Provincie Overijssel

DIT IS EEN GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN HET BESTUURLIJK OVERLEG GEBIEDSGERICHT BELEID NOORDWEST-OVERIJSSEL*

Zwolle, 26 februari 1999

BESTUURLIJK OVERLEG TELEURGESTELD OVER "DE KLUFT"

Het Bestuurlijk Overleg Gebiedsgericht Beleid Noordwest-Overijssel is teleurgesteld over de recente uitspraak van de Raad van State inzake camping "de Kluft" (gemeente IJsselham). Door de uitspraak wordt de bouw van recreatiewoningen nabij "de Kluft" geblokkeerd. Het bestuurlijk overleg betreurt de uitspraak maar stelt met nadruk dat de uitspraak niet wezenlijk van invloed is op het vastgestelde gebiedsperspectief. Het bestuurlijk overleg ziet voldoende mogelijkheden om de in het kader van het gebiedsperspectief vastgestelde recreatieve doelstellingen te realiseren. De uitspraak van Raad van State is tegen deze achtergrond een tegenvaller, maar beslist niet meer dan dat.
De recreatieve mogelijkheden zijn in het gebiedsperspectief aangegeven met zogeheten gele vlekken en witte vlekken. Bij het bepalen van de gele vlekken en stippen is in het gebiedsperspektief nadrukkelijk als uitgangspunt gekozen dat zij moeten aansluiten bij bestaande woonkernen.Ook bij de definitieve begrenzing van de natuurgebieden zal hiermee nadrukkelijk rekening worden gehouden. Het Bestuurlijk Overleg vindt het nu van het grootste belang dat met alle partners uit het gebiedsgericht beleid wordt bezien hoe met de uitspraak van de RvS over "de Kluft" moet worden omgegaan. Uitgangspunt is en blijft een open discussie in het Bestuurlijk Overleg en het samen zoeken naar oplossingen van problemen die zich voordoen bij het uitvoeren van het in gang gezette beleid.

Nadere informatie:
Toon Schuiling, team Communicatie provincie Overijssel, telefoon 038-4252312.


99/34

In het bestuurlijk overleg participeren naast de provincie, de gemeenten en waterschappen in Noordwest Overijssel, het ministerie van LNV, de GLTO, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Deel: ' Bestuurlijk overleg teleurgesteld over "de kluft" IJsselham '
Lees ook