en de Laan 1940-1945. In het grootste deel van dit gebied is sprake van gerealiseerde bebouwing en komt het bestemmingsplan feitelijk neer op het vastleggen van de bestaande toestand, zonder dat daarop nog wijzigingen van betekenis mogelijk zijn.

Wouwermanstraat
Een uitzondering hierop vormt het bouwplan zoals dat enige tijd geleden is ingediend voor de Wouwermanstraat. In mei van dit jaar heeft de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, mede naar aanleiding van reacties van omwonenden, besloten dat voor dit plan geen aparte vrijstellingsprocedure gevolgd zou worden. Hiervoor achtte men het plan te ingrijpend voor de buurt en te weinig spoedeisend. De discussie over het bouwplan wordt nu meegenomen in de inspraakprocedure rondom de herziening van het bestemmingsplan. In het ontwerp-bestemmingsplan zoals dat nu ter inzage ligt wordt de bouw van 26 woningen met daaronder bedrijfsruimten in de Wouwermanstraat mogelijk gemaakt.

Informatie-avond in De Ark
Op donderdag 16 september 1999 wordt in de grote zaal van De Ark aan de Rembrandtlaan 2 in Maassluis een bijeenkomst gehouden over het ontwerp-bestemmingsplan Sluispolder-Oost. Belangstellenden kunnen hier terecht voor informatie over het plan en uiteraard is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen en te reageren. Tijdens de bijeenkomst zijn vertegenwoordigers aanwezig van de gemeente Maassluis en van het stedenbouwkundig bureau RBOI (opsteller van het ontwerp-bestemmingsplan). Vertegenwoordigers van het architectenbureau Quadrant zullen informatie over het bouwplan Wouwermanstraat verstrekken. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom.

Reageren
In het kader van de inspraakprocedure kan iedereen mondeling of schriftelijk een reactie op het ontwerp-bestemingsplan Sluispolder-Oost geven. Schriftelijke reacties kunnen tot 27 september worden gestuurd naar: De gemeenteraad van Maassluis, Postbus 55, 3140 AB Maassluis. Mondeling reageren kan van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur bij de heer G. Groeneveld van de afdeling ruimtelijke ordening en milieu in het stadhuis, telefoon 5931796.

Inspraakverslag
Na afloop van de inspraaktermijn wordt een verslag gemaakt van alle mondelinge en schriftelijke reacties. Uiteraard worden de reacties die gegeven zijn tijdens de bijeenkomst op 16 september hierin ook meegenomen. Het inspraakverslag zal worden toegezonden aan iedereen die een reactie heeft ingediend, en zal door de gemeenteraad betrokken worden bij de verdere besluitvorming over de herziening van het bestemmingsplan voor de Sluispolder-Oost.

Laatste wijziging: 25 August 1999

Deel: ' Bestemmingsplan Sluispolder-Oost Maassluis ter inzage '
Lees ook