Ministerie van Justitie

23.12.1998

Voorstel voor wijziging Wet op kansspelen aangenomen

Bestrijding gokverslaving door speelautomaten

De Eerste Kamer is gisteren akkoord gegaan met een wijziging van de Wet op de kansspelen die het mogelijk maakt om gokverslaving door speelautomaten en de daaraan verbonden ongewenste effecten te bestrijden. De maatregelen betreffen onder meer het weren van automaten in laagdrempelige horecagelegenheden, zoals bijvoorbeeld cafetarias en sportkantines, en de toelating van maximaal twee automaten in hoogdrempelige voorzieningen zoals cafés. Daarnaast wordt de leeftijdsgrens van achttien jaar geïntroduceerd voor zowel het spelen als het laten spelen, gecombineerd met een toegangscontrole voor automatenhallen. Ook worden in het voorstel eisen gesteld aan bedrijfsleiders- en beheerders van gelegenheden waar kansspelautomaten zijn geplaatst. Het gaat daarbij onder meer om antecedenten en of zij kennis en inzicht hebben in het gebruik van de automaten en de daaraan verbonden verslavingsrisicos. Verder voorziet de wetswijziging in de mogelijkheid regels te verbinden aan reclame en werving. Daarenboven wordt het verplicht in de automaten fraudebestendige tellers te gebruiken, zodat belastingfraude en misbruik voor witwassen beter kunnen worden tegengegaan.

In december 1986 is de herziening van de Wet op de kansspelen, waarbij regelingen met betrekking tot speelautomaten werden geïntroduceerd, in werking getreden. Uitgangspunten daarbij waren dat:
* er een behoefte is om, met het oogmerk van winst, op speelautomaten te spelen;

* het niet mag leiden tot zodanige verliezen, dat zwakkere groepen in de samenleving worden benadeeld;

* een redelijke exploitatie mogelijk gemaakt moet worden om vlucht in de illegaliteit te voorkomen;

* een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de regeling wordt nageleefd en de handhaving geen bijzondere problemen oplevert.

Sinds 1986 is uit onderzoek en ervaringsgegevens van hulpverlenende instanties gebleken, dat met name bij het spelen op kansspelautomaten het risico van gokverslaving bestaat. Ongeveer een kwart van de spelers op die automaten is jonger dan twintig jaar. Van de geschatte dertig- tot zestigduizend probleemspelers in Nederland speelt drievierde op kansspelautomaten.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 04-01-1999

Deel: ' Bestrijding gokverslaving door speelautomaten '
Lees ook