expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Bestrijding wateroverlast..........

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Persbericht Ministerraad
25 juni 1999

BESTUURLIJK OPTREDEN BIJ BESTRIJDING WATEROVERLAST TOEREIKEND

Het bestuurlijk optreden ter bestrijding van de extreme regenval van september en oktober 1998 is per saldo toereikend geweest. Er waren geen ernstige afstemmingsproblemen en nauwelijks competentiegeschillen. Problemen ontstonden vooral door onbekendheid met de bevoegdheden van de verschillende bestuurlijke ketens over en weer. Een commissie zal de wet- en regelgeving in kaart brengen en bezien of deze moet worden aangepast.

Dit staat in het kabinetsstandpunt evaluatie wateroverlast van staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Geconstateerd wordt dat de waterschappen tijdens de wateroverlast een prominente rol op zich hebben genomen. Bij calamiteiten van grotere omvang is meer betrokkenheid van het bestuur van gemeenten, provincies en het rijk wel noodzakelijk. Ook moeten de besturen van gemeenten, provincies en rijk en de waterschappen, provinciale diensten Water en Milieu en het ministerie van Verkeer en Waterstaat beter zicht krijgen op de verhouding van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van elkaar. Dit moet een vast onderdeel zijn van de voorbereiding op de bestrijding van wateroverlast.
De bijstandverlening verliep niet altijd vlekkeloos. Officiële procedures werden niet altijd gevolgd en de beschikbare middelen waren niet altijd bekend. Omdat er geen sprake is geweest van levensbedreigende situaties voor mens en dier, noch van schaarste heeft dit geen fatale gevolgen gehad.

RVD, 25.06.1999

25 jun 99 17:49

Deel: ' Bestuurlijk optreden bestrijding wateroverlast toereikend '




Lees ook