Gemeente Voorschoten

Persberichten - Bestuurskrachtmeting
Uitgebracht op: woensdag 8 mei 2002

Voorschoten wil een kritische blik op haar eigen functioneren werpen en dus eens goed in de spiegel kijken. Maatschappelijke- en economische ontwikkelingen als samenstelling van de bevolking, toename van de mobiliteit maar ook de wens van hogere overheden om tot samenwerking of zelfs het opgaan van gemeenten te komen spelen bij dit onderzoek een rol. Kortom welke kwaliteiten hebben het bestuur en de gemeentelijke organisatie in Voorschoten. Er zijn vier kerntaken benoemd waarlangs het onderzoek plaatsvindt. De B&A groep gaat dit onderzoek uitvoeren. Daar worden vele instanties bij betrokken. Op zaterdag 18 mei (Geraniummarkt) en vrijdag 24 mei aanstaande zullen enquêteurs van de B&A groep het winkelend publiek naar hun mening vragen. Eerder zijn al diverse maatschappelijke organisaties benaderd.

Achtergrond

De gemeente Voorschoten krijgt sinds enkele jaren te maken met grote maatschappelijke en economische veranderingen. Denk daarbij aan de toegenomen welvaart van de inwoners van Voorschoten. Maar ook de groeiende mobiliteit, zoals dat bijvoorbeeld blijkt uit het groeiende autoverkeer en de plannen voor de uitbreiding van Schiphol. De laatste jaren is de bedrijvigheid in de gemeente toegenomen en is, niet te vergeten, de samenstelling van de bevolking aan verandering onderhevig. Het zijn voorbeelden van de turbulente ontwikkelingen die de gemeente doormaakt.

Daarnaast is er in de provincie Zuid-Holland sprake van grote bestuurlijke dynamiek. Dit alles heeft ertoe geleid dat de gemeente Voorschoten een kritische blik op haar eigen functioneren wil werpen. Het gaat er om zichzelf een spiegel voor te houden om zicht te krijgen op de kwaliteit van haar bestuur en ambtelijke organisatie. Beschikt de gemeente Voorschoten met andere woorden over voldoende kwaliteit om kwaliteit te kunnen leveren? Kan de gemeente de uitdagingen die in het verschiet liggen aan en op welke terreinen is verbetering noodzakelijk?

Dit betekent concreet dat de gemeente gaat onderzoeken hoe zij presteert ten aanzien van haar vier kerntaken:

* De gemeente als het bestuur van de lokale gemeenschap en de belangenbehartiging van inwoners


* De gemeente als leverancier van publieke (collectieve) diensten
* De gemeente als professionele en slagvaardige organisatie
* De gemeente als (mede)bestuurder met het Rijk, de provincie en buurgemeenten.

Stappenplan

De eerste stap zal bestaan in het in beschrijven van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de gemeenschap en de gemeente. Over welke kwaliteiten beschikt de gemeente? Welke bedreigingen vragen in de toekomst om een antwoord van de gemeente? En welke kansen en mogelijkheden moet de gemeente benutten? Een feitelijke schets van de huidige situatie.

Vervolgens wordt in zogenaamde kwaliteitsdebatten gesproken over de wijze waarop de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie, het verenigingsleven, het bedrijfsleven alsook medeoverheden en andere betrokkenen denken over kwaliteiten van de gemeente Voorschoten. Een belangrijk element daarbij is dat het beeld dat het bestuur en de ambtelijke organisatie van zichzelf heeft, zal worden vergeleken met het beeld dat deze extern betrokkenen van de gemeente Voorschoten

hebben. Zo zal gesproken worden met afgevaardigden van het bedrijfsleven, het verenigingsleven en buurgemeenten waar mee wordt samengewerkt. Alleen op die manier kan een goede kijk op kwaliteit worden verkregen.

Tot slot zal het bestuur van de gemeente Voorschoten conclusies trekken over de uitkomsten en de activiteiten die naar aanleiding van de meting in de afzonderlijke gemeenten prioriteit dienen te krijgen. Op 18 en 24 mei aanstaande wordt het winkelend publiek geïnterviewd.

Nadere informatie bij de heer J. van der Does, hoofd afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken telefoon 071 5600 623 of bureau Voorlichting en Communicatie de heer G. Zeelt (aanwezig vanaf 14 mei) telefoon 071 5600 620.


- einde bericht -

Deel: ' Bestuurskrachtmeting gemeente Voorschoten '
Lees ook