Gemeente Alkmaar


Bestuursrapportage sluit af met 1,14 mln. nadeel

Alkmaar - 19 juni 2002

Door de nieuwe CAO en de onverwacht sterke stijging van wettelijke premies nemen de personeelslasten van de Gemeente Alkmaar 2,7% meer toe dan gepland. Dit blijkt uit de nieuwe bestuursrapportage die het college van burgemeester en wethouders eind deze maand aan de raad presenteert. Deze zogeheten mei-burap geeft aan dat het saldo van inkomsten en uitgaven van de gemeente, geprognosticeerd over heel 2002, ten opzichte van de begroting 1, 28 mln. nadelig uitpakt.

In de eerste vijf maanden van dit jaar kreeg de gemeente te maken met een aantal ongeplande kostenstijgingen, met name veroorzaakt door externe factoren. Naast de onvoorzien hogere salarislasten, leidde de invoering van de Nieuwe Generatie Reisdocumenten tot extra kosten, en steeg het niveau van uitkeringen sterker dan begroot. Voorts daalde de marktwaarde van ingezameld glas vrijwel tot nul en resulteerde het nieuwe beleid fietsparkeren gratis te maken tot een derving van inkomsten. Tegenover deze kostenstijgingen stonden echter ook financiële voordelen, zoals hoger dan geplande opbrengsten uit de verkoop van grond en onroerend goed, en lagere kapitaallasten door de fasering van investeringen in bijvoorbeeld het riool en de nieuwe huisvesting van Provadja en Parkhof. Over geheel 2002 gerekend bedraagt het in de mei-burap voorziene saldo van voor- en nadelen 1,28 negatief, waarvan 1,14 mln. in de begroting dient te worden verwerkt. De totale omvang van de gemeentebegroting beloopt dit jaar 243 mln.

Controle en verantwoording
De bestuursrapportage (burap) is een controle-instrument om te beoordelen of de werkelijke uitgaven en investeringen van de gemeente overeenstemmen met de begroting. De mei-burap 2002 heeft betrekking op de begrotingsperiode januari tot en met april 2002. De burap is tevens een middel om ook beleidsmatig de tussenbalans te kunnen opmaken. Daarbij gaat het om het inzichtelijk maken van de voortgang van projecten en om de controle op het realiseren van de geplande collegeprioriteiten. Behalve een controle-instrument is de burap ook een verantwoordingsinstrument van het college van B&W aan de raad.

Deel: ' Bestuursrapportage Alkmaar sluit af met 1,14 mln. nadeel '
Lees ook