STZ

Betere bekostiging voor grote opleidingsziekenhuizen nodig

Tilburg, 6 maart 2003

Om nu en in de toekomst de benodigde zorg te kunnen leveren, moet het aantal medisch specialisten worden uitgebreid. De capaciteit van de grote ziekenhuizen, die een groot deel van opleidingen voor hun rekening nemen, staat echter onder grote druk. In de bekostigingssystematiek wordt onvoldoende rekening gehouden met de kosten die aan het opleiden van co-assistenten en specialisten zijn verbonden. De groeiende behoefte aan opleidingscapaciteit in combinatie met de eisen die aan zorgproductie worden gesteld plaatsen de opleidingsziekenhuizen voor een onmogelijke opgave.

In een vandaag aan de kabinetsinformateurs verzonden brief vraagt de Vereniging van Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ) aandacht voor de problematiek. Van de opleidingsziekenhuizen wordt een steeds grotere inspanning gevraagd. De werkdruk neemt toe, waarbij de druk om wachtlijsten weg te werken een versterkend effect heeft. Daarnaast staat de kabinetsdoelstelling om het tekort aan specialisten op te lossen, waardoor nog een extra beroep op de opleidingsziekenhuizen gedaan. Door de fors toegenomen vraag naar onderwijs en opleidingen kampen deze ziekenhuizen in toenemende mate met een tekort aan faciliteiten, zoals ruimtelijke en onderwijskundige voorzieningen, om deze opleidingen verder uit te breiden en te professionaliseren. Daarnaast kost het opleiden van extra specialisten tijd, wat ten koste gaat van de zorgproductie. Het gevolg is dat de ziekenhuizen met de huidige beschikbare middelen niet in staat zijn om op beide fronten, opleidingen en zorgproductie, te leveren wat van hen wordt verwacht.

Een oplossing voor de problemen moet volgens STZ gevonden worden door in het bekostigingsmodel onderscheid te maken tussen het 'product opleiding' en het 'product zorg'. Aan het nieuwe kabinet wordt gevraagd om de behoefte en problemen te inventariseren, om vervolgens te voorzien in toereikende bekostiging voor de opleiding van de benodigde specialisten.

Deel: ' Betere bekostiging voor grote opleidingsziekenhuizen nodig '
Lees ook