Gemeente Zaanstad

Besluiten B&W 4 september 2001

woensdag 5 september 2001

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zaanstad heeft in haar vergadering van 4 september 2001 een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

Bestemmingsplan Westzanerpolder

Begin dit jaar vond de inspraak plaats op het voorontwerp bestemmingsplan Westzanerpolder. Dit heeft tot een groot aantal reacties geleid. Het college heeft die reacties (zienswijzen) becommentarieerd. Een en ander wordt nu aan de raadscommissie Stadsontwikkeling voorgelegd. De indieners van de zienswijzen krijgen in de vergadering van de raadscommissie de mogelijkheid om hun zienswijze mondeling toe te lichten. Indien de raadscommissie daarmee instemt zal het plan naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op onderdelen worden gewijzigd. Het dan ontstane ontwerp-bestemmingsplan zal vervolgens verder in procedure worden gebracht.

Het college heeft gekozen voor een andere benaming van gebied en bestemmingsplan. Het bedrijventerrein heeft nu de naam "Bedrijvenpark Westzanerpolder"gekregen en het bestemmingsplan de naam "Bestemmingsplan bedrijvenpark Westzanerpolder.

In het bestemmingsplan Westzanerpolder is gezocht naar een mix van bedrijfsmatige activiteiten met daarbij een goede aansluiting op de omgeving. Die is naar het oordeel van het college gevonden. Het bestemmingsplan biedt een goede overgangzone
naar de groene gebieden, naar Westzaan en Nauerna.

Milieugroeperingen die zich hebben verenigd in de werkgroep Optimale Balans en ook andere indieners van zienswijzen hebben een andere mening. Laatstgenoemden vinden dat er helemaal geen bedrijventerrein moet komen in de Westzanerpolder en als het er dan toch komt, mag het omliggende gebied er geen hinder van ondervinden. Dit kan in de ogen van Optimale Balans gerealiseerd worden door een zo groot mogelijke groene buffer aan de noordzijde. De gemeente echter is overtuigd van het nut en de noodzaak van een bedrijvenpark in de Westzanerpolder. Afweging tussen de verschillende belangen heeft geleid tot zodanige invulling van het gebied, dat enerzijds een wervend en duurzaam bedrijvenpark wordt gerealiseerd met een hoge stedenbouwkundige kwaliteit waarbij de natuurwaarden zoveel mogelijk worden gerespecteerd en anderzijds er rekening mee wordt gehouden dat de Westzanerpolder economisch gezien verantwoord te exploiteren moet zijn.

Het college heeft er dan ook voor gekozen om met behoud van een effectieve buffer (met een gemiddelde breedte van ongeveer 100 meter) het beschikbare groen zoveel mogelijk over het gehele plangebied te verdelen om daarmee een zo hoog mogelijke kwaliteit voor het gehele bedrijvenpark te bewerkstelligen.
Waar mogen bepaald type bedrijven wel komen en waar niet, tot welke hoogte mag er gebouwd worden en op welke plek. Op die vragen geeft het bestemmingsplan een antwoord; uitgangspunt is dat aan de kant van het Noordzeekanaal de zwaardere bedrijvigheid mag plaatsvinden en meer naar de bebouwing toe de minder zware bedrijvigheid. Ligplaatsen
In het bestemmingsplan is een aantal ligplaatsen voor woonboten opgenomen in zijkanaal D en E. Daarmee wenst het college een aantal ligplaatsen in het plangebied te legaliseren. De woonboten die buiten deze stroken vallen, blijven illegaal.

Regiovisie geestelijke gezondheidszorg

De regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg Zaanstreek/Waterland beoogt een kader te scheppen om tegemoet te komen aan een vraaggerichte benadering in de geestelijke gezondheidszorg. De regiovisie GGZ is grotendeels beschrijvend van aard, maar biedt een goede aanzet om te komen tot meer structuur en eenheid. Gestreefd moet worden naar een zogeheten ketenbenadering in de geestelijke gezondheidszorg binnen onze regio. De regiovisie is onder leiding van de provincie Noord-Holland totstandgekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van zorgvragers, zorgaanbieders, het Zorgkantoor en de gemeenten in de regio Zaanstreek/Waterland.

Voorzieningen gehandicapten

Een tweetal besluiten heeft het college genomen inzake de WVG-voorzieningen. Een van de voorstellen betreft de aanpassing in het Besluit Financiële Tegemoetkomingen Voorzieningen Gehandicapten vanwege toepassing van de prijsindex voor het jaar 2001. Het andere voorstel betreft een wijziging van het in bruikleen geven van losse hulpmiddelen voor douche en toilet. Deze hulpmiddelen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2001 tot een bedrag van 400 gulden (182 euro) in eigendom verstrekt, vanwege de kosten die gemaakt worden voor depotinname en verstrekking.

Reactie op ontwerp vijfde nota ruimtelijke ordening

Het College van B & W heeft gereageerd op het voornemen van de minister van VROM , de bufferzones Haarlem - Amsterdam en Amsterdam Purmerend in te trekken en Noord-Holland Midden aan te wijzen als Nationaal Landschap. Het gaat om een reactie op het ontwerp Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

De minister heeft de gemeentes die bij één van deze gebieden zijn betrokken gevraagd om te reageren. In de reactie van Zaanstad wordt verwezen naar de Verkenning Rijksbufferzone Haarlem - Amsterdam die als inbreng wordt gebruikt voor de Vijfde Nota en het Streekplan Noord-Holland Zuid.

Ten aanzien van de bufferzone Amsterdam Purmerend wordt opgemerkt dat Zaanstad al in het kader van de Actualisering Vinex bezwaar heeft aangetekend tegen deze bufferzone.

Voor wat betreft de aanwijzing van Noord Holland Midden tot Nationaal Landschap wordt opgemerkt dat Zaanstad zorgvuldig wil omgaan met de cultuurhistorische en natuurwaarden in het gebied, maar dat ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk moeten blijven. Zaanstad werkt mee aan het gebiedsprogramma Noord Holland Midden, een initiatief van de provincie om de bijzondere waarden in dit gebied te versterken. Daarbij kan gedacht worden aan versterking van de landbouw, uitbreiding van de recreatieve functie en ruimte voor het noodzakelijk gebleken regionale bedrijventerrein. De ontwikkelingen moeten zorgvuldig worden ingepast in het landschap.

Cultuurhistorische waardenkaart Zaanstad

Het College van B & W heeft de vernieuwde Cultuurhistorische Waardenkaart vastgesteld. De commissies Stadsontwikkeling/Onderwijs en Welzijn/Cultuur worden hierover geinformeerd. Bij het vervaardigen van ruimtelijke-ordeningsplannen wordt de Waardenkaart betrokken. Zo wordt rekening gehouden met cultuurhistorische waarden binnen het plangebied.

Op 22 februari 2000 heeft B & W ingestemd met de Cultuurhistorische Waardenkaart van Zaanstad. In de toelichting werd vermeld dat het archeologisch deel in de maanden daarna zou worden vervaardigd en toegevoegd. Dit is nu gebeurd.

De B&W Besluitenlijst is een uitgave van de afdeling Concern Communicatie, tel. (075) 655 24 18.

Deel: ' Bestemmingsplan Westzanerpolder te Zaanstad '
Lees ook