Gemeente Eindhoven

Bestemmingsplannen
Voorbereidingsbesluiten
In het Informatiecentrum van het Stadskantoor en bij de sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten liggen op werkdagen tijdens openingsuren voor eenieder ter inzage de voorbereidingsbesluiten voor de volgende locaties:
* Doolstraat 5;

* Loostraat;

* Eindhovens kanaal (roeiloods Kanaaldijk Zuid);
* Anthony Fokkerweg/Luchthavenweg;

* Aeroclub Welschap.

Het gaat hier om de verklaring van de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 augustus 2001, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de bovenvermelde locaties, zoals dat op respectievelijk de tekening nummers 66682, 66734, 66641, 66845 en 66846 nader is aangegeven. Het voorbereidingsbesluit vervalt op 23 augutus 2002. Een en ander gebeurt overeenkomstig artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Eenieder kan, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen deze voorbereidingsbesluiten schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeenteraad.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

* naam en adres van de indiener,

* de dagtekening,

* de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht,
* de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven. Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Daarvoor kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de Arrondissementsrechtbank, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Nieuwe plannen ter inzage
Van 6 september 2001 tot en met 3 oktober 2001 ligt op werkdagen tijdens openingsuren voor eenieder ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en bij de sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten het ontwerp van het bestemmingsplan III Goederendistributiecentrum Acht.
Dit ontwerp is een partiële herziening van het bestemmingsplan Goederendistributiecentrum Acht en beoogt het realiseren van een drietal bedrijfsgebouwen aan de Mispelhoefstraat mogelijk te maken. Het gaat om het perceel met huisnummer 3a en het daaraan grenzende perceel. Het bouwplan past niet in het bestaande bestemmingsplan, omdat aan een zijde tot in de zijdelingse perceelsgrens wordt gebouwd. Om nu te voorkomen dat de beoogde openheid in het gebied verdwijnt, zal de voorste bouwgrens naar achteren worden gelegd. Gedurende genoemde termijn kan eenieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken aan de gemeenteraad; de zienswijze dient te worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Deel: ' Bestemmingsplannen gemeente Eindhoven ter inzage '
Lees ook