Gemeente Hilversum

Bestemmingsplan Utrechtseweg
Het College van Burgemeester en wethouders heeft besloten het bestemmingsplan `Utrechtseweg' ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad van 10 oktober. Maar eerst zal de commissie Stad zich nog op 18 september over het voorstel uitspreken.
Degenen die een zienswijze hebben gericht aan de gemeente worden tijdens de commissiebijeenkomst in de gelegenheid gesteld hun zienswijze toe te lichten. De commissie zal zich vervolgens uitspreken over het bestemmingsplan.
Het ontwerp-bestemmingsplan is op meerdere punten aangepast en zal in deze gewijzigde vorm aan de raad worden voorgesteld ter vaststelling. Nadat de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan heeft vastgesteld zal het plan ter inzage worden gelegd. Dit zal tezijnertijd worden gepubliceerd in de Gooi en Eembode.

Deel: ' Bestemmingsplan Utrechtseweg in Hilversum '
Lees ook