Bestrijding mensensmokkel heeft hoge prioriteit

Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

MIN JUST: Bestijding mensensmokkel

Wiebe Alkema

070 370 7225

26.02.1999

3762

BESTRIJDING VAN MENSENSMOKKEL HEEFT HOGE PRIORITEIT BIJ POLITIE EN

JUSTITIE

Het ministerie van Justitie en het openbaar ministerie hebben de afgelopen twee jaar initiatieven genomen in de strijd tegen mensensmokkel. Deze initiatieven waren een direct gevolg van de hoge prioriteit die het kabinet hieraan in 1997 heeft gegeven om het toenemende probleem van asielzoekers die in handen vallen van mensensmokkelaars aan te pakken. Het aantal asielzoekers dat bij de reis naar ons land is .geholpen. bedraagt gemiddeld 75 procent van het totaal. Dit betekent niet dat al deze asielzoekers ook daadwerkelijk gesmokkeld zijn. Er zijn namelijk ook asielzoekers die met hulp van een of meerdere reisagenten Nederland op eigen gelegenheid binnenkomen. Hoewel in het begin de samenwerking tussen de verschillende instanties niet steeds even soepel verliep is er thans, onder leiding van de landelijk officier van justitie, landelijk een structuur opgezet ter bestrijding van mensensmokkel. Deze structuur is gebaseerd op het samenbrengen van de gegevens alle overheidsinstanties die bij de bestrijding van mensensmokkel zijn betrokken. Daarnaast zijn maatregelen genomen ter verbetering van preventie en repressie.

Inmiddels lopen er twee grote onderzoeken naar mensensmokkelaars bij de Unit Mensensmokkel. Daarnaast loopt er een onderzoek naar minderjarige asielzoeksters die in de prostitutie terecht komen. Dit onderzoek, dat is gericht op mensensmokkel en vrouwenhandel, heeft internationale vertakkingen. Inmiddels zijn in dit onderzoek aanhoudingen verricht. Door de UMS wordt onderzoek gedaan naar de leidinggevende personen op de achtergrond.

In 1998 deden politie en marechaussee 13 grote onderzoeken naar mensensmokkel vanuit Afghanistan, Iran, Irak, Turkije, China, Albanië, voormalig Joegoslavië, Nigeria, Soedan, Pakistan, India, Sri Lanka, Marokko en Ghana naar Nederland.
Het aantal verdachten dat in 1998 op verdenking van mensensmokkel (197a SR) is aangehouden bedraagt 227, in 1997 lag dat aantal op 139 en in 1996 was dat 89. Vorig jaar zijn 1666 personen aangehouden op grond van het vervalsen of gebruik maken van een vervalst reisdocument (artikel 231 SR). In 1997 waren dat 1494 verdachten en in 1996 lag dat aantal op 1524. In veruit de meeste gevallen van mensensmokkel wordt gebruik gemaakt van valse of vervalste (reis)documenten, zoals paspoorten, visa, verblijfsvergunningen, geboorteakten en huwelijksakten.

Maatregelen
In 1997 heeft het kabinet besloten tot de oprichting van de Taskforce Mensensmokkel ter verbetering van de informatie en uitbreiding van de opsporingscapaciteit. Hieraan is invulling gegeven door het oprichten van het Informatie- en Analysecentrum Mensensmokkel (IAM), het onderbrengen van de operationele unit mensensmokkel (UMS) bij het kernteam Noord & Oost Nederland en door uitbreiding van de capaciteit van de teams Grensoverschrijdende Criminaliteit (GOC.s) van de Koninklijke Marechaussee (Kmar).

Het IAM is ondergebracht bij de CRI en bevordert en ondersteunt de preventie, opsporing en vervolging van mensensmokkel door het verzamelen en analyseren van gegevens en het verstrekken van informatie voor strafrechtelijke onderzoeken. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor het opstellen van adviezen ten behoeve van preventieve maatregelen voor het kunnen reguleren van illegale migratiestromen. Het IAM is een samenwerkingsverband van politie, IND en de Kmar. De versterking van het IAM is in volle ontwikkeling.

Bij de IND is sinds oktober 1988 de Mensensmokkel Informatiegroep (MIG) operationeel. De MIG zal de informatie over mensensmokkel bij de IND verzamelen en structureren en verstrekken aan het IAM. Ten behoeve van het onderzoek van de echtheid van alle documenten is het IND Kenniscentrum Documenten in Zwolle opgericht. Dit centrum zal belanghebbenden informeren over falsificaten.

Bij de Kmar is een Infodesk Vreemdelingenzaken (IVZ) opgericht. Het IVZ is verantwoordelijk voor het verzamelen en analyseren van gegevens uit onder andere het Mobiel Toezicht Vreemdelingen ten behoeve van een gerichte inzet van het toezicht, opsporing en vervolging.

Bij het Kernteam Noord & Oost Nederland is een operationele unit mensensmokkel opgericht. Deze unit, die bestaat uit ongeveer 40 personen, zal per jaar minimaal twee grote onderzoeken en/of strafrechtelijke onderzoeken verrichten. De eerste onderzoeken zijn inmiddels gestart. Bij de Kmar wordt de capaciteit van de teams Grensoverschrijdende Criminaliteit (GOC.s) uitgebreid met drie teams om op dit terrein assistentie te verlenen aan de drie grote regiokorpsen in de randstad. Vijf teams worden ingezet ter ondersteuning van de regiokorpsen aan de zuid- en oostgrens. In totaal zijn nu dertien GOC-teams van de Kmar operationeel. Van de dertien teams zijn er acht exclusief belast met het aandachtsgebied mensensmokkel. De andere teams kunnen in voorkomende gevallen ook voor dit doel worden ingezet.

Op strategisch niveau wordt de samenwerking vorm gegeven door middel van het Opdrachtgeversoverleg (OGO) mensensmokkel. In het OGO, dat is opgericht begin 1998, zijn vertegenwoordigd het OM, KLPD, KMAR, IND, de regiopolitie Ijsselland, de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken, OM Zwolle en het College van PG.s.

Deze initiatieven in de strijd tegen de mensensmokkel zullen onverminderd worden voortgezet. Ook de Europol drugseenheid ontplooit activiteiten op het terrein van mensensmokkel in het kader van de bestrijding van de internationale georganiseerde criminaliteit.
------------------

26 feb 99 11:22

Deel: ' Bestrijding mensensmokkel heeft hoge prioriteit '
Lees ook