Gemeente Eemnes

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan


- Wakkerendijk 236, bouwen schuur.

Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het

bestemmingsplan. Dit bouwplan ligt vanaf 11 februari 2000 gedurende 14

dagen voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Voorontwerp bestemmingsplan.

Van vrijdag 11 februari 2000 tot en met donderdag 23 maart 2000 ligt het voorontwerp bestemmingsplan Raadhuislaan 1e wijziging voor inspraak ter inzage bij de sector VROM van het gemeentehuis.

In het bestemmingsplan Raadhuislaan hebben de gronden nabij de Zuidersingel, Streefoordlaan en hoek Molenweg/Raadhuislaan de bestemming "uit te werken woondoeleinden". In onderhavige 1e wijziging wordt een procedureregeling opgenomen, waarin is aangegeven, dat op deze gronden alleen mag worden bebouwd wanneer een uitwerkingsplan onherroepelijk is goedgekeurd.

Inspraakreacties kunnen tot en met 23 maart 2000 worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bestemmingsplannen en vrijstellingen gemeente Eemnes '
Lees ook