Gemeente Westervoort

Bestemmingsplan Steenderens

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken ingevolge artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 10 september 2001 de 7e partiële herziening van het bestemmingsplan Steenderens gewijzigd heeft vastgesteld. De wijziging heeft betrekking op de benaming van het plan. Bij de inspraak en het tervisie leggen van het ontwerp is dit plan als de 5e partiële herziening bekend gemaakt. Aangezien de 5e partiële herziening al een vastgesteld en goedgekeurd plan is, heeft de gemeenteraad het plan nu vastgesteld als de 7e partiële herziening. Deze partiële herziening heeft tot doel de bestemming maatschappelijke doeleinden van het pand Heilweg 63 (kringloopcentrum) te wijzigen in een bestemming vrijstaande woningen en kantoren en dienstverlening. Het bestemmingsplan ligt vanaf 20 september 2001 gedurende vier weken ter inzage.
Degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kan gedurende de termijn van terinzageligging bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX te Arnhem, schriftelijke bedenkingen inbrengen tegen het vastgestelde bestemmingsplan.

Deel: ' Bestemmingsplan Steenderens in gemeente Westervoort '
Lees ook