Provincie Overijssel

Zwolle, 22 april 1999

BESTUREN TEKENEN VOOR DE TOEKOMST VAN VECHT-REGGE GEBIED

"Wij gaan er samen wat moois maken van het Vecht-Regge gebied. Wij verplichten ons in te spannen voor de uitvoering van gebiedsperspectief Vecht-Regge." Dat is de kern van de overeenkomst tot uitvoering die op 22 april 1999 is ondertekend door bestuurders van alle organisaties die bij het gebiedsgericht beleid Vecht-Regge zijn betrokken. Deze organisaties zijn de provincie Overijssel, gemeenten Dalfsen, Den Ham, Gramsbergen, Hardenberg, Hasselt, Hellendoorn, Ommen en Zwolle, waterschappen Groot Salland, de Vechtlanden en Regge en Dinkel, Waterleidingsmaatschappij Overijssel, Rijkswaterstaat Directie Oost, Ministerie van LNV directie Oost, Staatsbosbeheer, GLTO, Stichting Landschap Overijssel, Vereniging Natuurmonumenten, Natuur en Milieu Overijssel, Recron afdeling Overijssel en Overijssels Particulier Grondbezit.

Gezamenlijk hebben deze partijen zich ingezet voor de totstandkoming van een samenhangend, duurzaam ontwikkelingsperspectief voor het Vecht-Reggegebied. Dit perspectief met doelstellingen gericht op het gebied als geheel en op de afzonderlijke gebiedsfuncties landbouw, recreatie en toerisme, natuur, bos en landschap en drinkwatervoorziening is op 28 januari 1999 door het bestuurlijk overleg Vecht-Regge vastgesteld. Voor de uitvoering van het gebiedsperspectief is een meerjarig programma opgesteld. Elk jaar wordt dit uitgewerkt in een concreet jaarprogramma. Met het ondertekenen van de overeenkomst verplichten alle betrokken partijen zich om zoveel als in hun vermogen ligt bij te dragen aan de uitvoering van maatregelen die in het gebiedsperspectief en het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen.

Agenda voor de toekomst

Het gebiedsperspectief voor Vecht-Regge is te beschouwen als een agenda voor de toekomst waarbij het streven naar een duurzame ontwikkeling centraal staat. Uitgangspunten zijn:
1. Het instandhouden van de samenhang tussen landbouw, recreatie en toerisme, natuur, bos en water.

2. Aansluiten op de landschappelijke kwaliteiten van het gebied.
3. Versterken van de leefbaarheid.

4. Een minimale, aanvaardbare milieubelasting.

Voor de landbouw, natuur, bos en landschap, recreatie en toerisme en water zijn in het gebiedsperspectief doelstellingen geformuleerd. In de komende jaren is het de bedoeling om het gebiedsperspectief nader uit te werken voor een aantal deelgebieden. Voor Gramsbergen, Hardenberg en het deelgebied Hasselt/Zwolle worden hiervoor al de nodige voorbereidingen getroffen.

Pen op papier, schop in de grond

Het motto van het Vecht-Reggeproject is ‘Pen op papier, schop in de grond’. Dat wil zeggen dat niet is gewacht met het uitvoeren van plannen of projecten tot de overeenkomst zou zijn ondertekend. De afgelopen periode (vanaf 1994) zijn al diverse plannen en projecten van de grond getild die aansluiten bij de kernpunten van het gebiedsperspectief. Voor 1999 is er ruim twee miljoen beschikbaar voor de uitvoering van projecten.

Deel: ' Besturen tekenen voor toekomst Vecht-Regge gebied '
Lees ook