Dienst Binnenstad Amsterdam


Instelling financiële onderzoekscommissie

Bestuur Amsterdam-Centrum stelt financiële onderzoekscommissie in

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum heeft een onafhankelijke commissie ingesteld die ten doel heeft de financiële ruimte aan te geven ten behoeve van de uitvoering van het programakkoord.

De Commissie heeft daartoe van het bestuur de volgende opdracht meegekregen:

1. de begroting van het stadsdeel te analyseren (huidige producten en daarmee samenhangende budgetten)

2. te onderzoeken welke structurele posten technisch gesproken terecht het predikaat structureel dragen? (oud voor nieuw)
3. te onderzoeken welke tarieven om welke reden niet kostendekkend zijn

4. te onderzoeken in welke mate op welke posten het stadsdeel niet schoon door de poort is gegaan

5. te onderzoeken welke diensten het stadsdeel levert t.b.v. de centrale stad zonder daarvoor financieel gecompenseerd te worden
6. een aanzet te geven voor benchmarking met andere stadsdelen en steden met vergelijkbare omvang

7. te adviseren omtrent inkomstenverhogende maatregelen, waaronder het verwerven van externe financiering.

8. te onderzoeken of de huidige toedeling van middelen via het Stadsdeelfonds in
overeenstemming is met de bijzondere positie van het Stadsdeel Amsterdam-Centrum.

9. welk percentage van de begroting moet opzij gezet worden voor de minimale reserve?

10. toetsing geldende criteria van het stadsdeelfonds op feitelijke problemen in de Binnenstad

De commissie bestaat uit de heren W. Kwekkeboom (tevens voorzitter), D. Fuite, J. de Lange en L. Platvoet. De leden van de commissie zijn aangezocht op voordracht van de vier grootste partijen uit de stadsdeelraad.
De commissie die inmiddels in Commissie Goudzoekers is gedoopt bepaalt haar eigen werkwijze en vangt op 15 mei aan met haar werkzaamheden. De commissie beëindigt haar werkzaamheden in juni 2002, opdat het DB in augustus 2002 de meerjarenbegroting kan vaststellen en de raad daar in oktober 2002 over kan besluiten. Het commissierapport wordt aan de stadsdeelraad toegestuurd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bestuur Amsterdam-Centrum stelt financiële onderzoekscommissie in '
Lees ook