De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

13 september 1999

Verbetering van grensoverschrijdende 'retail'-betalingsdiensten in het eurogebied; het oordeel van het eurosysteem

Dit is een vertaling uit het Engels van een persbericht van de Europese Centrale Bank
.

Doelmatige grensoverschrijdende `retail'-betalingsdiensten zijn van essentieel belang voor het functioneren van de gemeenschappelijke markt. Burgers en bedrijven kunnen alleen volledig profijt trekken uit de fundamentele beginselen van vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en mensen als zij ook in staat zijn gelden binnen de Europese Unie even snel, betrouwbaar en goedkoop over te maken als thans het geval is voor overmakingen binnen elke Lid-Staat.

De invoering van de euro heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de voltooiing van de gemeenschappelijke markt. Hierdoor wordt de grensoverschrijdende handel vergemakkelijkt en worden producenten en consumenten in staat gesteld van de daarmee gepaard gaande voordelen te profiteren. Ondanks de invoering van de euro, bestaat er echter nog steeds een duidelijke discrepantie tussen het door binnenlandse en grensoverschrijdende betalingssystemen geboden niveau van dienstverlening voor wat betreft kwaliteit, doelmatigheid en tarifering. Verwacht mag worden dat deze aanzienlijke verschillen thans reeds geringer zijn geworden en dat zij op termijn geheel zullen verdwijnen. De gemeenschappelijke munt vormt immers een sterk argument voor een gemeenschappelijk betalingsgebied.

In dit opzicht zou de tenuitvoerlegging, in augustus 1999, van Richtlijn 97/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende grensoverschrijdende overmakingen, waarin regels worden gesteld ten aanzien van de doorzichtigheid en de kwaliteit van grensoverschrijdende betalingen, moeten leiden tot aanzienlijke verbeteringen in de bancaire praktijk in dit opzicht.

Aangezien de Richtlijn betrekking heeft op de gehele Europese Unie, is de reikwijdte ervan beperkt tot bepaalde, specifieke aspecten van grensoverschrijdende overmakingen in een 'multi-valuta' omgeving. Derhalve is het mogelijk dat de tenuitvoerlegging van de Richtlijn onvoldoende is geweest om te voorzien in alle vereisten van een doelmatige gemeenschappelijke markt voor betalingssystemen en in de behoeften en verwachtingen van gebruikers met betrekking tot betalingen binnen de muntunie.

Om de ontwikkeling van grensoverschrijdende betalingssystemen te bevorderen en het publiek in staat te stellen meer dan tot nu toe van de gemeenschappelijke munt te profiteren, heeft het Eurosysteem, conform de aan het systeem in artikel 105 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en artikel 3 van de Statuten van het ESCB opgedragen taak een goede werking van het betalingsverkeer te bevorderen, de volgende doelstellingen geformuleerd voor het grensoverschrijdende `retail'-betalingsverkeer in het eurogebied. Het Eurosysteem roept het bankwezen en de aanbieders van betalingsdiensten op hieraan uiterlijk 1 januari 2000 te voldoen. In de doelstellingen is getracht een evenwicht te vinden tussen wat gebruikers van betalingsystemen verwachten enerzijds en wat op de korte termijn haalbaar is anderzijds. In dit kader staan de ECB en de nationale centrale banken open voor een dialoog over mogelijke oplossingen en voor samenwerking met de sector, om de verwezenlijking van deze doelstellingen te bevorderen.

Doelstelling 1: Verbeterde systemen/dienstverlening vanaf 1 januari 2002

Als op 1 januari 2002 de eurobankbiljetten en -munten worden ingevoerd, zullen de burgers van Europa dezelfde munteenheid in alle landen van het eurogebied kunnen gebruiken. Zij verwachten dan te zullen profiteren van doelmatige, goedkope en gebruikersvriendelijke systemen voor grensoverschrijdende betalingen. Het bankwezen kan daarin slechts voorzien als vóór 1 januari 2002 de doelmatigheid en de prestaties van grensoverschrijdende systemen voor `retail'-betalingen aanzienlijk zijn verbeterd.

Doelstelling 2: Voorrang voor grensoverschrijdende overmakingen

Door het bankwezen en de aanbieders van betalingsdiensten is reeds veel werk verzet met betrekking tot de ontwikkeling van grensoverschrijdende systemen, met name ten aanzien van kaartbetalingen, waarbij betalingen doelmatig worden afgewikkeld. Aan de sector wordt nu gevraagd dit werk voort te zetten en uit te breiden naar andere betaalinstrumenten, waarbij ook een doelmatige dienstverlening `op afstand' nodig is. Aangezien overmakingen een belangrijk middel vormen voor grensoverschrijdende `retail'-betalingen, waar bovendien nog aanzienlijke verbetering mogelijk is, zou hieraan voorrang moeten worden gegeven.

Doelstelling 3: Aanzienlijk lagere tarieven voor grensoverschrijdende overmakingen

De uiteindelijke tarieven voor overmakingen zullen door de banken in onderlinge concurrentie worden bepaald. Hoewel voor deze dienstverlening een billijke beloning gerechtvaardigd is, moet het mogelijk zijn de tarieven aanzienlijk te reduceren. Als doelstelling voor de korte termijn, zou de tarifering voor grensoverschrijdende overmakingen op hetzelfde niveau moeten worden gebracht als dat voor binnenlandse overmakingen, voorzover bij deze grensoverschrijdende betalingen binnenlandse normen en procedures worden gehanteerd en zij derhalve tezamen met binnenlandse betalingen kunnen worden verwerkt.

Doelstelling 4: Vergelijkbare afwikkelingstijd voor binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen

Grensoverschrijdende `retail'-overmakingen moeten even snel worden verwerkt als binnenlandse overmakingen. De algehele afwikkeling van grensoverschrijdende betalingsopdrachten mag ten hoogste één dag langer duren dan die van binnenlandse betalingen.

Doelstelling 5: Tenzij tevoren anders overeengekomen, moeten tarieven voor grensoverschrijdende overmakingen alleen in rekening worden gebracht aan de betalende partij

De Richtlijn betreffende grensoverschrijdende overmakingen stelt dat cliënten tevoren in kennis moeten worden gesteld van alle met transacties verband houdende kosten. Als de verzendende en de ontvangende kredietinstelling een gevestigde relatie onderhouden, kan daaraan worden voldaan. Wanneer dit niet het geval is, dienen, mede om de banken in staat te stellen aan dit vereiste van doorzichtigheid van tarifering te voldoen, de kosten alleen in rekening worden gebracht aan de betalende partij en dienen aan de ontvangende partij geen kosten in rekening te worden gebracht. Dit komt overeen met de huidige procedure voor binnenlandse overmakingen en zal derhalve bijdragen tot de vorming van een gemeenschappelijk betalingsgebied en de verwezenlijking van de door de Richtlijn vereiste volledige doorzichtigheid van kosten.

Doelstelling 6: Open toegang tot betalingsystemen voor grensoverschrijdende `retail'-betalingen

Om bijkomende kosten en een lange afwikkelingsduur als gevolg van vele tussenschakels te vermijden, moeten de criteria voor toegang tot systemen openbaar, objectief, billijk en niet-discriminerend zijn.

Doelstelling 7: Bestaande standaarden moeten zo snel mogelijk worden uitgevoerd

Standaardisatie is een kernelement bij het verhogen van de doelmatigheid van grensoverschrijdende `retail'-betalingen. Banken zullen derhalve de tenuitvoerlegging van de reeds door het European Committee for Banking Standards (ECBS) vastgestelde normen moeten versnellen. Het Eurosysteem is bereid hierbij een coördinerende en ondersteunende rol te spelen teneinde deze tenuitvoerlegging te bevorderen.

Het volledige rapport, getiteld "Improving cross-border retail payment services in the euro area - the Eurosystem's view" zal door de nationale centrale banken van de EU aan belangstellenden ter beschikking worden gesteld (alleen verkrijgbaar in het Engels). Het rapport is ook beschikbaar op de website van de ECB (http://www.ecb.int). Gedrukte exemplaren zijn verkrijgbaar bij de ECB.

Europese Centrale Bank

Afdeling Voorlichting

Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: 0049 69 1344 7455, Fax: 0049 69 1344 7404 Internet: http://www.ecb.int

Overname is toegestaan, mits met bronvermelding

Deel: ' Betere grensoverschrijdende betalingsdiensten eurogebied '
Lees ook