Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-079
DATUM: 2 juni 1999

Ondertekening bestuursovereenkomst milieuwethandhaving in Flevoland

Op woensdag 2 juni 1999 is de "Bestuursovereenkomst milieuwethandhaving" ondertekend door elf partijen. Dit zijn de colleges van alle Flevolandse gemeenten, de provincie Flevoland, het Heemraadschap Fleverwaard en het Waterschap Groot Salland. De Regionaal Inspecteur Milieuhygiëne in de regio Noord-West tekende namens de minister van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. De Hoofd Ingenieur Directeur directie IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat tekende namens de minister van Verkeer en Waterstaat. Het strafrechtelijke deel werd ondertekend door de politie en het Openbaar Ministerie. Met de bestuursovereenkomst willen de partijen de misstanden op het milieugebied beperken en voorkomen door een betere gezamenlijke handhavingsstrategie, een structurele samenwerking en een verbeterde informatievoorziening. In de overeenkomst is vastgelegd wat de taken van alle deelnemende partijen zijn, waar de handhavingsprioriteiten liggen en op welke manier de informatie onderling wordt uitgewisseld. Ook de wijze van optreden tegen overtredingen en afstemming van bestuursrecht en strafrecht op elkaar is in de bestuurovereenkomst opgenomen. De provincie speelt een duidelijk coördinerende rol. Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is het Servicepunt Handhaving. Dit Servicepunt zal werkzaamheden verrichten ten dienste van alle handhavingspartners in de regio. Haar taak bestaat onder andere uit het faciliteren van handhavings-processen en het fungeren als kenniscentrum.

Deel: ' Bestuursovereenkomst milieuwethandhaving in Flevoland '
Lees ook